Hjem
Universitetssamfunnet - universitetspolitiske prosesser
Høringer

Høringer ved UiB

Høringer og høringssvar fra Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Pågående høringer

Avsluttede høringer 2024

HøringsbrevTilInterne innspill Høringssvar 
Høyringsbrev - forslag om endringar i forskrift om opptak til høgareutdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
Høyring - Universitetet i Bergens innspel til arbeidet med melding til Stortinget om forskningssystemet (systemmeldinga)KunnskapdepartementetInterne høringsinnspillInnspill 
Høringssvar fra UiB - ny forskrift om godkjenning av utenlandsk høyere utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
UiBs innspill til norsk posisjonsnotat til neste programperiode for Erasmus+Kunnskapdepartementet Innspill 
Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillingerHK-dirInterne høringsinnspillInnspill 
Innspill til nystortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifterNærings- og fiskeridepartementet Innspill 
Endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)Kultur- og likestillingsdepartementet Innspill 
Innspillsmøte om arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell 14.3.24    
Innspill til utredning av publiseringsindiaktorenUHRInterne høringsinnspillInnspill 
Nasjonal samording av masteropptakHK-dirInterne høringsinnspillInnspill 
Forskningsrådet inviterer til høring på ny strategiNFRInterne høringsinnspillInnspill 

Avsluttede høringer 2023

HøringsbrevTilInterne innspill Høringssvar 
Høring - forslag til endringer i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringenKunnskapsdepartementetInterne høringsinnspillInnspill 
NOU 2023:13 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheterKultur og likestillingsdep.Interne høringsinnspillInnspill 
Ny nasjonal digitaliseringsstrategiKommunal- og distriktsdepartementet Innspill 

Endringer i valgreglementet ved UiB

UniversitetsledelsenInterne høringsinnspill  
Invitasjon til å gi innspill til utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024Universitets- og høgskolerådetInterne høringsinnspillInnspill 
Invitasjon til å gi innspill til arbeidet med stortingsmelding om forskningssystemetKunnskapsdepartementetInterne høringingsinnspillInnspill 
Høring - Revidert versjon av forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologiDe nasjonale forskningsetiske komiteerInterne høringsinspillInnspill 
Rundebordkonferanse juni 2023 om kunstig intelligens i forskning og utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
Arbeid for å auke FOU i nærinslivetKunnskapsdepartementet Innspill 

Arbeid med profesjonsmeldinga

Kunnskapsdepartementet Innspill 

Høringsvar fra Universitetet i Bergen - forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m

Justis- og beredskaps-departementet Høringssvar 
Forslag om forenklingar i forskrifter om rammeplanar for lærarutdanninganeKunnskapsdepartementet Høringssvar 
Offentlig høring av NOU 2023: 3 Mer av alt - raskereOlje- og energidepartementet Høringssvar 
Universitetet i Bergen (UiB) sitt innspill til Meld. St. 14 (2022-2023) - Utsyn over kompetansebehovet i NorgeForsknings- og utdanningskomiteen,
Stortinget
 Innspill 

Høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter

Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Høring - Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Helse- og omsorgsdepartementetInterne høringsinnspill

Høringssvar

 
Invitasjon til å gi innspill til handlingsplanen for norsk fagspråk i akademiaKunnskapsdepartementet 

Høringssvar

 
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning - bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålUHR Høringssvar 
Norges ledende Studieby: Temaplan for studenter - Byrådets høringsutkastBergen kommuneInterne hørinsinnspill

Høringssvar

 
Forslag til retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeidHK-dir/Norges forskningsråd 

Høringssvar

 
Høring NOU: Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskolerKunnskapsdepartementetInterne høringsinnspillHøringssvar 
Høring - Om helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skoleUtdanningsdirektoratet Høringssvar 
Høring - Forslag om endringer i skikkethetsforskriftenKunnskapsdepartementet  Høringssvar 
Høring - Innspill til nye statistikkområder og videreutvikling av offisiell statistikk i det nasjonale statistikkprogrammetFinansdepartementet Høringssvar 
Forslag til endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd Kunnskapsdepartementet  Høringssvar 

Finansieringskategoriene i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Avsluttede høringer 2022

HøringsbrevTil              Interne innspill

Høringssvar    

 
Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Rapport fra arbeidsgruppeUniversitets- og høyskolerådet Høringssvar  

Høringsuttalelse fra Universitetet i Bergen om endringer i universitets- og høyskoleloven,
fagskoleloven og opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Høring: Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger Høringssvar 
Akademisk ytringsfrihet - innspill til ekspertgruppenKunnskapsdepartementet Innspill  
Innledning om forskningsrådets plan for rekruttering Forskningsrådet  Høringssvar 
Invitasjon til å gi innspill til norsk kommentar til europeisk strategi om universiteter og forslag til rådsanbefaling om tettere samarbeid i europeisk høyere utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
Innspill til neste folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet

 Innspill  
Innspill til nye statistikkområder og videreutvikling av offisiell statistikk i det nasjonale statistikkprogrammetStatistisk sentralbyrå Innspill  
OpptaksutvalgetKunnskapsdepartementet Innspill  
Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskularKunnskapsdepartementet Høringssvar 
Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihetKunnskapsdepartementet Høringssvar 
Høring - endringer i eksportkontrollforskriftenUtenriksdepartementet Høringssvar 
Høring - Handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskningDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse Høringssvar 
Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelovKunnskapsdepartementet Høringssvar 

Plan for rekruttering og tidleg karriere 

Forskningsrådet Høringssvar 
Høring - Forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedataHelse- og omsorgsdepartementet Høringssvar 
Høring om innføring av studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS eller Sveits mm.Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Posisjonsnotat med innspill til Strategisk Plan for Horisont Europa 2025-2027 – Høringssvar fra UiB til EU-høringer februar 2023

EU Høringssvar