Hjem
Ansattsider

Mangfold, inkludering og likestilling

Universitetet i Bergen ønsker å være et inkluderende og mangfoldig arbeids- og studiested for alle deler av befolkningen. I tråd med likestillings- og diskrimineringslovens intensjon arbeider UiB for mangfold, inkludering og likestilling.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen ønsker å være et inkluderende og mangfoldig arbeids- og studiested for alle deler av befolkningen. I tråd med likestillings- og diskrimineringslovens intensjon arbeider UiB for mangfold, inkludering og likestilling.

For å lykkes med å utvikle god forskning og utdanning, er det avgjørende å legge til rette for at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder har tilgang til og like vilkår for å delta i et godt arbeids- og studentmiljø. 

Likestilling handler både om kjønnsbalanse, og om etablering av en kultur som fullt respekterer og inkluderer alle, uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. UiB skal praktisere reell likebehandling med formål å gi like muligheter til alle gruppene som er omfattet av diskrimineringslovverket

Utfordringer og tiltak for å fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering er beskrevet i Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 - 2025Planen må også ses i sammenheng med planer som omhandler arbeidsmiljø, læringsmiljø, internasjonalisering og universell utforming.