Hjem
Ansattsider

Forskerskoler

I det følgende finner du overordnede mål for ordningen med forskerskoler, samt kriterier for opprettelse av forskerskoler.

Hovedinnhold

Forskningsutvalget ved UiB har vedtatt overordnede mål for ordningen med forskerskoler og kriterier for opprettelse av forskerskoler

Overordnede mål:

 • å sikre at forskerskolene gir faglig merverdi for forskerutdanningen 
 • å ivareta de ulike disiplinenes og fagmiljøenes frihet i forhold til hvordan forskerskolene skal etableres og drives
 • å ivareta mangfoldet i organiseringen av forskerskolene deriblant fleksibilitet i forhold til ulike organiseringsformer
 • Fakultetene skal ha til oppgave å sikre at kvaliteten på forskerskolene blir ivaretatt og fungere som instans for godkjenning av forskerskolene

Kriterier for opprettelse av forskerskoler

 • Forskerskolens aktiviteter bør skje innenfor rammen av ph.d.‐
  reglementet og være forankret i institusjonens forskerutdanning
  hva angår opplæringsdelen og krav om læringsutbytte
 • Opptak til forskerskolene og forskerskolenes aktivitet bør foregå
  innenfor rammene av det ordinære doktorgradsprogrammet,
  hvilket innebærer at det er en forutsetning at man er tatt opp på
  doktorgradsprogrammet for å kunne delta i en forskerskole
 • Forskerskolene bør være et supplement til forskerutdanningene
 • Forskerskolene bør være knyttet til dokumenterte sterke
  forskningsmiljø
 • Forskerskolene bør ha en faglig profil med egne kurstilbud.
  Forskerskolene må ha et faglig program som er forutsigelig og
  realistisk, herunder plan for samlinger og møter (minimum én
  gang i semesteret)
 • Forskerskolene har til oppgave å ivareta og utvikle en støttende
  kultur rundt deltakerne og tilrettelegge for god faglig utvikling
  gjennom tett samspill mellom kandidat og veileder
 • Forskerskolene bør være internasjonalt orientert, med utstrakt
  bruk av innbudte forelesere
 • Forskerskolene bør ha et minimumsomfang med antall studenter
  og størrelse på forskningsmiljøet som er involvert. Forskerskolen
  bør til enhver tid omfatte minimum 15‐20 ph.d.‐kandidater
 • Der det er hensiktsmessig skal forskerskolen kunne være en
  ressurs for samarbeid med næringsliv og instituttsektor
 • Forskerskolene bør ha en forutsigbar finansieringsmodell for
  flerårig drift

 Mål og kriterier ble vedtatt av UiB sitt forskningsutvalg 29.01.2013. 

 

Forskerskoler finansiert av Forskningsrådet

Forskningsrådet finansierer forskerskoler over hele landet. Utlysning skjer med jevne mellomrom. Se aktuelle sider for dette for mer informasjon om temaet: FORSKERSKOLER - Nasjonale forskerskoler (forskningsradet.no)