Hjem
Helsevitenskap
Forskning

KLAR – Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

En av tre kvinner opplever betydelige helseplager i overgangsalderen. Plagene blir ofte definert som uspesifikke, men bidrar til redusert livskvalitet og i stor grad til kvinners fravær fra jobb og til uførepensjon. Taushet og stigma rundt kvinners overgangsalder har skapt et betydelig kunnskapshull ikke bare blant kvinner selv, men også i helseutdanningen, helsetjenesten og norsk arbeidsliv. Det er derfor et stort behov for økt kunnskap om hvordan overgangsalderen påvirker kvinners sykefravær og tilbaketrekning fra arbeidslivet.

Bilde av personer som sitter rundt et bord og prater
Foto/ill.:
Klar

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Kvinners biologiske livsløp kan karakteriseres av finjusterte overganger som gradvis gjør kvinner rede for å bære frem barn for deretter å gå over i en livsfase der dette ikke lenger er en oppgave.

Livsfasen fra 45 til 55 år har potensialet for stor kapasitet, stort engasjement og karriereutvikling. For mange kvinner blir dette potensialet ikke utnyttet på grunn av manglende kunnskap om helseplager forbundet med overgangsalderen, samt mangel på forskning om diagnostisering og behandling av helseplagene. 

Hvert år går 27.500 norske kvinner inn i overgangsalderen der 30% får betydelige helseplager som reduserer deres livskvalitet og arbeidskapasitet. Helseplagene kan variere fra depresjon, muskel-leddsmerter, søvnproblemer, hodepine, generell trøtthet, nedsatt lungekapasitet og ekstreme hetetokter. Plagene blir ofte definert som uspesifikke og bidrar i betydelig grad til kvinners sykefravær og uførepensjon. Norsk arbeidsliv er ikke oppmerksom på det betydelige tapet av resurssterke kvinner som velger å gå ut av arbeidslivet, redusere sin stillingsprosent, blir sykemeldt i kortere eller lengre perioder på grunn av plager som er relatert til overgangsalder. Det er derfor behov for økt kunnskap om sammenhengen mellom overgangsalder og kvinners sykefravær og utgang fra arbeidslivet.

I kvinnehelseutvalgets rapport (NOU 2023:5 «Den store forskjellen») påpekes det at det trengs mer forskning for å fastslå hvilken rolle overgangsplager spiller i kvinners frafall fra arbeidslivet i denne alderen. Forsknings prosjektet «KLAR - Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv» jobber med dette. Prosjektets mål er å bedre helse, helsetjenester og arbeidsdeltakelse for kvinner i overgangsalderen, samt å redefinere samfunnets og arbeidslivets oppfatning av overgangsalderen. Arbeidet ble startet i 2022 av forskergruppen arbeid, helse og kjønn ved Universitetet i Bergen. 

Prosjektet består av fire arbeidspakker (WP)

 • WP 1. Å utforske overgangsalder som erfart av kvinner, møtt av helsevesen og arbeidsliv, og presentert i offentlige dokumenter – i kontekst av den norske velferdsstaten
   
 • WP 2. Å utforske kvinners plager i overgangsalderen ved bruk av norske helse- og velferdsregistre – studier av diagnose- og behandlingsmønstre og konsekvenser for bærekraftig arbeidsdeltakelse. 
   
 • WP 3. Å utforske relevans, nytte og kontekstualisering av de europeiske retningslinjer for overgangsalder i arbeid (EMAS) på mikro-nivå (kvinnelig arbeidstaker), meso-nivå (ledere) og makro-nivå (arbeider-arbeidsgiver organisasjon) i Norge.
   
 • WP 4. Prosjektets fjerde arbeidspakke pågår kontinuerlig og retter seg mot informasjon, kommunikasjon og kunnskapsdeling til bedrifter, organisasjoner, helsetjenesten og befolkningen. Dette prioriteres høyt for å dekke en økende etterspørsel av kunnskap om kvinnehelse, overgangsalder og arbeid. 

Formidling og kommunikasjon

2023:

 • Alrekdagene 2023 - Fagdebatt om kvinnehelse 
 • BIFF, UiB Innsikt premiere av filmen 'Periodicals' - Innlegg av Silje M. sammen med rektor Margareth Hagen
 • Parat, 'Livsfasepolitikk' - Innlegg av Silje M. 
 • BIFF, Med. fak. premiere av filmen 'Periodicals' - Innlegg av Inger H. på AHH.
 • UiB Innsikt, paneldebatt om 'Hvorfor har kvinnehelse lav status?' - Inger H. 
 • Studentersamfunnet, panelsamtale om overgangsalderen - Inger H.
 • NKS, Voss - Una S. 
 • Kvinnehelsekonferansen i regi av funksjonshemmendes forbund Vestland - Anette F. holdt innlegg
 • Bergen Næringsråds julelunsj panelsamtale om KLAR - Inger H.

2024:

 • NAV Arbeidslivssenter Vestland, møte med Ranghild Rebnord ang livsfaseorientert personalpolitikk - Inger H.
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP) - Webinar om KLAR prosjektet med Inger H. og Anita Prante
 • HR Norge's konferanse 'Sykefravær og arbeidsmiljø' - Innlegg av Silje M. 
 • Gjensidige Oslo Kvinnedagsmarkering - Innlegg av Una Ø. 
 • Bergen Rådhus' Kvinnedagsmarkering - Innlegg av Anette F. 'Kvinnehelse i et kjønnsperspektiv: overgangsalder og arbeidsliv' 
 • Ole Bull Scene Kvinnedagsmarkering - Innlegg av Silje M. 
 • TV2 internt seminar i forbindelse med Kvinnedagen - Innlegg av Inger H og Anita Prante
 • Panelsamtale på Litteraturhuset (Bergen) 'Kvinnelige smertepasienter - ulike behandlinger og tause barrierer' - Kjartan V. F.
 • Bergen Sanitesforening 'Kvinner i fokus: synliggjøring ikke sykeliggjøring' - panelsamtale med Silje M. 
 • Møte med politikere fra Høyre sin stortingsgruppe på Stortinget -  Inger H. og Silje M. 
 • Presentasjon av prosjektet til Grieg Gruppen sin toppledelse - Silje M. 
 • Presentasjon av prosjektet til NAV Arbeidslivsssenter - Inger H. 
 • Webinar om kvinnehelse og overgangsalder for Byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg - Anette F. 

I media

2023:

2024: