Hjem
Klinisk institutt 2

Strategiplaner

Hovedinnhold

K2s strategi 2021-2024

 

Forskning (F)

F1: K2 skal innen ultimo 2024 over en femårsperiode fra 2019 ha signifikant økning i minst tre ulike publikasjonsparametre*

T1: Fremskaffe detaljert info om ulike publikasjonsparametre for hele instituttet og for hver enkelt forskningsgruppe hvert annet år.

T2: Forbedre artikkelskrivingsferdigheter gjennomkurs; Lage en oversikt over gode science writers.

T3: Lage og distribuere oversikt årlig over nivå 2 tidsskrift og godkjente publikasjonskanaler innenfor K2-relevante fagfelt.

T4: Ansatte ved K2 oppfordres til å publisere i open access. 

F2: K2 skal innen ultimo 2024 over en seksårsperiode fra 2018 ha signifikant økning i den eksternt finansierte forskningen (Helse Vest, BMFS, BFS, KG Jebsen, NFR, ERC, EU mm).

T1: Beholde et strukturert opplegg for søknadsskriving (økonomi og pre-review ved erfarne PI) med vekt på NFR, BFS, ERC og SFF.

T2: Tilby prosjekt – og gruppeledere innføring i økonomistyring gjennom Tableau.

T3: Sørge for at forskningskonsulent følger opp aktuelle utlysninger med publisering i K2 nytt og på webside.

F3: K2 skal innen ultimo 2024 ha økt og kvalitativt forbedret lokalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

T1: Bruke ulike lokale arenaer (for eksempel K1/K2 seminar og K1/K2 Annual Retreat) med rullerende ansvar blant instituttenes gruppeledere.

T2: Øke inngående og utgående internasjonal mobilitet gjennom ulike tiltak, for eksempel krav ved ansettelse av PhD/postdoc-søknader om > 6 mnd utenlandsopphold og oppfordre til bruk av UiB infrastruktur for besøkende.

Undervisning (U)

U1: K2 skal innen utgangen av 2024 ha etablert en god struktur for forbedring og evaluering av undervisning

T1: Sikre at undervisere får opplæring og aktivt bruker TP, Mitt UiB, Inspera, og MCQ.

T2: Sikre at studentevalueringer gjennomføres og vurdere individuelle evalueringsformer.

T3: Gjøre våre undervisere trygge på digital og nye former for undervisning og stille nødvendig utstyr til disposisjon, deriblant kjentgjøring av studieadministrasjonen.

T4: Fokusere spesielt på opplæring og inkludering av ansatte i 20 % stillinger og ved samarbeidende sykehus.

U2: K2 skal hvert år ha enkeltpersoner/undervisningsmiljø som utmerker seg for særlig god undervisning

T1: Arbeide for at K2 blir del av Senter for Fremragende Undervisning sammen med andre undervisningsmiljø.

T2: Prioritere gode undervisere i lokale lønnsforhandlinger.

T3: Promotere prisen Merittert Underviser og tilbudene ved Enhet for læring årlig og i hele perioden.

U3: K2 skal i løpet av hele perioden aktivt implementere Vestlandslegen

T1: Styrke det regionale undervisningssamarbeid med minst ett årlig tverregionalt samarbeidsmøte og sikre regional deltagelse på Undervisningsseminar og UGLE-møter. Gjennomføre egne, lokale treff med ansatte ved samarbeidende sykehus.

T2: K2 skal ha en ledende rolle i å øke ferdighetstrening for studentene ved utvikling av Ferdighetssenteret, ferdighetslister og OSKE.

T3: K2 skal utvikle valgfrie kurs for flest mulig av sine fagfelt.

T4: Kontinuerlig vurdering av undervisningsbehovet ved nyansettelser og forlengelser, spesielt ved samarbeidende sykehus og ved klinisk undervisning.

T5: Lære fra studieplanen Medisin 2015 ved å være en aktiv bidragsyter i evalueringen (planlagt 2021).

U4: Utrulling av UGLE-strukturen ved K2

T1: Avholde regelmessige UGLE-møter.

T2: Orientere instituttet om UGLE-organisasjonen.

T3: Utarbeide oversikter over hvilke grupper våre undervisere tilhører.

Innovation

I1: K2 skal oppfordre til utdanning innen innovasjon på alle nivå i organisasjonen 

T1: Ledergruppen skal promotere innovasjonskurs som ELMED223-kurset for våre studenter.

T2:Studenter som tar mastergrad eller doktorgradskurs skal oppfordres til å delta i kreative treffpunkt, som Innovasjonshuben og Start Bergen.

