Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
ÅPNE DATA HBSC

Åpner data om ungdoms helse fra 41 land

Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir informasjon om selvrapportert helse, helseatferd, livstilfredshet og psykososialt miljø på skolen og i familierelasjoner.

HBSC

Hovedinnhold

Undersøkelsen ”Health Behaviour in School-aged Children. A WHO collaborative Cross-national study”, HBSC, www.hbsc.org, har siden den ble etablert i 1983 gitt data til nasjonale og internasjonale helse- og utdanningsmyndigheter som grunnlag for utvikling av politikk og tiltak. For tiden deltar 44 land i studien, og hvert fjerde år samles det inn data fora 11-, 13- og 15-åringer i et stadig økende antall deltakerland.

Resultatene fra hver undersøkelse presenteres i en internasjonal rapport som publiseres av Verdens Helseorganisasjon. Den siste internasjonale rapporten ble lansert 15. mars 2016. Så langt har mer enn 500 internasjonale artikler og et betydelig antall nasjonale artikler vært publisert med basis i forskningsdataene som er samlet inn.  

HBSC gir nå åpen tilgang til datasettet fra 2006 til bruk for forskere, undervisere, journalister og politikere. Selv om dataene er noen år gamle, har de likevel relevans og betydning for å forstå hvordan kjønn, alder og sosioøkonomisk status har betydning for ungdoms helse og helsevaner og hvordan barn og unges erfaringer i skole, fritid og hjemme henger sammen med deres helse, helseplager og livstilfredshet. Det er et stort uutnyttet potensial i dataene både for publisering og annen formidling.

I slutten av desember 2016 gjøres data fra undersøkelsene i 2002 og 2010 også åpent tilgjengelige.  

Dataene kan analyseres og lastes ned på www.hbscdata.uib.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med

Professor Oddrun Samdal, HBSC datadirektør

Oddrun.samdal@uib.no