Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg ved KMD

HMS-utvalget ved KMD

For å bygge en god organisasjonskultur, og sikre helse, miljø og sikkerhet for KMD sine studenter og ansatte, har KMD etablert et eget HMS- utvalg.

Main content

Utvalget skal fremme helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet ved fakultetet og være et rådgivende organ for instituttledelse og fakultetsledelsen i spørsmål som gjelder HMS. 

HMS- utvalgets oppgaver

  • Rådgivende organ for fakultetsledelse og instituttledere for å legge til rette for et inspirerende og trygt læringsmiljø for studenter og ansatte.
  • Prioriterte forslag til hva fakultetet skal iverksette av HMS tiltak for studenter og ansatte
  • Være en høringsinstans for de evalueringer som skal gjøres i oppfølging av et nytt fakultet
  • Foreslå rutiner/ regler for bruk av huset/ våre arealer som en faglig arena, men også som en møteplass for kulturbyen Bergen
  • Foreslå mål for HMS-arbeidet ved fakultetet for kunst, musikk og design
  • Foreslå en årlig handlingsplan for HMS-arbeidet som skal vedtas i fakultetsstyret
  • Delta i planleggingen av de årlige HMS-dagen for instituttene og fakultet
  • Utgjøre en ressursgruppe for verneombudene 
  • Foreslå forbedringstiltak vi kan gjøre i KMD sitt HMS-arbeid. 

Utvalgets medlemmer

Leder av HMS utvalget: Fungerende assisterende fakultetsdirektør Vidar Lidtun
HMS- koordinator: Bjarte Bjørkum 

Hovedverneombud: Jarle Lars Rotevatn
Verneombud Kunst: Tone Saastad. Vara: Herbert Wiegand
Verneombud Design: Torkell Bernsen
Verneombud Musikk: Sigbjørn Apeland
Verneombud Seksjon for verksteder og tekniske tjenester: Anna Björkman. Vara: Arthur Hureau

Verneombud Fellesdadministrasjon: Britt Pernille Lindvik Vara: Liv Heidi Ekre 

Studentrepresentant: Claudia Olsen 

 

Oppnevning og sammensetning 

Instituttledere oppnevner medlemmene til HMS-utvalget. Funksjonsperioden følger dekanens åremål.
Sammensetning: 3 fra gruppe A (en fra hvert institutt), 1 fra gruppe C, 3 fra gruppe D (student) og Hovedverneombud. Sekretær for utvalget er Bjarte Bjørkum

Møter og referat

Utvalget skal ha minimum 4 møter årlig. Møteplanen tilpasses årshjulet for HMS- saker som skal rapporteres til fakultetsstyret.