Hjem
Geofysisk institutt
VALG

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Geofysisk institutt våren 2021

I år er det storvalg, og det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppene A, B, C og D for perioden 01.08.2021-31.07.2025.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2021

Det skal velges representanter til følgende grupper:
 

Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 1 medlem og 2 varamedlemmer.

Gruppe C: Ansatte i amninistrative og tekniske stillinger, det skal velges 1 medlem og 2 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene, det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Fagutvalget Geofysisk fagutvalg (GFFU) og Lumen er kontaktpunkt for studentvalget, og vil avgjøre valgform; elektronisk valg eller valg i valgforsamling.

Valgresultater

Kandidater fra fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger (gruppe A)

Kandidater fra stipendiater og postdoktorer (gruppe B)

Kandidater fra administrasjon og teknisk gruppe (gruppe C)

Kandidater fra studenter (gruppe D)

 

Forslagsfrist: 23. mars kl. 12.00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09.00 den 25. mai og avsluttes kl. 12.00 den 28. mai 2020.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12.00 den 28. mars 2019.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til elin.rod@uib.no (eller kristin.kalvik@uib.no) og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Gr. A: Harald Sodemann, Camille Li,  Finn Gunnar Nielsen Vara: Are Olsen, Knut Barthel, Ilker Fer, Thomas Spengler.

Gr. B: Jenny Sjåstad Hagen. Vara: Morven Muilwijk, Johannes Sandanger Dugstad.

Gr. C: Elin Sletbakk, Idar Hessevik. Vara: Helge Bryhni, Friederike Hoffmann, Kristin Jackson, Tor de Lange.

Gr. D: Petter Ekrem, Sigrid M. V. Auganæs.

 

Valgstyret MN-fak. våren 2020

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt