Hjem
Ansattsider

Merverdiavgift (mva.)

Her finner du informasjon om merverdiavgift i forbindelse med undervisning, fjernleverbare tjenester, innførsel av varer, konferanser mm.

Hovedinnhold

MVA koder i Unit4

Hjelpeskjema for mva-vurdering på BOA prosjekter             

 

Generelt om merverdiavgift

Når skal man tenke merverdiavgift

 • Når det registreres bestilling av varer og tjenester i økonomisystemet. Merverdiavgiftsbehandling på bestillingen må være riktig slik at:
  • bestilling matcher mot faktura fra leverandør,
  • korrekt kostnad blir anvist (hovedsakelig er mva en kostnad for UiB),
  • rapportering til skattemyndighetene blir korrekt,
  • regnskapsmessig mva-behandling blir korrekt.    
 • Når det foreligger omsetning iht. Mva-loven. Se under.
  • UiB er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jfr. Mva-lovens § 2-1.
 • Når det kjøpes fjernleverbare tjenester fra utlandet. Se eget tema under.
 • Når det innføres varer til merverdiavgiftsområdet. Se eget tema under.

 

Merverdiavgiftsloven får anvendelse i merverdiavgiftsområdet. Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.

 

Begreper

Utgående merverdiavgift er den merverdiavgift som skal beregnes, kreves opp og innbetales til avgiftsmyndighetene ved omsetning av varer og tjenester (dvs. merverdiavgift på inntekter) og ved uttak (Mva-lovens § 1-3 (1) e).

 

Snudd avregning/omvendt avgiftsbehandling  er den merverdiavgift som kjøper (institusjonen) selv er forpliktet til å beregne, innberette og betale ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (Mva-lovens § 1-3 (1) i), jfr. § 3-30).

 

Inngående merverdiavgiftavgift er den merverdiavgift som påløper ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste (dvs. merverdiavgift på kostnader) eller ved innførsel (Mva-lovens § 1-3 (1) f). Hovedregelen for UiB er at inngående merverdiavgift blir en kostnad for UiB.

 

Omsetning

Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester, jfr. merverdiavgiftsloven § 3-1.

 • Omsetning er levering av varer og tjenester mot vederlag
  • Varer er fysiske gjenstander, herunder fast eiendom og elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde.
  • Tjenester er det som kan omsettes og som ikke er varer, herunder begrensede rettigheter til varer og utnyttelse av immaterielle rettigheter.
  • Vederlag: Det beløp som kjøper og selger har blitt enige om skal betales for ytelsen. Kan foruten kontanter være vanlige betalingsmidler, bestå av varer, tjenester, fordringer eller andre finansielle instrumenter etc.
 • Omsetning foreligger i hovedsak ved salg og oppdragsprosjekter.

 

Bevilgning, samt tilskudd og gaver (uten motytelse) regnes ikke som omsetning. 

 • Bevilgning fra KD og andre departementer.
 • Bidragsprosjekter.

 

Samarbeidsprosjekt - Samarbeidspartner eller underleverandør?

 • Samarbeidspartner (ikke omsetning mellom partene):
  • Sidestilte samarbeidspartnere med felles ansvar for oppnådde resultater.
  • Samarbeidspartnere omtalt i kontrakt med bidragsgiver. F.eks. NFR-samarbeidsprosjekt.
 • Underleverandør (omsetning mellom partene).

 

All omsetning av varer og tjenester som ikke enten er særskilt unntatt fra loven eller særskilt fritatt fra loven (avgiftspliktig med 0 % sats) utløser plikt til å beregne avgift etter loven.

 • Omsetning innenfor loven:
  • Avgiftspliktigs omsetning:
   • Alminnelig sats (25 %). Enhver vare/tjeneste med unntak for følgende:
   • Redusert sats (15 %). Næringsmidler, mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker. Gjelder ikke hvis del av serveringstjeneste.
   • Redusert sats (12 %). Billettinntekter museum, persontransport, transport av kjøretøy på fartøy på innenlands veisamband, romutleie i hotellvirksomhet, viltlevende marine ressurser ved fiskeres omsetning, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer.
  • Særskilt fritatt etter loven (0 %), Mva-lovens kapittel 6. Aktuelle fritak (ikke uttømmende liste):
   • Eksport av varer ut av mva-området.
   • Eksport av tjenester som helt ut er til bruk utenfor mva-området.
   • Aviser.
   • Tidsskrift i siste omsetningsledd.
   • Bøker i siste omsetningsledd.
   • Biologisk materiale til medisinske laboratorier.
  • Omsetning innenfor loven gir rett til fradrag for inngående mva på kjøp av varer og tjenester som man videreselger. UiB har ikke fradragsrett for inngående mva ved anskaffelse av varige driftsmidler, så fremt dette ikke inngår i leveransen til oppdragsgiver. Se tema nedenfor.

