Hjem
Ansattsider

Hva kan universitetet tilby sine medarbeidere?

Med det store mangfold av fagmiljøer er Universitetet i Bergen en svært interessant arbeidsplass med mange utfordrende arbeidsoppgaver. I en stor organisasjon som UiB er det muligheter for ulike karriereveier for den enkelte, enten vitenskapelig eller administrativt.

Hovedinnhold

UiB er en internasjonal arbeidsplass

Universitetet i Bergen er del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet. UiB har som målsetting å videreutvikle seg som et internasjonalt synlig forskningsuniversitet. Universitetet i Bergen har medarbeidere med 70 ulike nasjonaliteter og 16 % av alle ansatte ved universitetet har utenlandsk bakgrunn. Det er 1300 studenter med utenlandsk statsborgerskap ved UiB.

Gode ledere

Universitetet i Bergen er en kunnskapsorganisasjon med høye krav til faglig kvalitet og til å oppnå resultater. UiB stiller derfor krav til både faglig dyktighet og lederegenskaper hos sine ledere. UiB tilbyr blant annet kurs for ledere i tillegg til muligheter for coaching og mentorprogram.

Godt arbeidsmiljø

Forskningen, utdanningen og formidlingen er i stadig utvikling. Slik er Universitetet i Bergen en dynamisk institusjon, som forutsetter at de ansatte har store utfoldelses- og utviklingsmuligheter. Det er viktig for universitetet å skape et godt og utfordrende arbeidsmiljø for alle som har tilknytning til institusjonen.

Velferd

Universitetet i Bergen har velferdshytter på Ustaoset og i Hardanger, barnehagetilbud og gratis inngang på Bergen museum. Velferdsutvalget arrangerer sosiale aktiviteter og tilbyr rabatterte billetter til teater og konserter. UiB har ulike idretts- og treningstilbud, sangkor og andre kulturaktiviteter.

Helse, miljø og sikkerhet

Universitetet i Bergen stiller like strenge kvalitetskrav til helse, miljø og sikkerhet som til forskning, undervisning og formidling. UiB har utarbeidet en egen handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet.

Kompetanseutvikling

Som ansatt ved Universitetet i Bergen vil du være en del av et kompetansemiljø med muligheter til faglig og personlig utvikling. Det blir tilrettelagt for deltakelse på kurs, seminar og videreutdanningsprogram, både i Norge og i utlandet. Universitetet i Bergen tilbyr også intern kompetanseutvikling for teknisk, administrativt og vitenskapelig personale. Den viktigste kompetanseutviklingen foregår likevel i det daglige arbeidet gjennom konkrete og utfordrende arbeidsoppgaver – supplert med god veiledning fra medarbeidere og ledere.

Etikk

Universitetet i Bergen ønsker ansatte og studenter med høy etisk bevissthet. Dette er avgjørende for forskningen, for utdanningen og for samhandlingen med samfunnet for øvrig. Ved UiB skal ansatte ta ansvar for å videreformidle en høy etisk standard til nye kollegaer. 

Nyutdannet

Universitetet i Bergen har avtale om trainee ordning for nyutdannede i samarbeid med det regionale programmet Trainee Vest. Universitetet har også flere lærlinger innen kontorfag, laboratoriefag, IKT og serviceelektronikk.

Miljøledelse

Universitetet i Bergen er som ledende kunnskapsorganisasjon forpliktet til å ta miljøhensyn i all virksomhet. UiB er opptatt av det ytre miljø og miljøledelse i organisasjonen. Miljøledelse innebærer kartlegging av miljøpåvirkningene av egendrift, miljømål og handlingsplaner og tiltak for å redusere miljøbelastningen avdriften. Det er en målsetting å stimulere til engasjement og miljøansvar blant ansatte og studenter gjennom informasjon og bevisstgjøring.

Inkluderende arbeidsliv

Universitetet i Bergen har inngått samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen skal bidra til reduksjon i sykefravær og uføretrygd, og at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Arbeidsvilkår

Den vanlige arbeidstiden er 40 timer pr. uke, administrativt personale har 37,5timers uke. Fleksibel arbeidstid er innført i store deler av virksomheten. Arbeidstakere har rett til ferie i 25 virkedager, mens arbeidstakere over 60 år har rett til 5 feriedager i tillegg. Alle arbeidstakere som er tilsatt i statens tjeneste med minst 14 arbeidstimer pr. uke er medlemmer i Statens Pensjonskasse. Som medlem i Statens Pensjonskasse kan du blant annet låne inntil 1,5 millioner kroner til bolig. Medlemskap i Statens Pensjonskasse gir gruppeliv- og yrkesskadeforsikring.

Permisjoner

Universitetet i Bergen kan gi permisjoner med og uten lønn til studier, forskning eller midlertidige arbeidsoppdrag i inn- og utland for å styrke medarbeidernes kompetanse. UiB kan gi kortere og lengre foreldre-, omsorgs- og velferdspermisjoner, med og uten lønn, som kan gi den enkelte medarbeider mer fleksibilitet i arbeids og familiesituasjon.

Mangfold

Universitetet i Bergen har en viktig oppgave i å fremme likestilling, likeverd og toleranse. Vi legger spesielt vekt på å øke antallet kvinner i vitenskapelige stillinger, samt å få en mer balansert rekruttering av kvinner og menn innen alle fagområder. Forutsetningen for å utvikle fremragende forskningsmiljøer er faglig bredde og mangfold, og høy kvalitet på forskning og utdanning.

Introduksjonskurs

Som nyansatt vil du bli tilbudt introduksjonskurs hvor det blir gitt grunnleggendeinformasjon om hva det innebærer å være ansatt ved Universitetet i Bergen.