Hjem
Det juridiske fakultet
Veiledning for søkere til stipendiatstillinger

Veiledning for søkere til stipendiatstilling

Veiledning for søkere til stilling som stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Bile av inngangen til Det juridiske fakultet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Under følger informasjon som er relevant for søkere til stipendiatstillinger, og andre som skal søke opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet.

1. Søknadens form og innhold

Dersom du søker på en stipendiatstilling skal du bruke elektronisk søknadsskjema i Jobbnorge. Søknad må inneholde opplysninger om: personalia, utdanning, arbeidserfaring og eventuell vitenskapelig virksomhet, undervisningserfaring og administrativ erfaring.

Utlysningen kan enten være åpen («stipendiat i rettsvitenskap»), eller rettet mot et bestemt fagområde (f. eks. «konkurranserett») eller være tilknyttet et bestemt forskningsprosjekt. I de to siste tilfellene må prosjektbeskrivelsen være innenfor rammene av utlysningsteksten.

For opptak kreves femårig mastergrad eller tilsvarende, i samsvar med beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen utdanning som likeverdig.

Søkeren skal dokumentere et så høyt faglig nivå at det er sannsynlig at han eller hun vil klare å gjennomføre et doktorgradsprosjekt innenfor de rammer som overordnet regelverk og fakultetets retningslinjer til enhver tid setter. Prosjektplanen skal dokumentere at ph.d.-prosjektet kan gjennomføres i løpet av 3 år. Dersom prosjektplanen skal ha lenger varighet, må dette godkjennes særskilt i forbindelse med ansettelse i undervisningsstilling eller opptak på programmet. Nærmere utfyllende retningslinjer om de generelle kvalifikasjonskravene og kriterier for godkjennelse av annen likeverdig utdanning, er fastsatt i veiledning for bedømmelseskomité for søkere til programmet.

Det juridiske fakultets ph.d.-utdanning gir som en normalordning opplæring i rettsvitenskap. Prosjektet som søkeren opptas på grunnlag av må derfor være innenfor den til enhver tid anerkjente definisjonen av dette vitenskapelige fagfeltet. Prosjektet kan ha betydelige tverrfaglige innslag og perspektiver. Personer som søker opptak på grunnlag av prosjekter som ikke har en tradisjonell rettdogmatisk karakter, kan anses kvalifisert til å gjennomføre prosjektet uten utdannelse innenfor rettsvitenskap. Den konkrete vurderingen av søkerens kvalifikasjoner knyttes til vurderingen av vedkommendes evne til å gjennomføre det konkrete forskningsprosjektet i forbindelse med avgjørelse om ansettelse og/eller opptak på ph.d.-programmet. 

For søkere uten kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, forventes det gode engelskkunnskaper. Språkkvalifikasjonene vil bli prøvd skriftlig og muntlig.

Følgende vedlegg må følge søknaden:

 • søknadsskjema 
 • prosjektbeskrivelse
 • CV
 • vitenskapelige produksjoner (artikler og monografier), maks 10
 • masteroppgave eller tilsvarende selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (om denne er elektronisk publisert, er det tilstrekkelig med en lenke)
 • vitnemål og karakterutskrift. Søkere som har sin utdannelse fra utenfor Skandinavia, må legge ved NOKUT-godkjenning av utdannelsen, sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk, i tillegg til offisiell dokumentasjon som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå, og hvilke kriterier som ligger til grunn for en slik vurdering.
 • dersom søkeren vedlegger artikler i samforfatterskap må søkeren sende inn medforfattererklæring, som angir hvordan forfatterne har samarbeidet og eventuelt hvilke deler av arbeidet hver av forfatterne har skrevet. Eneforfatterskap eller førsteforfatterskap vil i alminnelighet telle mer enn sekundærforfatterskap. Dersom søkeren er medforfatter sammen med en svært erfaren forsker, vil et arbeid der partenes enkelte bidrag ikke kan identifiseres telle noe mindre, dersom den kvalitet som stammer fra søkeren ikke kan identifiseres.

Vitnemål og attester på annet enn skandinaviske språk eller engelsk må være oversatt av en autorisert translatør.

Dersom søkerne har vitenskapelig produksjon i form av artikler eller monografier, må disse vedlegges, jf. nedenfor under 3 a). Dersom søkeren har mer enn 10 arbeider, må søkeren gjøre et utvalg.

Dersom en søker ønsker å bli tatt opp på ph.d.-programmet uten å søke stipendiatstilling ved fakultetet, må det foreligge en egen avtale mellom fakultetet og kandidatens arbeidsgiver som blant annet omhandler finansiering av utdanningen. Avtalen trenger ikke å være vedlagt søknaden, men søknaden vil ikke bli behandlet før slik avtale er inngått.

2. Prosjektsbeskrivelsen

2.1 Utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen

Søkerne skal legge ved en prosjektbeskrivelse. Er denne fraværende eller har åpenbare mangler, skal søkeren bedømmes som ikke-kvalifisert.

