Hjem
HR-avdelingen

Likestilling og mangfold

UiB arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller alder.

Hovedinnhold

Likestillingsarbeidet er forankret i ledelsen på alle nivå, og likestillings- og mangfoldsledelse skal ha en viktig plass i alle lederopplæringsprogrammer i årene fremover.

Utfordringer og tiltak for å fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering er beskrevet i to handlingsplaner, en for likestilling mellom kjønnene og en for mangfold og inkludering. Planene må også sees i sammenheng med planer som omhandler arbeidsmiljø, læringsmiljø, internasjonalisering og universell utforming. Begge handlingsplanene er forlenget til 2022.