Hjem
Det juridiske fakultet

Klage på eksamen ved Det juridiske fakultet

Klage på sensurvedtak er regulert i universitet- og høyskoleloven. Du kan klage på formelle feil ved eksamen § 5-2) og/eller på karakterfastsetting (sensur) (§ 5-3).

En student skriver med blyant
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Klagesensur er «blind», jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 nr 4, og du kan derfor ikke grunngi klagen. Klagebehandlingen gjøres av to nye sensorer som ikke får vite opprinnelig karakter eller begrunnelsen for denne. Det ligger i sakens natur at klagesensorenes skjønn kan gi resultater som avviker fra vurderinger som du kan ha innhentet fra opprinnelig sensor, emneansvarlig, nivåkontrollør eller andre fagpersoner ved eller utenfor fakultetet.

Sensurklage inngis på egen risiko, og resultatet av klagen kan være til gunst eller ugunst – eller opprinnelig karakter kan bli stående. Resultatet av klagesensuren er endelig, og du kan dermed ikke klage på resultatet av denne.

Klagebehandlingstid er normalt 3-5 uker fra klagefristens utløp. Resultat finner du under Eksamensresultater i Studentweb. Det gis ikke skriftlig begrunnelse for vedtak i klagesaker, men hvis du ønsker det kan du få trefftid på telefon som for ordinær sensur.

Hvordan klager jeg på et sensurvedtak ("karakterklage")?

Registrere klage

Studenter ved Det juridiske fakultet skal klage på sensurvedtak i Studentweb. Velg fanen «Mer» i menyen øverst. Videre klikker du «Begrunnelse og klager» og deretter på det aktuelle emnet. Klikk på boksen "Klage på sensur" for å registrere klagen din. 

Karakteren i emnet du klager på vil bli sperret i Studentweb senest tre virkedager etter klagefristens utløp. Slik kan du kontrollere at klagen er til behandling. 

Trekke klage

Dersom du ønsker å trekke klagen din, gjøres dette på samme sted i Studentweb. En sensurklage kan trekkes frem til nytt sensurvedtak er fattet og publisert i Studentweb. 

Send e-post til klagesensur.jurfa@uib.no hvis du får problemer.

Frister

Frist for å klage på karakteren (sensurvedtaket) er tre uker etter at du fikk begrunnelse for sensurvedtaket. Felles startdato for fristen settes til siste oppsatte trefftid – se emnets trefftidsskjema i Mitt UiB for å beregne klagefristen. Dersom du mener deg berettiget til lengre frist, må du selv dokumentere det.

Se for øvrig UiB sine retningslinjer for behandling av sensurklager. Informasjon om sensurdatoer og trefftid finner du i i Mitt UiB.

Spesielt om endringer på to eller flere karaktertrinn

Fra 1. juli 2018 fikk vi en lovendring der uhl § 5-3 i fikk et nytt sjette ledd:

«Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.»

Dette betyr ikke at endelig klagevedtak ikke kan avvike med to karakterer eller mer, men at vedtaket har gjennomgått en kvalitetskontroll. Kontrollkommisjonen er altså ikke en tredje sensur, men en ny gjennomgang av besvarelsen, der besvarelsen gjennomgås og kommisjonen kommer frem til en enstemmig avgjørelse.

Klagekommisjonen skal bestå av opprinnelig sensor, en av klagesensorene og emneansvarlig. De har tilgang til all informasjonen som foreligger, og skal fastsette endelig karakter for besvarelsen.

Kommisjonene skal sluttføre sitt arbeid før klagesensuren i emnet publiseres – du vil altså ikke oppleve en forsinket klagesensur som følge av dette.

    Hvordan klager jeg på formelle feil?

    Du har også mulighet til å klage på formelle feil ved eksamen, jf. universitets- og høyskolelovens § 5-2. Klagefristen er tre uker etter at du ble kjent med – eller burde vært kjent med – den aktuelle feilen med oppgaven/eksamensavviklingen.

    En klage på formelle feil skrives i fritekst og sendes post@jurfa.uib.no innen den gjeldende fristen.