 

 • Omsetning unntatt loven, Mva-lovens § 3-2 til 3-20. Aktuelle unntak (ikke uttømmende liste):
  • Undervisningstjenester.
  • Vare/tjeneste som naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjeneste.
  • Utleie av arbeidskraft der arbeidstaker skal utøve undervisningstjenester.
  • Omsetning/utleie fast eiendom.
  • Helsetjeneste til behandling av pasienter.
  • Omsetning unntatt loven gir ikke rett til fradrag for inngående mva.

 

Merverdiavgiftsoppgjør

Det er økonomisystemet som beregner merverdiavgift og posterer dette i regnskapet basert på mva-koder (MVA koder i Unit4). Økonomiavdelingen rapporterer to-månedlig avgiftsoppgjør til Skatteetaten.

Undervisning

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som institusjonen omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten, for eksempel forelesningsdokumentasjon. Merk at varer og tjenester som omsettes av andre enn den som yter undervisningstjenesten ikke er omfattet av unntaket, uansett om omsetning av angjeldende varer og tjenester kan anses om et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten.

Undervisning kan faktureres uten mva «i flere ledd». Dette innebærer f. eks at fakturaer fra innleide timelærere vil være uten mva.

Sensurering av en eksamen som er ment å dokumentere en elevs kompetansenivå etter gjennomgått undervisning anses som en del av unntaket for undervisningstjenester. 

 

Grensedragning mot avgiftspliktige konsulenttjenester

Undervisning må avgrenses mot konsulent- og rådgivningstjenester, som er en avgiftspliktig tjeneste. Mva-håndboken: «Undervisning kjennetegnes tradisjonelt ved at formålet er å formidle kunnskap. Tjenester som består i rådgivning vil, på den annen side, benytte kunnskap som ledd i utføring av tjenesten. Ved ytelse av rådgivningstjenester vil mottakeren betale for å få løst en konkret oppgave, mens mottakeren av en undervisningstjeneste selv skal løse oppgaven gjennom bruk av tilegnet kunnskap. Et annet kjennetegn ved rådgivningstjenester er at oppdragsgiveren vil formulere premissene for tjenesteyteren. Dersom et oppdrag f.eks. går ut på å kartlegge en bedrifts behov for kompetanse og deretter holde skreddersydde kurs i tråd med det omforente behovet, antar Skattedirektoratet at den første del av oppdraget må anses som en konsulenttjeneste, mens kurset vil anses som undervisning.»

Grensedragning mot avgiftspliktige konferanser

Undervisning må avgrenses mot konferanser, som i mange tilfeller vil være avgiftspliktig. Konferanser hvor det skjer informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av forskningsresultater, skal avgiftsberegnes. Dette som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig. I enkelte tilfeller kan konferansen inneholde både undervisningstjenester og merverdiavgiftspliktige tjenester. En del av vederlaget må da merverdiavgiftsberegnes.

Merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Det er generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av varer og tjenester. I den forbindelse er det også vedtatt at det skal betales avgift på fjernleverbare tjenester kjøpt fra utlandet. Hensikten er å sikre lik avgiftsmessig behandling av tjenester som leveres til norske kjøpere, uavhengig av om tjenesten leveres av norsk eller utenlandsk tjenesteleverandør.

Avgiftplikt ved kjøp av tjenester fra utlandet gjelder kun tjenester som er avgiftspliktig ved omsetning innenlands og som er fjernleverbare.

Eksempler på fjernleverbare tjenester som skal avgiftsberegnes:

 • tjenester som kan leveres elektronisk,
 • forskningstjenester,
 • reklametjenester,
 • opplysningstjenester,
 • advokattjenester,
 • konsulenttjenester,
 • publiseringstjenester,
 • språkvask,
 • tilgang til databaser med informasjon, EDB-tjenester og telekommunikasjon,
 • programvare (levert over internett),
 • utleie og formidling av arbeidskraft.

