Hjem
Ansattsider

Søkeprosessen

Vi ønsker at alle som søker på stilling ved UiB skal oppleve at de får den informasjonen de trenger i prosessen. Her har vi samlet informasjon om hva du kan forvente i søknadsprosessen.

Hovedinnhold

Søknadsprosessen i teknisk-administrative stillinger


Teknisk-administrative stillinger skal støtte opp under UiBs samfunnsoppdrag som undervisnings- og forskningsinstitusjon på best mulig måte. UiB trenger kompetanse innenfor et bredt spekter av arbeidsområder.

Eksempler på tekniske arbeidsområder: forskningstekniker, overingeniør, laboratoriemedarbeidere, IT-ingeniører, bygg og anlegg med mere.

Eksempler på administrative arbeidsområder: økonomi, kommunikasjon, studieadministrasjon og HR.

Søkeprosessen for teknisk-administrative stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Førstegangsintervju
 3. Eventuelt andregangsintervju
 4. Ansettelse

Hvis du inviteres til intervju kan det være ønskelig at du gjennomfører en oppgave eller test i forbindelse med dette. 

Søknadsprosessen i professor- og førsteamanuensisstillinger

Vitenskapelige stillinger


Dette er høyere akademiske stillinger som universitetslektor, førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent. Søkeprosessen til vitenskapelige stillinger innebærer ofte flere vurderinger, av både ekstern sakkyndig komité og intern rekrutteringsgruppe. 

Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB.

Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis. Dersom kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den tilsatte få tilbud om opplæring.

Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde.

Søkeprosessen for vitenskapelige stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Vitenskapelig vurdering
 3. Prøveundervisning og intervju
 4. Innstilling
 5. Ansettelse

Søknad

En god søknad skal være komplett, oversiktlig og velordnet. I søknaden skal bedømmelseskomiteen kunne finne svar på alle sine spørsmål.

Søknad skal legges inn elektronisk via www.jobbnorge.no. Søknaden må inneholde alle opplysninger som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen av dine faglige kvalifikasjoner:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjoner
 • Liste over vitenskapelige arbeid du vil det skal tas hensyn til ved vurderingen, med opplysninger om hvor de er offentliggjort

Søknad og vedlegg må oversettes til engelsk eller et skandinavisk språk. Vitnemål og attester må attesteres.

På bakgrunn av disse opplysninger vil den sakkyndige komitéen foreta en gjennomgang av søkerne. Deretter vil fakultetet invitere de best kvalifiserte søkerne til å sende inn vitenskapelige arbeider og vitnemål/attester.

Curriculum Vitae

Du bør organisere din CV i oversiktlige kapitler: personalia, utdannelse, arbeidserfaring, vitenskapelig virksomhet, forskningsveiledning, undervisningserfaring, populærvitenskapelig virksomhet, administrativ erfaring, og en kort framstilling av den vitenskapelige produksjon. Etternavn bør påføres i øvre venstre hjørne av samtlige sider, som også pagineres.

Vitenskapelig arbeid og liste over disse

En liste over dine vitenskapelige arbeider skal oppføres kronologisk med oversikt over sidetall og evt. medforfattere. Inndelingen foretas i følgende kategorier:

 1. Gradsavhandlinger, monografier
 2. Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning
 3. Publiserte bokverk/bokkapitler
 4. Publikasjoner i fagtidsskrifter uten refereeordning
 5. Publiserte oversiktsframstillinger (oversiktsartikler, resymé, utdrag osv.) F. Forskningsrapporter i f.eks. intern rapportserie
 6. Publiserte populærvitenskapelige framstillinger, upubliserte undervisningskompendier og utredninger
 7. Framstillinger av andres arbeid (bedømmelser, anmeldelser, vurdering av innstillinger o.l.)
 8. Annen skriftlig produksjon

Vurderingskriterier 

Ved vurdering av søkerne legges det særlig vekt på følgende kvalifikasjoner:

 1. Vitenskapelige kvalifikasjoner
 2. Utdanningsfaglig kompetanse
 3. Administrativ erfaring

I den samlete vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner som et ubetinget krav, med vekt på produksjon i de siste fem år. Søkernes utdanningsfaglige kompetanse skal også omtales og vurderes. At en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller administrativt arbeid, medfører likevel ikke reduserte krav til vitenskapelig kompetanse. I rangeringen av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig virksomhet, blir de øvrige kvalifikasjoner utslagsgivende.

Søkere skal ikke rangeres på om de oppfyller krav til utdanningsfaglig kompetanse, men når utlysing inneholder spesielle krav, skal en søker med høy undervisningserfaring rangeres foran en søker med marginal erfaring under ellers like forhold.

Ved vurdering av omfang av den vitenskapelige produksjonen vil det bli tatt hensyn til dokumenterte foreldre- og omsorgspermisjoner dersom dette framgår av søknaden.

Vitenskapelige kvalifikasjoner

Søkeren må tydelig avmerke de vitenskapelige arbeidene (opp til 10) som anses som viktigst i produksjonen, og legge ved en separat liste. Bedømmelseskomiteen har anledning til å konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene.

Doktoravhandling sees i denne sammenheng som ett vitenskapelig arbeid, enda om den består av flere sammenhengende arbeid.

Det vil lette bedømmelseskomiteens arbeid om søkeren gir en kort framstilling av sin vitenskapelige løpebane og aktivitet, med særlig vekt på de utvalgte arbeidene. Framstillingen begrenses til 2 sider.

Egen forskning

For å kvalifisere til mellomstilling må søkeren legge fram egne vitenskapelige arbeid av god kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag til det aktuelle fagfelt. Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med refereeordning, på forlag med refereeordning eller i gradsbedømt monografi – eller klart være av en slik kvalitet at de kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse.

