Hjem
Ansattsider

Kandidat Peter Sebastian Hatlebakk

Hovedinnhold

Kjære kollegaer,

Universitetet er presset som følge av mange år med ostehøvelkutt i offentlige budsjetter og dyrtiden. Jeg er en slagkraftig tillitsvalgt med lang erfaring som aktivist for demokrati i akademia. Jeg stiller til valg for å sikre at stipendiater og postdoktorers arbeidsvilkår får høyeste prioritet fra UiB. Jeg satt i styret for UiB i 2021-22. Som styrerepresentant fikk jeg blant annet søkelyset på koronakompensasjon for stipendiater, salg av UiBs våpen- og oljeaksjer og karrieresenteret UiB Ferd.

Jeg vil prioritere tett samarbeid med tillitsvalgte på institutt- og fakultetsnivå, i fagforeningene og stipendiatorganisasjonene, i UiB Doc og Organisasjonen Ferske Forskere. Strategiske samarbeid er en forutsetning for å få våre saker på dagsorden!

Forskerutdanning og bedre vilkår for yngre forskere

Som unge forskere møter vi en prekær arbeidssituasjon, med langvarig midlertidighet og uvisse forskningsresultater.

De siste årene har karrieresenteret UiB Ferd og pilotprogrammet for sammenhengende forskningstid UiB Fram kommet på plass. Tilbudene må bygges ut slik at det møter alle stipendiaters hverdag.

Stipendiater må få tilbud om karriereveiledning tidlig i stipendperioden, slik at vi kan gjøre gode, informerte valg. UiB må utvikle flere gode fag med relevante overførbare ferdigheter i forskerutdannelsen.

Undervisningen vår må verdsettes, slik at vi får uttelling for tiden vi bruker på å undervise. Alle stipendiater bør få erfarne undervisere som undervisningsveiledere og tilbud om pedagogiske emner.

UiB må veilede aktivt til helse- og sosialtjenester, særlig for nyansatte og internasjonale.

Postdoktorstillinger bør som hovedregel vare i fire år, og inneholde nok undervisning og forskningstid til at man kvalifiserer seg til faste vitenskapelige stillinger. Jeg vil sette Forskerforbundets modell for postdoktorordningen på dagsorden. Forutsigbare ansettelsesvilkår er viktig for å sikre større trygghet, mangfold og likestilling i akademia.

UiB bør være en god arbeidsgiver for alle. Jeg vil rette søkelyset på «midlertidige faste stillinger», outsourcing og midlertidighet, også blant teknisk-administrative ansatte.

Klima, demokrati og etterrettelighet

UiBs klimaarbeid står i stampe. Jeg vil ta initiativ til en styresak med tiltak for reduksjon i klimagassutslipp.Terskelen for bruk av akademisk boikott bør være høy, og kulturelle og vitenskapelige bånd bør ikke politiseres mer enn nødvendig – blant annet for å gi fagmiljø i autoritære land livslinjer ut til Vesten. Krigføringen på Gaza er imidlertid nå av en slik karakter at jeg mener vi bør suspendere institusjonelt samarbeid med israelske universiteter mens krigføringen pågår. UiB må styrke Scholars at Risk-ordningen og være en trygg hjemhavn for krigsrammete studenter og ansatte.

Universitetet bør prioritere grunnforskningen og disiplinfagene. Jeg vil jobbe for å trygge basisfinansieringen til fakultetene og unngå kutt eller snever arbeidslivsretting i utdannelse og forskning. Tverrfaglige forsknings- og undervisningssamarbeid av høy kvalitet bør videreutvikles med fokus på konkrete samfunnsutfordringer. Slik vil jeg videreføre Sofie Marhaugs, Eirik Hovdens og Ingrid Ovidia Telles gode styrearbeid.

Jeg vil under enhver omstendighet støtte valg av rektorat og demokrati på alle nivåer ved universitetet.

Styret og rektoratet må jobbe systematisk for å styrke åpenhet og demokrati ved universitetet. Viktige avgjørelser som påvirker hele fagmiljøer må forankres med allmøter og utvidet ansattmedvirkning.

Jeg vil vektlegge samarbeid med andre tillitsvalgte og jobbe sammen med Forskerforbundet og NTL. Nå som før vil jeg alltid være tilgjengelig for spørsmål og innspill, og skrive korte oppsummeringer av styrearbeidet og gjøre dem tilgjengelig for alle som ønsker dem – endog på Guds eget språk, engelsk. Sammen er vi både smartere og sterkere!

Beste hilsener- Peter Hatlebakk

PS: Har du spørsmål eller kommentarer? Send meg epost eller slå på tråden!