Eksempler på tjenester som ikke er fjernleverbare (stedbundne tjenester), skal ikke avgiftsberegnes:

 • konferanser,
 • serveringstjenester,
 • utleie av varer,
 • hotell,
 • besiktigelsestjenester,
 • arbeid på vare og fast eiendom.

Merverdiavgift på kjøp av tjenester fra utlandet beregnes ved snudd omregning, dvs. at det er kjøper som skal beregne og innbetale avgiften. Det skal også beregnes merverdiavgift på fjernleverbare tjenester som er avgiftspliktige og levert i merverdiavgiftsområdet, selv om det er beregnet utenlandsk merverdiavgift. Antageligvis er det gjort feil i utlandet og dette må eventuelt tas opp med leverandøren.

Det er økonomisystemet som beregner merverdiavgiftspåslaget og posterer dette basert på mva-kode. Innkjøpsordre og leverandørfakturaer skal konteres med følgende mva-koder:

3T - Beregning av mva på kjøp av tjenester fra utlandet 25% (hovedregel)

Benyttes ved kjøp av tjenester fra utlandet der tilsvarende tjenester er avgiftspliktig i Norge og tjenesten kan fjernleveres. Ikke fradrag for inngående merverdiavgift.

3F - Beregning av mva på kjøp av tjenester fra utlandet og fradrag for inng. mva 25%

Benyttes ved kjøp av tjenester fra utlandet der tilsvarende tjenester er avgiftspliktig i Norge og tjenesten kan fjernleveres og det er et oppdragsprosjekt eller tjeneste for videresalg (fradrag for inngående merverdiavgift).

Merverdiavgift ved innførsel av varer

Fra 01.01.2017 overtok Skatteetaten forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten. Varene skal fremdeles tolldeklareres, men importør (UiB) skal selvdeklarere innførselsmerverdiavgiften (mva som beregnes på varer som importeres til Norge).

Det er økonomisystemet som beregner merverdiavgiftspåslaget og posterer dette basert på mva-kode. Innkjøpsordre og leverandørfakturaene skal konteres med følgende mva-koder:

20 - Innførsel varer 25 % mva uten fradrag mva (hovedregel)

Denne mva-koden skal benyttes når det skal beregnes 25 % mva på varene som importeres og når UiB ikke har fradrag for inngående mva. I hovedsak vil det være denne mva-koden som skal benyttes på avgiftspliktige varer. Det vil da bli beregnet 25 % mva som belastes på samme konteringsstreng som fakturaen.

21 - Innførsel varer 25 % mva med fradrag mva

Denne mva-koden skal benyttes når det skal beregnes 25 % mva på varene som importeres og når UiB har fradrag for inngående mva. UiB har kun fradradrag for inngående mva når vi videreselger varen (salg eller oppdragsprosjekt).

22 - Innførsel varer 15 % mva med fradrag mva

Denne mva-koden skal benyttes når det skal beregnes 15 % mva på varene som importeres og når UiB har fradrag for inngående mva. Satsen på 15 % vil sjeldent komme til anvendelse da den gjelder for mat- eller drikkevarer som er bestemt til å konsumeres av mennesker. UiB har kun fradradrag for inngående mva når vi videreselger varen (salg eller oppdragsprosjekt).

27 - Innførsel varer 15 % mva uten fradrag mva

Denne mva-koden skal benyttes når det skal beregnes 15 % mva på varene som importeres og når UiB ikke har fradrag for inngående mva. Det vil da bli beregnet 15 % mva som belastes på samme konteringsstreng som fakturaen. Satsen på 15 % vil sjeldent komme til anvendelse da den gjelder for mat- eller drikkevarer som er bestemt til å konsumeres av mennesker.

23 - Innførsel varer 0 % mva.

Denne mva-koden skal benyttes når det skal beregnes 0 % mva på varene som importeres. Dette gjelder f.eks. ved import av bøker som ikke videreselges og biologisk materiale til medisinske laboratorier. For mer informasjon om fritak for mva for biologisk materiale, se avtaleportalen under Avtaleområder og AKAD varer.

Mer informasjon om fortolling - innførsel og utførsel av varer.

