Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskningsresultater HUSK

Dårlig fysisk helse gir økt risiko for uførepensjon

Muskel- og skjelettlidelser er ofte preget av tilleggslidelser, som lettere psykisk sykdom.

Det viser en nylig publisert studie av Inger Haukenes, stipendiat ved Forskningsgruppen for ivstilsepidemiologi ved IGS. Hensikten med studien var å undersøke den relative betydningen av fysisk og mental helserelatert livskvalitet som prediktorer for uførepensjon grunnet muskel- og skjelettlidelser.

Physical health-related quality of life predicts disability pension due to musculoskeletal disorders: seven years follow-up of the Hordaland Health Study Cohort.
Haukenes I, Farbu EH, Riise T, Tell GS.
BMC Public Health. 2014 Feb 14

Analysene baserer seg på Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK), som ble gjennomført i 1997-99, der alle «hordalendinger» i alderen 40-46 år fikk tilbud om å delta. Utvalget i studien (N=16422) var menn og kvinner i inntektsgivende arbeid på tidspunktet for deltakelse i HUSK.

Gjennom en kobling til FD-trygd ble utvalget fulgt i 7 år, og assosiasjonen mellom egenvurdert fysisk og mental helse og fremtidig uførepensjon kunne beregnes. Egenvurdert helse ble målt med SF-12, et mye brukt instrument som måler hvorvidt daglige aktiviteter (hjemme og på jobb) er begrenset av fysisk helse og/eller mental helse.

Vi fant at

  • Menn og kvinner som rapporterte dårlig fysisk helse hadde betydelig økt risiko for uførepensjon grunnet muskel- og skjelettlidelser i forhold til de med god fysisk helse, også etter justering for utdanning, yrkesklasse og livsstilsfaktorer.
  • Ytterligere justering for antall smertepunkter og mental helse forklarte ikke den sterke assosiasjonen.
  • Dårlig mental helse var ikke assosiert med uførepensjon grunnet muskel- og skjelettlidelser i justerte modeller.

De fysiske målene på helserelatert livskvalitet i SF-12, er en sterk prediktor for uførepensjon grunnet muskel- og skjelettlidelser hos middelaldrende menn og kvinner, mens de mentale målene har langt mindre prediktiv verdi.  

Les artikkelen.