Eneforfatterskap eller førsteforfatterskap teller i alminnelighet mer enn sekundært forfatterskap. Søkeren må derfor selv angi sin innsats i evt. fellesarbeid eller henvise til en kontaktperson som kjenner arbeidene og søkeren, og som den sakkyndige komiteen kan kontakte.

Den sakkyndige komiteen vil også vektlegge evne til å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til å skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø.

Populærvitenskapelig virksomhet

Dokumentert og god populærvitenskap vil være meritterende. Den populærvitenskapelige virksomhet dokumenteres ved avholdte foredrag eller publiserte arbeid.

 

Utdanningsfaglig kompetanse 

Det kreves utdanningsfaglig kompetanse. Søkeren kan erverve slik kompetanse etter at ansettelse har funnet sted. Utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres gjennom en utdanningsfaglig mappe. Denne skal inneholde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og et kortfattet refleksjonsnotat. Du kan finne mal for utfylling av praktisk erfaring og kompetanse her.

Bedømmelseskomiteen vil vurdere ut fra følgende sjekkliste:

A. Pedagogisk basisutdanning

Kurs i universitetspedagogikk, praktisk pedagogisk utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs.

Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis.

B. Refleksjonsnotat

Notatet skal primært være knyttet til egen undervisningsfilosofi og vurdering av egen undervisning når det gjelder kunnskap om studenter sin læring i høyere utdanning

C. Evalueringsrapporter

Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter søkerens undervisning. Både framgangsmåtene og resultatene bør omtales og vurderes.

D. Undervisning, veiledning og eksamensarbeid

Undervisningsformer: forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning mv..

Veiledning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a.

Deltakelse i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur.

E. Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell

Dokumentasjon: Hvis dette materialet er omfattende, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste.

F. Forsøks- og utviklingsarbeid

Rapporter som viser deltaking i prosjekter knyttet til utvikling av undervisning, så som alternative undervisningsformer, veiledning eller læringsmiljø. Dokumentasjon:

Planer, rapporter, attester m.v.

Administrativ erfaring 

Administrativ erfaring kan være deltakelse i råd, utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-/fakultetsnivå, evt. universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå, administrasjon av større multinasjonale forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter m.v.

Søknadsprosessen

Søknaden din skal vurderes av en bedømmelseskomité bestående av minst tre vitenskapelig ansatte med førsteamanuensis- eller professorkompetanse innen stillingens fagområde. To av komitémedlemmene skal være eksterne, og begge kjønn skal om mulig være representert.

Den sakkyndige bedømmingen skal normalt foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt alle dokumenter. Bedømmingen sendes i sin helhet til søkerne. Søkerne har ikke anledning til å påklage den sakkyndige vurderingen, men gis rett til å uttale seg om bedømmingen ved å komme med merknader.

Gruppen søkere som er invitert til å levere inn vitenskapelige arbeider, gis en grundig omtale når det gjelder utdanning, vitenskapelige kvalifikasjoner og praksis. Komiteen gir deretter en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte søkerne og rangerer dem.

Den sakkyndige bedømmelsen danner utgangspunkt for videre behandling i fakultetets innstillings- og ansettelsesorganer.

Instituttleder ved gjeldende institutt har innstillingsmyndigheten ved ansettelse i vitenskapelige stillinger. Instituttleder skal finne fram til den av søkerne som ut fra en helhetsvurdering er best kvalifisert til stillingen, rangere aktuelle kandidater og fremme forslag til vedtak overfor ansettelsesorganet. Innstillingsmyndigheten er også ansvarlig for intervjuer, innhenting av referanser, vurdering av søkernes personlige egnethet og avgjør om det skal holdes prøveforelesninger.

Dersom stillingen er lyst ut med moderat kjønnskvotering, vil innstillende myndighet ta stilling til hvorvidt denne regelen vil komme til anvendelse.

Du kan beregne at det vil ta mellom 6-10 måneder fra søknadsfristen til eventuell ansettelse er foretatt. Alle søkere vil få beskjed på oppgitt e-postadresse om utfallet av prosessen når innstilt kandidat har takket ja til stillingen.

Søknadsprosessen i midlertidige vitenskapelige stillinger (stipendiat, postdoktor og forsker) 

Dette er stillinger som stipendiat, postdoktor og forsker, stillinger med midlertidig ansettelsesperiode. Stipendiater/ph.d.-stillinger lyses ut som intern finansiert ved UIB eller eksternfinansierte prosjekter, og ansettelsesperioden er på 3–4 år, avhengig av om stillingen inneholder undervisnings- og veiledningsoppgaver. En stipendiatstilling er en doktorgradsutdanning med selvstendig forskningsoppgaver, som skal munne ut i en doktorgrad. 

For opptak til et ph.d.-program må du normalt ha en femårig mastergrad. Finansiering til ph.d.-løpet er også nødvendig. Planen for ph.d.-utdanningen må du skrive i form av en prosjektbeskrivelse. Resten av kravene varierer mellom fakultet, fagfelt og stipendiatstillingen som skal fylles. 

Postdoktor er en vitenskapelig stilling for en person med doktorgrad som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ansettelsen er i åremål på 2–4 år for å gjennomføre et godkjent forskningsprosjekt.

Dersom du har utdanning fra utenlandsk universitet, krever det ekstra dokumentasjon til søknaden. Universitetet i Bergen følger NOKUT sine retningslinjer i GSU-listen for godkjenning av utenlandsk utdanning. 

Søkeprosessen for midlertidig vitenskapelige stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Søknaden vurderes av faglig komité
 3. Intervju
 4. Eventuelt forhåndsgodkjenning opptak ph.d.-program
 5. Ansettelse
Ph.d.-utdanning ved fakultetene