Konferanser

Konferanser kan etter merverdiavgiftsloven være både en merverdiavgiftspliktig tjeneste (mva-loven § 3-1) og en tjeneste unntatt fra merverdiavgiftsloven (mva-loven § 3-5). I praksis kan det være vanskelig å vurdere en konferanses merverdiavgiftsstatus. Dette gjelder både om det skal beregnes utgående merverdiavgift og om det kan trekkes fra inngående merverdiavgift. Det anbefales derfor at man tar kontakt med regnskapskontoret i forkant av en konferanse. Her kan vi bistå med en avklaring og hvordan man i praksis forholder seg til merverdiavgift med hensyn til budsjettering, kontering mm. Faglig ansvarlig bør så langt det er mulig vurdere merverdiavgiftsspørsmålet i henhold til regelverket som er nevnt nedenfor, før de tar kontakt med regnskapskontoret.

Omsetning

For at merverdiavgift skal beregnes må det foreligge omsetning. Deltakeravgift faller inn under omsetningsdefinisjonen i mva-loven. Tilskudd eller sponsormidler regnes ikke som omsetning såfremt det ikke ytes en konkret motytelse (f.eks. reklame eller fribilletter).

Formål

Foreligger det omsetning vil det faglige formålet med arrangementet avgjøre konferansens merverdiavgiftsstatus.

Konferanser unntatt merverdiavgift

Hvis formålet er undervisning (formidling av kunnskap uten å få kunnskap tilbake, lærer – elev situasjon) skal det ikke beregnes merverdiavgift. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av eventuell servering tilknyttet arrangementet. Dette kan trekke i retning av merverdiavgiftsunntak (undervisning):

 • Obligatorisk del av et studium eller en utdannelse.
 • Konferansen gir studiepoeng.
 • Det avholdes en avsluttende prøve/eksamen.
 • Foredragene kan sammenlignes med en foreleser – student situasjon.

Merverdiavgiftspliktige konferanser

Er konferansens formål fremlegging av forskningsresultater og/eller informasjons- og erfaringsutveksling (plenumsdiskusjoner/paneldebatter o.l.) skal det beregnes 25 % utgående merverdiavgift av omsetningen. Det skal også beregnes merverdiavgift av eventuell servering.

Merverdiavgiftshåndboken definerer merverdiavgiftspliktige konferanser som «konferanser som har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av forskningsresultater.» Videre at «en konferanse som beskrevet ovenfor, har som formål å legge forholdene til rette for meningsutveksling med gjensidig nytte.»

Følgende vil anses som merverdiavgiftspliktige tjenester/aktiviteter:

 • Temadebatter
 • Evalueringer og analyser
 • Erfaringsutveksling
 • «Livsstilsforedrag»/«Trendforedrag»
 • Foredrag om «livserfaringer» /opplevelser etc
 • Messer
 • Personlig oppfølging/«coaching»

Konferanser som er både merverdiavgiftspliktig og unntatt merverdiavgift

I enkelte tilfeller kan konferansen inneholde både undervisningstjenester og merverdiavgiftspliktige tjenester. En del av vederlaget må da merverdiavgiftsberegnes. Der hvor det ikke er mulig å skille merverdiavgiftspliktige tjenester fra unntatte undervisningstjenester, må det foretas et skjønn. F.eks. hvis konferansen går over tre dager hvor en dag er undervisning, kan det være naturlig at 1/3 er unntatt mva og at 2/3 merverdiavgiftsberegnes. Eventuelt hvis undervisningsdagen har egen pris legges denne til grunn.

Interne deltakere

Ved eventuell internfakturering for deltakere fra UiB skal det ikke beregnes merverdiavgift.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Hvis konferansen er merverdiavgiftspliktig er det fradrag for inngående merverdiavgift på direkte kostnader tilknyttet arrangementet (mva-loven § 3-28 og § 8-2). Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader/anskaffelser som benyttes til både merverdiavgiftspliktige konferanser og til ordinær drift ved UiB. F. eks. er det fradrag for inngående merverdiavgift på rekvisita brukt på konferansen, mens det ikke er fradrag for inngående merverdiavgift på en prosjektor som skal brukes på konferansen og siden til ordinære forelesninger ved UiB.

Fradragsretten begrenses hvis konferansen er delfinansiert av UiB. F.eks. ved internfakturering av deltakeravgift, budsjettert underskudd eller tilskudd fra UiB. Tilsvarende gjelder også for tilskudd/gaver etc. fra eksterne. Det må da beregnes ett forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Hvis man f.eks. mottar kr 100 000,- i tilskudd fra NFR og har merverdiavgiftspliktige deltakerinntekter på kr 100 000,- vil forholdsmessig mva-fradrag bli 50 %.