T3: Oppfordre FGL til å gjennomføre kurs i innovasjon og innovativ tenkning.

I2: Årlig dedikert FORUM-møte med innovasjon på agenda og forskningsgruppene presenterer gruppens innovasjonsarbeid, for eksempel gruppert som under:

T1:‘hard innovation’ som er egnet for patentering og kommersialisering i privat sektor (les: grundervirksomhet). Typisk nye produkter, design, produksjonsprosesser som kan defineres, avgrenses og selges.

T2: ‘soft innovation’ som ikke er direkte kommersialiserbar. Eks. bedre rutiner i helsetjenester, nye undervisningsformer og sosiale innovasjoner.

T3: ”Responsible innovation” handler om at nye løsninger må være bærekraftige ikke bare økonomisk men også samfunnsmessig.

 

T4: ”Åpen innovasjon” går ut på å dele ideer på tvers av organisasjoner og siloer for å kombinere disse til enda bedre ideer.

Rekruttering, infrastruktur og kompetanse (RIK)

RIK1 K2 skal fortsette å vektlegge merittbaserte** og/eller behovsbaserte# kriterier for rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige I- og II-stillinger

T1: Utarbeide oversikt over forventede naturlige avganger, og lage en rekrutteringsplan for alle stillingskategorier / fagområder med fokus på meritter**, behov# og kjønnsbalanse.

T2: K2 skal stimulere forskningsgruppeledere til å identifisere fremragende interne og eksterne (utenlandske) kandidater og melde inn kandidater til Instituttleder følge opp disse med karriererådgivning ved forskningsrådgiver.

T3: Implementere karriereutvikling som en del av forskningsutdannelsen.

T4: Lage struktur og informasjonspakke for mottak av ansatte, spesielt faste vitenskapelige i hovedstilling.

RIK2: K2 skal i perioden kunne vise til økt tilgjengelighet av teknologiplattformene og tyngre utstyr.

T1: Bidrag inn mot en standardisert felles webformat for alle fire plattformer, samt etablere interaktiv webside med liste over avansert utstyr / tyngre utstyr ved fakultetet.

T2: Etablere en struktur eller webside med informasjon om tilgjengelig utstyr / tyngre utstyr, som er en søkbar web-liste over instituttets utstyr og kontaktinformasjon.

RIK3: K2 skal innen medio 2022 ha fullført en strategisk satsing på optimal bruk av tekniske stillinger

T1: Gjennomføre regelmessig kartlegging av kompetanse og arbeidsoppgaver innen teknikergruppen.

T2: Identifisere nye behov innen teknologiutvikling og nye fagfelter.

T3: Kartlegge og vurdere en eventuell omfordeling av tekniske ressurser ved K2.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS 1: K2 skal være en trygg og god arbeidsplass uten arbeidsrelaterte personsskader

T1: Regelmessig, og minst årlig oppdatering av HMS-håndboken.

T2: Innføre og regelmessig bruke CIM / ROS for å identifisere risikoer i arbeidsmiljøet.

T3: Økt fokus på bruk av HMS-avvikssystemefor alle ansatte og håndtering av sakene.

T4: HMS handlingsplan for K2 skal oppdateres årlig, med målbare tiltak.

HMS 2: K2 skal ha et godt arbeidsfellesskap

T1: Gjennomføre årlig kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.

T2: Alle tilsatte i hovedstilling skal gjennomføre medarbeidersamtale.

T3: Gjøre forskningsgruppestrukturen tydelig for alle ansatte, slik at alle kjenner sin nærmeste leder.

T4: Presentere nyansatte, ukens ansatt og forskningsgrupper i K2-nytt.

Formidling

FO1: Fremme formidling av K2 sin forskning og gjøre K2 mer synlig i samfunnet og på UiB

T1: Etablere årlige treffpunkt for samarbeid mellom Kommunikasjonsrådgiver og vitenskapelige ansatte.

 

* parametre: antall artikler, antall nivå 2 artikler, antall siteringer, antall artikler med lokal førsteforfatter, antall artikler med lokal sisteforfatter

**Meritter: tunge publikasjoner med høy siteringsgrad og sentrale forfatterroller, økende trend i publikasjons-kvalitet og kvantitet, tidlig oppnåelse av høy h-indeks og demonstrert uavhengighet og evne til å skaffe ekstern finansiering, undervisning

#behov: fagfelt med undervisningsbehov, nye fagfelt (for eksempel regenerativ medisin, bioinformatikk, osv)