Hjem
Ansattsider

Ansettelsesprosessen

Ansettelsesprosessen strekker seg fra det tidspunkt behovet for rekruttering oppstår til den nyansatte har tiltrådt stillingen

Hovedinnhold

Ansettelsesprosessen er regulert gjennom universitets- og høyskoleloven, statsansatteloven og arbeidsmiljøloven, i tillegg til Statens personalhåndbok og UiBs egne personalreglement. Regelverket ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Åpne, transparente og merittbaserte rekrutteringsprosesser er viktig for rettighetene til søkere til stillingene, men også av hensyn til mangfold og kvalitet.

Prosessen varierer ettersom det er vitenskapelig eller teknisk/administrativ stilling, men følger i hovedsak fire trinn:

  • Utlysning
  • Sakkyndig vurdering
  • Innstilling
  • Ansettelsesvedtak

Utlysning

Ledige stillinger i staten skal som hovedregel kunngjøres under ledige stillinger på www.nav.no. Kunngjøringsteksten fastsettes av arbeidsgiver etter drøftinger med de tillitsvalgte. Som statlig institusjon er det visse minimumskrav som gjelder for offentliggjøring av stillinger, jf. statsansattelovens bestemmelser. Det vil normalt være tilstrekkelig med annonsering på egne nettsider og i NAVs stillingsbaser for å tilfredsstille minimumskravet om offentlig kunngjøring. Vitenskapelige stillinger ved UiB kunngjøres i tillegg på den europeiske mobilitetsportalen for forskere euraxess.

Universitetet i Bergen har utvidet dokumentinnsyn ved ansettelser i vitenskapelige stillinger. For øvrig viser vi nærmere til reglene om partenes innsyn i ansettelsessaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

UiB arbeider kontinuerlig for å tilby bedre HR i forskning, og er opptatt av å sikre lik praksis og kvalitet og sammenheng i regelverket. Åpne, transparente og merittbaserte rekrutteringsprosesser er viktig for rettighetene til søkere til stillingene, men også for mangfoldet og kvaliteten i forskningsmiljøene ved UiB.

Sakkyndig bedømming

Søkere til vitenskapelige stillinger skal bedømmes av en sakkyndig komité.  Komiteen består normalt av tre medlemmer. I tillegg til sakkyndig bedømmelse kan det vedtas at det skal gjennomføres intervju, prøveforelesning eller andre prøver.

Søkere til administrative og tekniske stillinger bedømmes av en innstillingskomité som skal utarbeide forslag til hvem som skal innstilles til stillingen. Komiteen består normalt av tre medlemmer og er oppnevnt av stillingens nærmeste leder

Innstilling

Ved ansettelse i vitenskapelige stillinger avgir innstillingsmyndigheten innstilling på grunnlag av utlysningsteksten, søknadene, uttalelsene fra de sakkyndige og eventuelle intervju og prøveforelesninger. Er det flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning. Dersom det er kvalifiserte søkere av begge kjønn med tilnærmet like kvalifikasjoner og kvinnerepresentasjonen er under 40 % i den aktuelle stillingsgruppen, skal innstillingsmyndigheten rangere kvinnelige søkere foran mannlige. Ved ansettelse i vitenskapelige stillinger som er knyttet til grunnenhetene er det normalt fakultetsstyret som er ansettelsesmyndigheten

Ved ansettelse i administrative/tekniske stillinger er innstillingen hovedgrunnlaget for ansettelsesorganets vurderinger før vedtak fattes. Selve innstillingen lages på grunnlag av en helhetlig vurdering av stillingsbeskrivelse, søknader, intervju og referansesjekk. For innstillende myndighet vil det også være viktig å dokumentere at det er tatt noen spesielle hensyn i rekrutteringsprosessen. Det gjelder likestillingshensyn, hensyn til søkere med redusert funksjonsevne, søkere med innvandrerbakgrunn og søkere som er overtallige.

Ansettelsesvedtak

Universitetet i Bergen har egne tilsettingsråd for administrative og tekniske stillinger som består av en leder og fire medlemmer, hvorav to er representanter for tjenestemennene og to er representanter for UiB som arbeidsgiver. Tilsettingsrådet fatter vedtak om ansettelser på bakgrunn av forslag til innstilling fra komitéen. Ved en ansettelse skal søkerne underrettes om tilsettingsvedtaket snarest mulig, dette gjelder alle søkere.

Tilbud

Etter beslutning om ansettelse, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår (f.eks. midlertidig stilling, stillingsprosent, lønn). Arbeidsavtalen blir tilsendt når tiltredelsesdato er avklart.

UiB er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Velkommen som søker!