Fradragsretten begrenses også hvis konferansen er både merverdiavgiftspliktig og unntatt merverdiavgift. Det er ikke fradrag for merverdiavgift på direkte kostnader tilknyttet undervisningsdelen, mens det er fullt fradrag for merverdiavgift på direkte kostnader på den merverdiavgiftspliktige delen. På kostnader som benyttes til både undervisningsdel og merverdiavgiftspliktig del er det forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Ved f.eks. 1/3 undervisning og 2/3 merverdiavgiftspliktig konferanse vil det bli et forholdsmessig fradrag på 2/3.

Når det er forholdsmessig fradrag gjøres dette ved å kontere på flere linjer. Ved f.eks. 75 % fradrag føres 75 % av kostnaden med fullt fradrag og 25 % av kostnaden uten fradrag.

Hvis serveringstjenester inngår som en del av deltakeravgiften, må serveringen spesifisere på kvittering/faktura for at man skal kunne fradragsføre inngående merverdiavgift på serverings-tjenesten. Dette skyldes bestemmelsen i mva-loven § 8-3 (1) som sier at fradragsretten ikke omfatter inngående merverdiavgift på bl.a. servering i siste ledd (deltakerbedriften/virksomheten). I tilfeller hvor merverdiavgiftspliktige arrangementer ikke er 100 % deltakerfinansiert må det gjøres en beregning for å finne andelen som gjelder serveringstjenester. Det anbefales at man tar utgangs-punkt i det forholdsmessige fradraget. F.eks. hvis en merverdiavgiftspliktig konferanse er 50 % finansiert av deltakerne og 50 % av UiB. Vil det forholdsmessige fradraget være 50 %. Koster middag og lunsj totalt kr 1 000,- eks. merverdiavgift vil serveringstjenesten som skal spesifiseres på kvittering/faktura utgjøre kr 500,- med tillegg av merverdiavgift.

Det er økonomisystemet som beregner merverdiavgift og posterer dette basert på mva-kode. Se MVA koder i Unit4.

Bidragsprosjekt

Hvis det arrangeres en konferanse i forbindelse med et bidragsprosjekt, skal regelverket ovenfor benyttes når en tar stilling til merverdiavgiftsplikten. Det vil si at en konferanse tilknyttet et bidragsprosjekt kan være merverdiavgiftspliktig.

 

Bruk av «eventbyrå»

Ved bruk av «eventbyrå» til arrangementer, hvor UiB er ansvarlig for innholdet, skal regelverket ovenfor benyttes når en tar stilling til merverdiavgiftsplikten. I tilfeller hvor «eventbyrået» utsteder salgsdokumentasjon til deltakerne skal dette gjøres med merverdiavgiftsberegning når arrangementet er merverdiavgiftspliktig. Deltakeravgiften skal også registreres som inntekt i regnskapet til UiB. Dette gjøres ved å utstede faktura til «eventbyrået» for sum deltakeravgift. Eventuelt med tillegg for merverdiavgift når arrangementet er merverdiavgiftspliktig.

 

Dokumentasjon

I de tilfeller hvor det er utvist skjønn ved merverdiavgiftsvurderingen, er det viktig at kriteriene som er vektlagt dokumenteres. Ved eventuell kontroll fra avgiftsmyndighetene vil en slik dokumentasjon på vurderingen være nyttig.

 

Vilkår for fradragsføring av inngående merverdiavgift

Merverdiavgift på kostnader (kjøp) kalles ”inngående merverdiavgift”. En viktig del av merverdiavgiftsreglene er fradragsretten for inngående merverdiavgiften.

Det finnes en del grunnleggende forutsetninger for at fradragsrett skal foreligge, og disse kommenteres nærmere her.

1. Kostnaden (inngående fakturaer) må inneholde mva og den må være til bruk i en del av UiBs virksomhet som faller inn under mva-loven

Dette gjelder i hovedsak:

 • Oppdragsprosjekter med omsetning som er avgiftspliktig eller fritatt for mva
 • Salg av administrative tjenester
 • Salg fra Museumsbutikken
 • Andre tilfeldige inntekter som omfattes av mva-loven

 

Inngående mva på kostnader til andre deler av UiBs virksomhet enn det som er nevnt ovenfor vil ALDRI gi rett til fradragsføring av inngående mva. For eksempel vil det ikke foreligge fradragsrett for inngående mva på kostnader som gjelder undervisningsvirksomheten, administrasjonen med mer. Merk også at det er en del begrensninger i fradragsretten for de ulike delene av virksomheten.

