Hjem
Det juridiske fakultet

GOVLAND - Rettsleg styring ved miljø- og arealplanlegging

Forskingsprosjektet GOVLAND ser på rettsleg styring av tilhøvet mellom nasjonal og kommunal kompetanse i arealforvaltinga. Prosjektet ser også på private aktørar si rolle, og samspelet mellom offentleg og private aktørar ved arealplanlegging og utbyggingsavtalar.

Plankart
Plankart
Foto/ill.:
Norconsult

Den rettslege reguleringa av kommunal arealplanlegging, tolkinga av regelverket og den daglege forvaltninga av det, kan få stor innverknad på levevilkår, infrastruktur og berekraft. Kva krav set rettsreglane for å sikre effektive og kunnskapsbaserte avgjerdsprosessar, og korleis vernar rettsreglane lokaldemokratiet i ei tid prega av europeisering, globalisering, privatisering og klimautfordringar?

Spørsmålet om demokrati og effektivitet i samband med kommunal arealforvaltning reiser to hovudproblemstillingar, som skal studerast i seks delprosjekt. Den første utfordringa gjeld samspelet mellom kommunalt sjølvstyre og statleg styring og kontroll, og den andre gjeld tilhøvet mellom offentleg og privat initiativ og forvaltning.