Hjem
Det juridiske fakultet

Lesesalsreglement for Det juridiske fakultet

Reglementet gjelder for alle lesesalene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Vedtatt av styret ved Det juridiske fakultet 26. april 2005 i samsvar med flertallsforslag fra JSU. Sist endret ved vedtak i fakultetsstyret 14.desember 2021.

 

§ 1 Virkeområde for reglene

Reglementet gjelder for alle lesesalene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og de øvrige lesesalene som er stilt til disposisjon for studentene ved Det juridiske fakultet.

 

§ 2 Hovedregel – åpne lesesaler

Lesesalene ved Det juridiske fakultet er åpne for alle studenter ved fakultetet med de unntakene som går fram av reglementet her. Den som tar i bruk lesesalsplassen har som hovedregel rett til å bruke plassen ut dagen. Studenter som ikke kan fremvise gyldig semesterkvittering kan bortvises.


Når en student forlater plassen for mer enn to timer, skal plassen ryddes slik at den er tilgjengelig for andre, og andre studenter ved fakultetet kan benytte plassen resten av dagen.

Etter endt dag skal plassen ryddes, slik at den kan brukes av andre.

Lesesalene nr. 12, 13, 14 og 15 reserveres studenter på første studieår. Reservasjonen gjelder frem til klokken 9.00 hver dag. Plasser som ikke er tatt i bruk innen kl. 9.00 kan fritt brukes av andre studenter ut dagen.

 

§ 3 Bruk og rydding

Når lesesalsplassen ikke lenger er i bruk, jf. § 2, skal den være ryddet, med de unntakene som går fram av §§ 5 og 7. Med dette forstås at alle eiendeler skal være fjernet fra stolen, bordplaten,pultveggen, bokhyllen og plassen for øvrig. For reserverte plasser gjelder særlige regler, jf. § 5. Brukerne av lesesalene skal opptre slik at de ikke er til sjenanse for andre brukere av lesesalen.

Det skal være stille på lesesalen. Snakking eller hvisking er ikke tillatt. Det er forbudt å innta mat på lesesalen.

På lesesalen er det ikke tillatt å bruke elektronisk utstyr som er egnet til å uroe andre brukere.

 

§ 4 Inndragning

Det juridiske fakultet kan inndra gjenstander som er etterlatt i strid med § 3. Gjenstander som blir inndratt må hentes innen 10 dager etter ryddedato. Reglene i paragrafen her gjelder tilsvarende for plasser som er reservert etter § 5 nedenfor.

 

§ 5 Reserverte plasser etter søknad

Studenter som skriver masteroppgave på 60 studiepoeng får etter søknad tildelt reservert plass av Det juridiske fakultet for inntil 1 og 2 semestre. Søkerne må levere dokumentasjon for at de er meldt opp i JUS398 for det aktuelle semesteret.
Studenter med spesielle behov kan søke Det juridiske fakultet om reservert lesesalsplass.

Plassene blir fordelt av Det juridiske fakultet etter søknad fra studenter som kan, i prioritert rekkefølge, dokumentere:

1. et særskilt medisinsk behov, eller
2. aleneomsorg for små barn.

Den som har fått tildelt reservert plass etter paragrafen her, kan oppbevare eiendeler og utstyr på plassen også når den ikke er i bruk. Slik oppbevaring er kun tillatt i bokhyllen over pulten. Likevel skal de oppbevarte tingene ikke være til sjenanse for andre brukere av plassen. Retten til å oppbevare ting i bokhyllen gjelder likevel ikke lesesalene: 1, 3, 10, 11, 13, 14 og 15. På disse lesesalene skal hele pultområdet inklusiv bokhyllen være ryddet før en forlater plassen. Det som ligger igjen vil bli fjernet uten forvarsel.

Søknad om reservert plass leveres til Det juridiske fakultet. Plassreservasjonslappen blir utlevert mot at studenten fremlegger gyldig studentkort og semesterkort. Reservasjonslappen skal plasseres godt synlig på pultveggen. Fristen for å søke reservert plass går ut 15. september for høstsemesteret og 15. februar for
vårsemesteret. Fakultetet kan behandle søknader etter frist i særskilte tilfeller der behovet for reservert plass oppstår etter fristens utløp.

Reservasjonen gjelder frem til klokken 10.00 hver dag. Dersom plassen ikke er tatt i bruk innen kl. 10.00, kan den fritt brukes av andre studenter ut dagen.

 

§ 6 IKT- Lesesalene

Denne paragrafen gjelder for de lesesalene som til enhver tid er definerte som IKT-lesesaler. Oppslag med informasjon om dette er en IKT-lesesal og reglementet for disse skal være slått opp utenfor hver enkelt IKT-lesesal. Plassene skal ryddes etter bruk., jfr. §§ 2 og 3.

 

§ 7 Misbruk

Dersom noen misbruker de retter de har fått ved tildeling av reservert plass, kan de bli fratatt plassreservasjonen av Det juridiske fakultet. Det samme gjelder dersom studenten har skaffet seg plassreservasjon på falsk grunnlag.

Det juridiske fakultet kan ta fra studenten retten til reservert plass, også for påfølgende semester. Ved gjentatte brudd på reglementet kan retten til reservert plass bli fjernet for godt. Vedtak etter denne paragrafen kan påklages til fakultetsdirektøren.

 

§ 8 Endringer i reglementet

Endringer av dette reglementet blir gjort av Styret ved Det juridiske fakultet