Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

HMS-utvalget ved KMD

For å bygge en god organisasjonskultur, og sikre helse, miljø og sikkerhet for KMD sine studenter og ansatte, har KMD etablert et eget HMS- utvalg.

Hovedinnhold

Utvalget skal fremme helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet ved fakultetet og være et rådgivende organ for instituttledelse og fakultetsledelsen i spørsmål som gjelder HMS. 

HMS- utvalgets oppgaver

  • Rådgivende organ for fakultetsledelse og instituttledere for å legge til rette for et inspirerende og trygt læringsmiljø for studenter og ansatte.
  • Prioriterte forslag til hva fakultetet skal iverksette av HMS tiltak for studenter og ansatte
  • Være en høringsinstans for de evalueringer som skal gjøres i oppfølging av et nytt fakultet
  • Foreslå rutiner/ regler for bruk av huset/ våre arealer som en faglig arena, men også som en møteplass for kulturbyen Bergen
  • Foreslå mål for HMS-arbeidet ved fakultetet for kunst, musikk og design
  • Foreslå en årlig handlingsplan for HMS-arbeidet som skal vedtas i fakultetsstyret
  • Delta i planleggingen av de årlige HMS-dagen for instituttene og fakultet
  • Utgjøre en ressursgruppe for verneombudene 
  • Foreslå forbedringstiltak vi kan gjøre i KMD sitt HMS-arbeid. 

Utvalgets medlemmer

Leder av HMS utvalget: Fungerende assisterende fakultetsdirektør Vidar Lidtun
HMS- koordinator: Bjarte Bjørkum 

Hovedverneombud: Jarle Lars Rotevatn
Verneombud Kunst: Tone Saastad. Vara: Herbert Wiegand
Verneombud Design: Torkell Bernsen
Verneombud Musikk: Sigbjørn Apeland
Verneombud Seksjon for verksteder og tekniske tjenester: Anna Björkman. Vara: Arthur Hureau

Verneombud Fellesdadministrasjon: Britt Pernille Lindvik Vara: Liv Heidi Ekre 

Studentrepresentant: Claudia Olsen 

 

Oppnevning og sammensetning 

Instituttledere oppnevner medlemmene til HMS-utvalget. Funksjonsperioden følger dekanens åremål.
Sammensetning: 3 fra gruppe A (en fra hvert institutt), 1 fra gruppe C, 3 fra gruppe D (student) og Hovedverneombud. Sekretær for utvalget er Bjarte Bjørkum

Møter og referat

Utvalget skal ha minimum 4 møter årlig. Møteplanen tilpasses årshjulet for HMS- saker som skal rapporteres til fakultetsstyret.