Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe A

Inga Berre

Hovedinnhold

Med bakgrunn i et sterkt engasjement for Universitetet i Bergen og sektoren vår stiller jeg til valg til universitetsstyret. Ved UiB har jeg vært sentral i å bygge opp forskningsaktivitet på geotermisk energi og matematisk modellering av deformasjon av undergrunnen. Innen disse områdene leder jeg nå et ERC prosjekt og et tverrfaglig forskningssenter. Parallelt med forskning og undervisning har jeg gjennom en rekke verv nasjonalt og internasjonalt fått utløp for mitt engasjement for forskingspolitikk og forskningsstrategisk arbeid. Jeg mener dette gir meg en sterk bakgrunn som styremedlem.

Oppbygging og opprettholdelse av sterke, uavhengige fagmiljøer er avgjørende for vår mulighet til å nå målene vi setter for forskningen.  Etter en lang periode med nedstengning vil støtte til forskningsaktivitet i fagmiljøene være avgjørende når vi kan åpne opp igjen. Tilrettelegging for tid til forskning, samarbeid internt i fagmiljøene, internasjonalt forskningssamarbeid og deltakelse i faglige nettverk må da ha høy prioritet.

Forskning skal være en attraktiv og god karrierevei, og de vi ansetter ved UiB må få de beste mulighetene til å lykkes i forskning og undervisning. I universitetsstyret vil jeg arbeide for at vi styrker arbeidet med rekruttering og karriereutvikling fra PhD- til professornivå, at vi gir gode betingelser for forskning og at vi ser dette i sammenheng med arbeid for likestilling og mangfold.

UiBs sterke og brede forskningsprofil gir oss viktige roller i nasjonal og internasjonal forskning og i vitenskapelig rådgivning. Jeg er opptatt av at universitetet skal være åpent og i dialog og samhandling med sine regionale, nasjonale og internasjonale omgivelser. Gjennom min egen ledelse av faglige nettverk, vitenskapelige rådgivning og forskningsstrategiske arbeid nasjonalt og internasjonalt ser jeg verdien og betydningen av at universitetsforskere bidrar.

Jeg er tilhenger av den kollegiale måten universitetet styres på. Styrer, utvalg, arbeidsgrupper og komiteer der ansatte med ulike bakgrunn og ekspertise møtes og arbeider til det beste for universitetet gjør at vi bruker kunnskapen i organisasjonene til å bygge den videre. Måten valgt rektor får sitt mandat av organisasjonen er viktig for universitetets uavhengighet. Viktig er det også at kjerneaktiviteten på universitetet ikke skal styres ovenfra. At fagmiljøene og forskerne selv har frihet til å velge innretning av egen forskning, undervisning og formidling er grunnleggende.

Får jeg tillit som styremedlem ser jeg fram til engasjert og bredt arbeid til det beste for UiB.

Web: https://www.uib.no/personer/Inga.Berre