Hjem

Utdanning

Integrert master/Profesjonsstudium

Farmasi, master, 5 år

 • Lengde5 år
 • Poenggrense
 • Studieplassar24
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng300

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student ved Det medisinske fakultet hausten 2018!

Det er mykje du som ny student skal sette deg inn i når semesteret begynner. På desse sidene finn du nyttig informasjon som hjelper deg til ein god studiestart.

Studiestart for integrert masterprogram i farmasi er mandag 13. august kl. 09.00 i Stort auditorium på Haukeland Universitetssjukehus.

På Det medisinske fakultet er det obligatorisk oppmøte til første studiedag. Om du ikkje møter denne dagen kan du risikere å miste studieplassen din. Har du spørsmål om du har gyldig grunn til fråver, ta kontakt med Informasjonssenteret på info@med.uib.no

Nyttige lenker for deg den første tida:

Politiattest:

Studentar på integrert masterprogram i farmasi må levere politiattest ved opptak til studiet. Politiattest søker du om elektronisk på www.politi.no. Politiattesten skal leverast i fakultetet sitt Infosenter, og må ikkje vere eldre enn 3 månader. Les meir om politiattest.

Taushetsløfte:

Studentar som blir tatt opp til integrert masterprogram i farmasi er pliktige til å underskrive eit taushetsløfte. Taushetsløftet signerer du elektronisk på Studentweb. Les gjennom taushetsløftet, og kryss av for at du har forstått dette i Utdanningsplan del 1.

Vaksine og medisinsk testing

I forbindelse med klinisk praksis og laboratoriearbeid kan du bli utsatt for smitte. Du kan også risikere å smitte pasienter. Har du mistanke om at du kan være smitta av antibiotikaresistente gule stafylokokkar (MRSA) eller tuberkulose har du ei lovpålagt plikt til å la deg teste. Les meir om vaksine og

medisinsk testing .

Farmasi

Produsent:
Martin Nyhammer

Introduksjon

Introduksjon

Farmasi er læra om legemiddel. På farmasistudiet lærer du korleis ulike legemiddel blir laga og korleis dei verkar inn på kroppen vår. Du lærer også korleis du kan bruke legemiddel på ein best mogleg måte for å førebygge, lindre eller lege sjukdommar og skadar.

Legemiddel er det mest brukte verkemiddelet i helsevesenet i dag, og den nest største kostnaden etter arbeidskraft. Med andre ord er det store ressursar som kvart år blir brukt på dette fagfeltet. Riktig legemiddelbruk fører til betre folkehelse, mens feil legemiddelbruk kvart år fører til personskadar og ekstrautgifter for samfunnet. Som farmasøyt er du kvar dag med på å førebygge dette.

Farmasi er eit vidt fagområde som inkluderer kjemiske, biologiske og spesialiserte farmasøytiske emne som samfunnsfarmasi og farmasøytisk teknologi.

Farmasistudiet passar for deg som er glad i både realfag og helsefag, då studiet byr på ei unik samansenting av desse to fagfelta. På studiet får du delta på spennande laboratoriearbeid og lærerike studieturar til ulike fagmiljø, i tillegg til ordinære undervisningsformer som forelesningar, gruppearbeid og seminar. Studiet består av ei blanding av teori og praksis.

Studiet tar 5 år, og inkluderer 6 månader praksis i apotek og ei ettårig masteroppgåve.

Farmasistudiet i Bergen har eit aktivt og inkluderande studiemiljø. Farmasistudentane har blant anna sin eigen studentorganisasjon Generica, som tilbyr ei rekke aktivitetar for farmasistudentane ved fakultetet, enten du liker å drive med idrett eller synge i kor.

Karrierevegar

Farmasøytar jobbar i apotek, i industrien og i det offentlege, med utvikling, produksjon, kontroll og sal av legemiddel, forsking, rådgiving og undervisning. Mange farmasøytar arbeider med leiing på apotek som apotekarar og elles innanfor legemiddelområdet.

Arbeidsoppgåvene til ein provisorfarmasøyt kan innvolvere rådgjeving, tilverking og kvalitetskontroll av legemiddel, i tillegg til forsking og undervisning.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Etter avslutta studium blir du autorisert provisorfarmasøyt. Ein provisorfarmasøyt har ekspedisjonsrett i apotek.

I tillegg til apotek arbeider farmasøytar i sjukehus, i heimesjukepleie og sjukeheimar, i legemiddelindustri, innanfor vidaregåande og høgare utdanning, for myndigheiter og private firma (for eksempel i oppdrettsnæringa).

Det blir stadig meir behov for farmasøytar i samfunnet. Farmasøytar er ei av dei mest tilgjengelege helsepersonellgruppene i helsevesenet, og dei gir informasjon og råd om legemiddel til både pasientar, anna helsepersonell og myndigheiter, slik at legemiddel blir brukt på best mogeleg måte for enkeltpersonar og samfunn.

Vidare studium

Farmasøytisk forsking er orientert rundt legemiddelutvikling og bruk. Etter avslutta studium i farmasi ved UiB er du kvalifisert til å søke doktorgrad.

Ved Universitetet i Bergen blir det i dag jobba med mange spennande og aktuelle prosjekt, både ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitskapelege fakultet.

