Hjem
Det juridiske fakultet

Opptaksreglement for opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap

Reglementet gjelder opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Vedtatt av Studieutvalget 17. juni 2014. Sist oppdatert 17. februar 2021.

§ 1 Reglementets virkeområde

Reglementet gjelder opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

§ 2 Opptakets størrelse

45 studieplasser hvert studieår.

§ 3 Søknad om opptak

Opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen gjennomføres en gang i året. Søknad om opptak sendes elektronisk via universitetets SøknadsWeb. Frist for å søke opptak er 15. april. Dersom fristen faller på en søndag, helligdag eller høytidsdag blir fristen forlenget til neste ordinære virkedag.

Alle relevante dokumenter skal følge søknaden. Manglende dokumentasjon blir ikke etterlyst. Det må leveres ny søknad med alle vedlegg for hver søknad om opptak.

Alle kopier av vitnemål og attester skal være skannet av originaldokumentasjonen.

§ 4 Opptaksgrunnlag

Grunnlaget for opptak er en bachelorgrad i rettsvitenskap eller juss fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger, totalt 180 studiepoeng.

Det kreves C i snitt i alle emner som inngår i opptaksgrunnlaget. Innføringsemner (EXPHIL og EXFAC Juridisk forprøve eller tilsvarende) regnes ikke med. Det samme gjelder andre emner med karakteren B/IB fra og med våren 2020.

For studenter fra Universitetet i Stavanger som har utveksling i sin BA-grad, kreves at følgende emner inngår i utvekslingsporteføljen:

 • Fra Kozminski University, Polen: Law and Language (4 sp) og Legal Analysis and Reasoning (6 sp)
 • Fra Münster University, Tyskland: Common Law Metodology (4 sp) og enten Introduction to German Public Law for International Students (6 sp) eller Introduction to German Private Law for International Students (6 sp).

§ 5 Opptaksgrupper

a) Søkere som oppfyller opptaksgrunnlaget, og som kan rangeres på grunnlag av karakter.

b) Opptaket deles inn i tre opptaksgrupper, definert ut fra lærestedene som søkerne kan ha utdanningen sin fra.
 Studieplassene fordeles slik:

  Høsten 2020:

  • Høgskolen i Innlandet: 23 plasser
  • Universitetet i Agder: 11 plasser
  • Universitetet i Stavanger: 11 plasser

  Høsten 2021 

  • Høgskolen i Innlandet: 23 plasser
  • Universitetet i Agder: 11 plasser
  • Universitetet i Stavanger: 11 plasser

  Høsten 2022

  • Høgskolen i Innlandet: 22 plasser
  • Universitetet i Agder: 13 plasser
  • Universitetet i Stavanger: 10 plasser

  Søkere med utdanning fra de forskjellige lærestedene konkurrerer om studieplassene i opptaksgruppen de tilhører.

  § 6 Rangering av søkerne

  Søkerne rangeres på grunnlag av gjennomsnittskarakter i alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget, unntatt innføringsemner (EXPHIL og EXFAC Juridisk forprøve eller tilsvarende) og emner med karakteren B/IB fra og med våren 2020.

  Rangering ut fra bokstavkarakter:
  Rangering skjer ved at bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall studiepoeng og produktene summeres. Denne summen divideres med totalt antall studiepoeng, og resultatet beregnes med to desimaler. Eksempel:

   StudiepoengKarakterEkvivalentProdukt
  Emne l10A550
  Emne 215C345
  Emne 315B460
  Sum40  155

  Gjennomsnittet blir 3,88

  Rangering ut fra tallkarakterer:
  Tallkarakterene erstattes med en tallekvivalent etter følgende skala:

  TallkarakterEkvivalent
  1,0–2,245
  2,25–2,544
  2,55–2,743
  2,75–3,042
  3,05–4,01

  For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall studiepoeng og produktene summeres. Denne summen divideres med totalt antall studiepoeng, og resultatet beregnes med to desimaler.

  Dersom søkere står karaktermessig likt avgjøres opptak ved loddtrekning.

  § 7 Tilbud om studieplass og utsatt studiestart

  Tilbud om opptak kan kun gis til søkere som ikke har fått tilbud om opptak til Integrert masterprogram i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen gjennom Samordna opptak.
  Tilbud om studieplass gjelder kun det aktuelle opptaket og kan ikke overføres til senere opptak.

  Søkere som får tilbud om studieplass må akseptere tilbudet på SøknadsWeb innen oppgitt frist. Studenter som ikke overholder fristen eller som ikke møter fram ved studiestart i henhold til retningslinjer gitt ved Det juridiske fakultet, mister studieplassen.

  Studenter som har fått tildelt studieplass, men som er forhindret fra å påbegynne studiet, på grunn av verneplikt eller svangerskap/omsorg for egne barn eller alvorlig sykdom hos søker, kan søke Det juridiske fakultet om utsatt studiestart for ett år om gangen i inntil 2 år.

  § 8 Klage

  Ved klage over avgjørelse om opptak, gjelder Forvaltningslovens bestemmelser om klagefrist (jfr. § 29 i Forvaltningsloven). Klagen stiles til Det juridiske fakultet. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, vil den bli videresendt til Den sentrale klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse kan ikke påklages.

  § 9 Ikrafttredelse

  Opptaksreglementet trer i kraft fra og med opptaket til høstsemesteret 2014.