Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
Om prosjektet

Prosjektets innhold og organisering

GenderAct er et deltakelses- og tiltaksprosjekt, og hovedmålet med prosjektet er å oppnå en endring som gir langsiktig og bærekraftig kjønnsbalanse på fakultetet som helhet. Aktivitetene er rettet inn mot kulturelt og strukturelt endringsarbeid, identitetsarbeid og konkrete tiltak inn mot prosesser og rutiner.

Organisering
Foto/ill.:
KB

Hovedinnhold

Konkrete mål i prosjektet

•    øke kompetansen lokalt om effektene av en kjønnet organisasjonskultur og motivere ledere til konkret handling
•    snu den nedadgående trenden i antall nytilsatte kvinnelige førsteamanuenser, og til kjønnsbalanse i bistillingene
•    styrke kvinnenes identitet som forskere og forskningsledere, og bidra til at flere kvinner sender flere søknader om ekstern finansiering
•    bidra til at flere kvinner får opprykk til professor

Tidsperiode

Forskningsrådsprosjektet har oppstart 1. januar 2021 og avsluttes 31.12.2022. Det er et mål at aktivitetene i prosjektet kan videreføres også i påfølgende år.
 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal bidra til å etablere et mer likestilt karriereløp for kvinner og menn ved fakultetet og vil være et viktig bidrag til vårt langsiktige arbeid for å forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og toppforskningsledelse. 

Styringsgruppen

Dekan Gunn Mangerud

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Instituttleder Tor Eldevik, Geofysisk institutt

Professor Martin Fernø, Institutt for fysikk og teknologi

Professor Lilya Budaghyan, Institutt for informatikk

Kristin Sofie Farkas, prosjektkoordinator/sekretær

Styringsgruppen skal følge prosjektet tett og aktivt bidra til at målene nås. Styringsgruppen vil ha en viktig rolle som frontfigurer for prosjektet både innad ved fakultetet, overfor UiB sentralt og utad.