 • Forskingsgruppa i samfunnsfarmasi ved Det medisinske fakultet forskar på medisinar og pasientsikkerheit hos eldre, og bruk av legemiddel og urter i svangerskapet.
 • Forskingsgruppa i farmakognosi ved Det matematisk-naturvitskapelege fakultet fokuserer mest på strukturelle og funksjonelle studiar av biologisk aktive naturprodukt.
 • Forskingsgruppa innanfor legemiddelkjemi ved Det matematisk- naturvitskapelege fakultetet har fokusområde innanfor design og syntese av peptidomimetiske sambindingar, altså å lage nye sambindingar som kan imitere effekten av eit kjent biologisk aktivt peptid.
 • Forskingsgruppa innanfor legemiddelframstilling ved Det medisinske fakultet har som målsetting å utvikle nye, meir effektive design for legemiddel.
 • Forskingsgruppa i farmakologi ved Det medisinske fakultet omhandlar blant anna studiar av interaksjonar mellom legemiddel og målmolekyl for legemiddel i kroppen.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Formelle krav

En masterkandidat i farmasi skal:

 • Ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen farmasøytiske fag som kvalifiserer for offentlig autorisasjon som provisorfarmasøyt etter søknad jmf. LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Kunne få godkjenning som farmasøyt innen EU etter søknad jfr. EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell
 • Ha grunnlag for godkjenning som Kvalifisert person (QP) jmf. FOR 2004-11-02 nr 1441: Forskrift om tilvirkning og import av legemidler.

Læringsutbytte

 • Ved fullført integrert masterprogram i farmasi skal kandidaten kunne:
 • Forklare alle trinn i utviklinga av eit legemiddel frå syntese eller isolering og strukturoppklaring av legemiddelstoffet via legemiddelformulering, legemiddelframstilling, kvalitetssikring og kvalitetskontroll til utprøving med tilhøyrande innsamling av dokumentasjon
 • Demonstrere grundig forståing av legemiddel og kva nytte dei har, farmakokinetikk og farmakodynamikk irekna preparatvalg, dosering, viktige biverknadar, interaksjonar og terapistyring ved dei vanlegaste sjukdommane
 • Ivareta sjølvstendige farmasøytiske yrkesfunksjonar i apotek og elles i helsetenestene
 • Utføre yrkesfunksjon i samsvar til lovar, forskrifter og yrkesetiske retningsliner
 • Samarbeide med anna helsepersonell om optimal legemiddelbehandling til den enkelte pasient
 • Tileigne seg ny kunnskap og vurdere legemiddelinformasjon og faglitteratur kritisk
 • Formidle forskingsbasert kunnskap og diskutere profesjonelle og vitskaplege problemstillingar med så vel helsepersonell som legemiddelbrukarar
 • Gjere greie for legemiddelmarknaden sine spesielle karakteristikkar og drøfte legemiddelbruk i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Gå vidare med Ph.D.-studiar innan farmasi eller farmasøytiske fag

Oppbygging

Oppbygging

Farmasistudiet gir deg ein brei fagleg basis med undervisning både på Det matematisk-naturvitskapelege fakultet og Det medisinske fakultet. I tillegg til generelle kjemiske og biologiske emne treng du også meir spesialiserte, farmasøytiske emne, som galenisk farmasi, legemiddelkjemi, farmakognosi, farmakologi, samfunnsfarmasi og klinisk farmasi. I 4. studieår har du eit semester rettleidd praksis i apotek. I 5. og siste studieår skriv du masteroppgåve. Masteroppgåva skal vere ei fordjuping og spesialisering innanfor farmasi, og du kan i stor grad sjølv velje fagområde for oppgåva. Sjå også uib.no/farmasi

Integrert masterprogram i farmasi (krav 300 SP)
To fyrste år av farmasistudiet
Farmasi - første studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM103Samfunnsfarmasi I101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
MAT101Brukarkurs i matematikk I101
FARM110Kjemi og energi102
FARM130Organisk kjemi102
FARM260Molekylær cellebiologi102
Farmasi - andre studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM150Biokjemi103
FARM211Farmasøytisk fysikalsk kjemi103
FARM236Lækjemiddelkjemi104
FARM238Farmakognosi, inklusive botanikk104
FARM250Analytisk kjemi104
FARM131Organisk syntese og analyse103
Tre siste år av farmasistudiet
Obligatoriske emne - tredje til femte studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM205Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis327–87
FARM270Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi 105
FARM280Menneskets fysiologi105
FARM290Farmakologi semester I105
FARM293Farmakologi II206
FARM295Galenisk farmasi207
FARM301AFarmasøytisk forskingsmetodikk36
FARM321Klinisk farmasi87
FARM399/05HMasteroppgåve i Farmasi459
MEDEPIEpidemiologi26
MEDSTAMedisinsk statistikk56
Studieretningspensum i samråd med rettleiar (krav 15 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det er mogeleg å reise på utveksling i løpet av farmasistudiet. Ta kontakt med studierettleiar for å høyre meir om kva ordningar som finst. Sjå også: Informasjon om utveksling

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

farmasi_studieprogrambilde.jpg

Barlindtre med to raude bær med kjemisk formel i framgrunnen.
Foto:
Anne-Sidsel Herdlevær, UiB

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184707

Les heile studieplanen

Kontakt

Det medisinske fakultet