Hjem
Ansattsider

Hospitering internt ved UiB

Hospitering kan være en viktig kilde til kompetanseheving og erfaringsutveksling på tvers av enheter og nivå. Ordningen gjelder teknisk og administrativt ansatte.

Hovedinnhold

Hva er hospitering?

Hospitering vil si at en medarbeider arbeider ved et annet tjenestested i en avtalt periode, som et kompetansehevingstiltak. Tiltaket kan vare i mellom tre måneder og ett år. Hospiteringen kan skje på heltid eller i en prosentandel av stillingen.

Hospitering er frivillig. Det skal avtales mellom leder og medarbeider. Begge kan ta initiativ til en hospiteringsordning, og har sammen ansvar for å finne et egnet arbeidssted for gjennomføring av hospiteringen. Personal- og linjeansvar endres ikke, med mindre dette avtales særskilt. Det anbefales at behov og mulighet for hospitering gjøres til tema i den årlige medarbeidersamtalen, og at hospitering avtales som en del av den ansattes kompetanseutviklingsplan.

Retningslinjene for intern mobilitet i staten legger vekt på at intern mobilitet kan ha mange fordeler:

  • Faglig utvikling, spisskompetanse
  • Kunnskapsoverføring mellom arbeidssteder
  • Bredere erfaringsgrunnlag
  • Nye faglige perspektiver og kunnskaper og kjennskap til flere teknikker og arbeidsprosesser
  • Økt effektivitet

Avtale for hospitering

Avtaler om hospitering og andre mobilitetsordninger skal gjøres skriftlig. Følg gjerne malen for hospitering ved UiB. Avtalen skal blant annet inneholde disse punktene:

  • Hospiteringsperiode og stillingsprosent
  • Arbeidsoppgaver og kontaktperson
  • Kostnadsfordeling i hospiteringsperioden

Forslag til avtalemal for hospitering 
- egen mappe i ePhorte må opprettes, se veiledning

Ta gjerne kontakt med HR-avdelingen dersom dere trenger informasjon om mulige hospiteringssteder og hjelp til å få på plass avtaler.

Ved hospitering endres ikke lønns- og ansettelsesforhold. Det er derfor viktig å gi melding til HR-avdeling og din seksjon om at det må registreres endring i kontoradresse og organisatorisk tilknyting, etter nærmere avtale med ledelsen.

Lenker:

Mobilitetsordninger

Rotasjon

To medarbeidere bytter arbeidssted i en periode.
Varighet: 3 måneder til ett år. Frivillig tiltak for kompetanseheving, erfaringsutveksling og etablering av samarbeid mellom enheter.

Forslag til avtalemal for rotasjon 
- egen mappe i ePhorte må opprettes, se veiledning

Utlån for en kortere periode

Det kan avtales utlån av medarbeidere mellom enheter.
Varighet: Inntil 6 måneder. Kan benyttes ved behov for rask rekruttering for et kort tidsrom.

Forslag til avtalemal for utlån 
- egen mappe i ePhorte må opprettes, se veiledning

Andre mobilitetsordninger

UiB-ansatte kan benytte seg av nasjonale og internasjonale mobilitetsordninger for statlig ansatte. Se alle mulighetene på nettsiden om mobilitet.