Home
Universitetssamfunnet - universitetspolitiske prosesser

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Høringer

Høringer ved UiB

Høringer og høringssvar fra Universitetet i Bergen.

Main content

Pågående høringer

Avsluttede høringer 2024

HøringsbrevTilInterne innspill Høringssvar 
Høyringsbrev - forslag om endringar i forskrift om opptak til høgareutdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
Høyring - Universitetet i Bergens innspel til arbeidet med melding til Stortinget om forskningssystemet (systemmeldinga)KunnskapdepartementetInterne høringsinnspillInnspill 
Høringssvar fra UiB - ny forskrift om godkjenning av utenlandsk høyere utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
UiBs innspill til norsk posisjonsnotat til neste programperiode for Erasmus+Kunnskapdepartementet Innspill 
Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillingerHK-dirInterne høringsinnspillInnspill 
Innspill til nystortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifterNærings- og fiskeridepartementet Innspill 
Endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)Kultur- og likestillingsdepartementet Innspill 
Innspillsmøte om arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell 14.3.24    
Innspill til utredning av publiseringsindiaktorenUHRInterne høringsinnspillInnspill 
Nasjonal samording av masteropptakHK-dirInterne høringsinnspillInnspill 
Forskningsrådet inviterer til høring på ny strategiNFRInterne høringsinnspillInnspill 

Avsluttede høringer 2023

HøringsbrevTilInterne innspill Høringssvar 
Høring - forslag til endringer i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringenKunnskapsdepartementetInterne høringsinnspillInnspill 
NOU 2023:13 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheterKultur og likestillingsdep.Interne høringsinnspillInnspill 
Ny nasjonal digitaliseringsstrategiKommunal- og distriktsdepartementet Innspill 

Endringer i valgreglementet ved UiB

UniversitetsledelsenInterne høringsinnspill  
Invitasjon til å gi innspill til utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024Universitets- og høgskolerådetInterne høringsinnspillInnspill 
Invitasjon til å gi innspill til arbeidet med stortingsmelding om forskningssystemetKunnskapsdepartementetInterne høringingsinnspillInnspill 
Høring - Revidert versjon av forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologiDe nasjonale forskningsetiske komiteerInterne høringsinspillInnspill 
Rundebordkonferanse juni 2023 om kunstig intelligens i forskning og utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
Arbeid for å auke FOU i nærinslivetKunnskapsdepartementet Innspill 

Arbeid med profesjonsmeldinga

Kunnskapsdepartementet Innspill 

Høringsvar fra Universitetet i Bergen - forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m

Justis- og beredskaps-departementet Høringssvar 
Forslag om forenklingar i forskrifter om rammeplanar for lærarutdanninganeKunnskapsdepartementet Høringssvar 
Offentlig høring av NOU 2023: 3 Mer av alt - raskereOlje- og energidepartementet Høringssvar 
Universitetet i Bergen (UiB) sitt innspill til Meld. St. 14 (2022-2023) - Utsyn over kompetansebehovet i NorgeForsknings- og utdanningskomiteen,
Stortinget
 Innspill 

Høring av rapport fra ekspertgruppe som har vurdert akkreditering av universiteter

Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Høring - Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Helse- og omsorgsdepartementetInterne høringsinnspill

Høringssvar

 
Invitasjon til å gi innspill til handlingsplanen for norsk fagspråk i akademiaKunnskapsdepartementet 

Høringssvar

 
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning - bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålUHR Høringssvar 
Norges ledende Studieby: Temaplan for studenter - Byrådets høringsutkastBergen kommuneInterne hørinsinnspill

Høringssvar

 
Forslag til retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeidHK-dir/Norges forskningsråd 

Høringssvar

 
Høring NOU: Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskolerKunnskapsdepartementetInterne høringsinnspillHøringssvar 
Høring - Om helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skoleUtdanningsdirektoratet Høringssvar 
Høring - Forslag om endringer i skikkethetsforskriftenKunnskapsdepartementet  Høringssvar 
Høring - Innspill til nye statistikkområder og videreutvikling av offisiell statistikk i det nasjonale statistikkprogrammetFinansdepartementet Høringssvar 
Forslag til endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd Kunnskapsdepartementet  Høringssvar 

Finansieringskategoriene i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Avsluttede høringer 2022

HøringsbrevTil              Interne innspill

Høringssvar    

 
Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Rapport fra arbeidsgruppeUniversitets- og høyskolerådet Høringssvar  

Høringsuttalelse fra Universitetet i Bergen om endringer i universitets- og høyskoleloven,
fagskoleloven og opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Høring: Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger Høringssvar 
Akademisk ytringsfrihet - innspill til ekspertgruppenKunnskapsdepartementet Innspill  
Innledning om forskningsrådets plan for rekruttering Forskningsrådet  Høringssvar 
Invitasjon til å gi innspill til norsk kommentar til europeisk strategi om universiteter og forslag til rådsanbefaling om tettere samarbeid i europeisk høyere utdanningKunnskapsdepartementet Innspill 
Innspill til neste folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet

 Innspill  
Innspill til nye statistikkområder og videreutvikling av offisiell statistikk i det nasjonale statistikkprogrammetStatistisk sentralbyrå Innspill  
OpptaksutvalgetKunnskapsdepartementet Innspill  
Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskularKunnskapsdepartementet Høringssvar 
Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihetKunnskapsdepartementet Høringssvar 
Høring - endringer i eksportkontrollforskriftenUtenriksdepartementet Høringssvar 
Høring - Handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskningDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse Høringssvar 
Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelovKunnskapsdepartementet Høringssvar 

Plan for rekruttering og tidleg karriere 

Forskningsrådet Høringssvar 
Høring - Forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedataHelse- og omsorgsdepartementet Høringssvar 
Høring om innføring av studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS eller Sveits mm.Kunnskapsdepartementet Høringssvar 

Posisjonsnotat med innspill til Strategisk Plan for Horisont Europa 2025-2027 – Høringssvar fra UiB til EU-høringer februar 2023

EU Høringssvar