Ved noen fakultet skrives prosjektbeskrivelsene av søkerne alene, uten innspill fra potensielle fremtidige veiledere. Ved andre fakultet er veiledere og øvrig forskningsgruppe medvirkende i utarbeidingen av prosjektbeskrivelsen. De sistnevnte tilfeller vil være vanligst i tett integrerte forskningsprosjekter. Man kan diskutere innholdet i prosjektsbeskrivelsen med fagpersoner ved fakultetet eller andre vitenskapelige institusjoner, men prosjektbeskrivelsen skal være et selvstendig arbeid. Fakultetet betaler ikke for veiledning til fagpersoner i forbindelse med søknadsprosessen.

Prosjektbeskrivelsen skal være på 8-10 sider, og maksimalt 12 sider. Videre skal den skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

Enten du selv skriver en prosjektbeskrivelse, er medvirkende i utarbeiding av en, eller du skal vurdere en i forbindelse med ansettelse, er dette punkter du bør legge vekt på i en prosjektbeskrivelse: 

2.2 Prosjektbeskrivelsens faglige innhold

 • Prosjektets overordnede tema og hypoteser/problemstillinger må være tydelig forklart. Prosjektsbeskrivelsen bør identifisere en tematikk som er tilstrekkelig spesifikt og avgrenset for å kunne behandles i et ph.d.-prosjekt.
 • Prosjektet sin begrunnelse og berettigelse må forklares. Søker må vise at prosjektet vil bidra til ny kunnskap på fagområdet, og at kunnskapen som oppnås vil danne basis for videre forskning.
 • Det må dokumenteres gode kunnskaper om det aktuelle forskningsområdet, både nasjonalt og internasjonalt, og hvordan prosjektet forholder seg til den eksisterende forskningen.
 • Søker må vise at prosjektets teori og metode er anvendelige for prosjektets problemstilling eller at det er gode muligheter til å utvikle passende metoder og teorier underveis i forskningsprosjektet. Analysemetodene må beskrives.
 • Risiko knyttet til prosjektet skal omtales: Søker bør forklare hvilke sider av prosjektet som er særlig utfordrende, og som potensielt kan volde problem i utføring av prosjektet. Søker bør også forklare hvordan slike utfordringer er tenkt håndtert.
 • Mulige etiske betraktninger om forskningsprosjektet må presenteres.
 • Det må opplyses om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

2.3 Gjennomføringsplan

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en fremdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet.
 • Det må tydeliggjøres at prosjektet kan fullføres innen normert tidsramme og den gitte finansieringsramme. Vanlig tidsramme er 3 år, eller 4 år med pliktarbeid. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 6 år.
 • Dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser må legges frem.
 • Eventuelle planer for opphold ved annen forskningsinstitusjon eller virksomhet bør presenteres.
 • Det bør skisseres en plan for gjennomføring av opplæringsdelen på ph.d.-programmet.
 • En tilknytning til et annet relevant forskningsmiljø må dokumenteres i de tilfeller man ikke søker stipendiatstilling ved fakultetet.

2.4 Kort om stillingen og ansettelsesprosessen

Etter at søknadsfristen er ute, oppnevner dekanen en sakkyndig komité som normalt består av to eller tre personer. Disse avgir så en innstilling som angir om søkerne er generelt kvalifisert for en stipendiatstilling og en rangering av de beste søkerne. Innstillingen sendes søkerne for eventuelle kommentarer innen en merknadsfrist på 10 dager. Ansettelsen skjer ved at saken behandles i fakultetets forskningsutvalg, som avgir en anbefaling til Tilsettingsutvalget. Selve ansettelsesbeslutningen tas av fakultetets Tilsettingsutvalg. I tillegg må søkerne tas opp på doktorgradsprogrammet, og dette besluttes i et eget vedtak som oftest samtidig med anbefalingen om ansettelse i Forskningsutvalget. Forskningsutvalget treffer også vedtak om hvem som skal oppnevnes som veileder(e) i prosjektet.

Stillingen som stipendiat er tidsbegrenset (åremålsstilling). Åremålet er på tre år, hvor et halvt år er utdanningsdelen mens resten er forbeholdt skriving av avhandlingen. Stipendiatperioden kan utvides til fire år etter en vurdering av den tilsatte sin kompetanse, mot at den som får stillingen utfører 25 % pliktarbeid. Denne avgjørelsen tas av Tilsettingsutvalget. Dersom søkeren ønsker en undervisningsstilling på 1 år, slik at stipendiatperioden blir 4 år, kan det være påkrevd med et eget intervju som foretas av fakultetsledelsen. Dette skjer etter at Forskningsutvalget har avgitt sin anbefaling, og før Tilsettingsutvalget treffer endelig beslutning om ansettelse.

Det er ikke et krav forut for søknaden at søkeren har skaffet veileder til prosjektet.

3. Kvalifikasjoner som skal vurderes

Generelt skal det ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Ved stipendiatstillinger skal søkeren særlig bedømmes etter sin evne til å gjennomføre en doktorgrad innenfor de rammene som stillingen setter. I så måte skal det vurderes om søkeren viser potensial for å produsere et vitenskapelig arbeid i samsvar med nivåbeskrivelsen for juridiske doktorgrader innenfor en tidsramme på tre år (eventuelt fire år mot undervisningsplikt).

Se nærmere veiledning for bedømmere av søkere til stipendiatstillinger her

For søkere som bare ønsker opptak på ph.d.-programmet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, foretar FU en vurdering etter en innstilling fra FUs sekretariat for forskerutdanningen, der det vil det bli lagt vekt på de samme kvalifikasjonene.

Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 12.3.2019