2. Formelle krav til inngående faktura (salgsdokument)

Dersom en faktura ikke tilfredsstiller alle krav nedenfor, vil mva ikke kunne fradragsføres.

Krav til innhold av faktura følger av Forskrift til bokføringsloven” se http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-20041201-1558.html Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

 1. Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen
 2. Angivelse av partene,
 3. Ytelsens art og omfang,
 4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
 5. Vederlag og betalingsforfall, og
 6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.

Det er vedtatt noen forenklinger i forhold til ovennevnte for bl.a. billetter for rutegående lokaltrafikk. Her er det ikke krav om at navn og adresse på den som mottar tjenesten fremgår av fakturaen. Forenklingen gjelder ikke taxi-regninger.

Det er økonomisystemet som beregner merverdiavgift og posterer dette basert på mva-kode. Se MVA koder i Unit4

Netto og brutto mva-koder i Unit4

I Unit4 benyttes netto og brutto mva-koder. Netto mva-koder tar utgangspunkt i beløp eks. mva, mens brutto mva-koder tar utgangspunkt i beløp inkl. mva. Innkjøpsordre til norske leverandører registreres med netto mva-koder, mens leverandørfakturaer (uten tilknyttet innkjøpsordre) registreres med brutto mva-koder.

Eksempel, kjøp av en vare eller tjeneste med 25 % mva uten fradragsrett:

 • Innkjøpsordre registreres med mva-kode X1.
 • Leverandørfaktura (uten tilknyttet innkjøpsordre) registreres med mva-kode 00.

 

Netto MVA-kode

(Innkjøpsordre)

Brutto MVA-kode (Leverandørfaktura)

  

Forklaring

Eksempel

X1

00

Kjøp av varer eller tjenester med 25% MVA uten fradragsrett

Ordinære kjøp til egen bruk

X2

00

Kjøp av varer eller tjenester med 15% MVA uten fradragsrett

Kjøp av mat til egen bruk (ikke servering)

X3

00

Kjøp av varer eller tjenester med 12% MVA uten fradragsrett

Kjøp av transporttjenester til egen bruk

1N

1

Kjøp av varer eller tjenester med 25% MVA med fradragsrett

Varer eller tjenester for direkte videresalg

11

1M

Kjøp av varer med 15% MVA med fradragsrett

Kjøp av mat for direkte videresalg (ikke servering)

12

1R

Kjøp av tjenester med 12% MVA med fradragsrett

Kjøp av transporttjenester for direkte videresalg

0

0

Kjøp av varer eller tjenester uten MVA

Bøker til eget bibliotek

 

Når innkjøpsfakturaen bokføres i regnskapet, vil mva-kode X1, X2 og X3 bli gjort om til mva-kode 00.

Se MVA koder i Unit4

 

Korrigering av feil mva-kode

Korrigering av feil mva-kode håndteres av økonomiavdelingen ved seksjon for Regnskap. Opprett sak i UiB hjelp:

 • Benytt skjema for regnskapskorreksjon mva.
 • I beskrivelsesfeltet skal det være en referanse til bilagsnummer som korrigeres (Korr. bilag X) i tillegg til ønsket tekst.
 • Man kan korrigere flere fakturaer/bilag på samme korreksjonsbilag.
 • Vedlegg faktura/bilag som skal korrigeres (i pdf-format). Ved flere dokumenter skal disse samles i ett pdf-dokument.
 • Korreksjon av utgående mva gjøres med kreditnota og ny faktura til kunde. Skjemaet kan benyttes til korreksjon av konto og konteringsdimensjoner. 

Korreksjoner av netto mva-kode 1N (25% med fradrag), 11 (15 % med fradrag) og 12 (12 % med fradrag) skal korrigeres med henholdsvis brutto mva-kode 1 (25 % med fradrag), 1M (15 % med fradrag) eller 1R (12 % med fradrag). Dvs. at man tar utgangspunkt i beløp inkl. mva.

Korreksjoner av mva.-kode for vareinnførsel (20, 21, 22, 23 og 27) og fjernleverbare tjenester (3T og 3F) gjøres med utgangspunkt i beløp i NOK eksl. mva.

Eksempler på korreksjonsbilag.