Hjem
Ansattsider

Opptak til grunnstudier via Samordna opptak

Søknad om opptak til grunnstudier ved UiB går via Samordna opptak. Grunnstudier bygger som hovedregel på videregående opplæring.

Hovedinnhold

Organiseringen av opptaket

Opptak til grunnstudier er nasjonalt samordnet og koordinert av Samordna opptak (SO).

Regelverket for opptaket er nasjonalt og underlagt bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning. Her er blant annet opptakskrav og rangeringsregler fastsatt.

Melde inn studietilbudet til SO innen 1. desember

UiB har frist 1. desember for å melde inn studieprogram som skal delta i det samordnede opptaket, inkludert antall studieplasser og spesielle opptakskrav. Universitetsstyret fastsetter rammene for opptaket.

Saksbehandling

SO fordeler saksbehandleransvaret mellom institusjonene, og institusjonene saksbehandler for hverandre. Studieavdelingen (SA) saksbehandler søknadene og gjennomfører opptak til grunnstudier ved UiB.

Søknadsprosedyrer

Søkerne legger inn èn søknad med inntil ti studieønsker og får ett tilbud om studieplass. De kan søke på:

  • Årsstudium
  • Bachelorstudium
  • Masterstudium, femårige
  • Profesjonsstudium

Unntak: Noen av grunnstudiene ved Fakultet for kunst, musikk og design har egne frister og søknadsprosedyrer (bruker Søknadsweb).

Søknadsfrister

Det er opptak én gang i året. Søknadsfristene er de samme for opptak til studier med oppstart både høst og vår. Søknadsskjemaet åpner 1. februar.

1. mars: Søknadsfrist for søkere som:

15. april: Søknadsfrist for andre søkere.

Forberedelse av opptak

Grunnlagsdata for opptak i FS genereres av Samordna opptak på bakgrunn av data innregistrert innen 1. desember, og oversendes UiB sammen med søkerdata, normalt sett medio mars.

Fakultetene gjør sine forslag til disponering av studieplasser i utdanningsmeldingene. Forslag til disponering av studieplasser pr. program behandles normalt sett i Utdanningsutvalget (UU) medio november.

Totale opptaksrammer behandles i universitetsstyret i løpet av samme måned.

UiB har frist til 1. desember på melde inn studieprogram som skal delta i det Samordnede opptaket, inkludert planlagt antall studieplasser, og særskilte opptakskrav som skal gjelde for de studieprogram der dette er aktuelt. Innmelding skjer via Samordna opptak sine nettløsninger.

Studier lyses ut gjennom Samordna opptak sin studieoversikt.

Basisdata for utlysning dannes på bakgrunn av parametere innmeldt innen fristen 1. desember.

Grunnlagsdata for opptak i FS genereres av Samordna opptak på bakgrunn av data innregistrert innen 1. desember, og oversendes UiB sammen med søkerdata, normalt sett medio mars.

Søknad registreres via Samordna opptak sin nettsøknad, som åpner 1. februar.

Søknadsfrist for opptak innen særskilte kategorier er 1. mars, søknadsfrist for ordinære søkere er 15. april.

Sende svar til søker

Samordna opptak sine systemer genererer automatisk varsel på epost eller SMS til søker når oppdatering av status på nettsøknad forekommer.

Tilbudsbrev og avslagsbrev genereres automatisk gjennom Samordna opptak sine systemer, og formidles søker via nettsøknad.

Datagrunnlag for svarbrev dannes på bakgrunn av filutveksling mellom saksbehandlende lærested og Samordna opptak.

Samordna opptak sine systemer genererer automatisk varsel på epost/SMS til søker (avhengig av søkers samtykke) når oppdatering av status på nettsøknad forekommer.

Svarregistrering fra søker skjer via svar-skjema på nettsøknad, og overføres lærested gjennom ukentlige filutvekslinger.

Registrere student

Varighet av studierett tilpasses ut fra type studieprogram, - men alle fra første virkedag i august.

Oppretting av studierett for søkere som fikk tilbud i hovedopptak gjennomføres normalt første virkedag i august.

Søkere inndeles automatisk i kull tilhørende inneværende høstsemester, og får automatisk opprettet en utdanningsplan om en slik er oppdatert og knyttet til studieprogrammet.

Studierett settes med følgende varighet:

  • For årsstudier: Fra første virkedag i august, til 30. juni påfølgende år.
  • For årsstudier med oppstart vår: Fra første virkedag i august, til 31. desember påfølgende år.
  • For bachelorprogram: Fra første virkedag i august, til 30. juni tre år fram i tid.
  • For integrerte masterprogram: Fra første virkedag i august, til 30. juni fem år fram i tid.
  • For seksårige profesjonsstudier: Fra første virkedag i august, til 30. juni seks år fram i tid. 

 For søkere som takker ja til tilbud om studieplass i etterfyllingsopptak etter hovedopptak/suppleringsopptak, opprettes studierett straks svarregistrering er mottatt ved lærestedet, etter at filutveksling med Samordna opptak har vært gjennomført.

Fakultetene sørger for at utdanningsplaner oppdateres innen siste virkedag i juli.