Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Seminar

KLAR - Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

Seminar: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Førsteamanuensis Inger Haukenes og professor Silje Mæland innleder. Er du klar? Da tar du med deg matpakken til møterom 8.1-8.2 mandag 30.10.23 kl. 12-13. Laboratoriebygget. Vi serverer kaffe/te/vann og Senter kake. Åpent for alle interesserte

Inger Haukenes og Silje Mæland
Foto/ill.:
Inger Haukenes, Silje Mæland

Hovedinnhold

Innledere: Førsteamanuensis Inger Haukenes og professor Silje Mæland                                 

Hvert år går 27.500 norske kvinner inn i overgangsalderen, og av disse vil ca. 30% få betydelige helseplager som reduserer deres livskvalitet og arbeidskapasitet. Helseplagene kan variere fra depresjon, muskel-leddsmerter, søvnproblemer, hodepine, generell trøtthet, nedsatt lungekapasitet og ekstreme hetetokter. Plagene blir ofte definert som uspesifikke og bidrar i betydelig grad til kvinners sykefravær og uførepensjon

Det lite forskning på kvinners overgangsalder og begrenset kunnskap blant kvinner selv og i helsetjenesten. Mangel på kunnskap kan føre til at kvinners plager ikke blir assosiert til overgangsalder og dermed blir diagnostisert, behandlet og medisinert som uspesifikke kvinneplager og noe kvinner må leve med.  

Kvinnehelseutvalgets rapport (NOU) påpeker at det trengs mer forskning for å fastslå hvilken rolle overgangsplager spiller i kvinners frafall fra arbeidslivet i denne alderen. Videre at det trengs mer forskning på overgangsalderens innvirkning på kvinners fysiske og psykiske helse, og hvordan overgangsalderen oppleves for kvinner i ulike sosioøkonomiske posisjoner. Det er også behov for økt kunnskap om sammenhengen mellom overgangsalder og kvinners sykefravær og utgang fra arbeidslivet. 

Førsteamanuensis Inger Haukenes deler tiden sin mellom vitenskapelig arbeid ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, og Allmennmedisinsk forskningsenhet i NORCE. Hun er spesielt opptatt av kvinners helse, kjønnsperspektiver på trygd og betydningen av interseksjonalitet i forskning på bærekraftig arbeidsdeltakelse. Hun leder forskningsgruppe for ‘Arbeid, helse og kjønn’. I NORCE leder hun et register-basert NFR prosjekt, The Norwegian GP-DEP study’, som undersøker hvordan fastlegeordningen og fastlegers oppfølging av pasienter med depresjon kan bidra til bærekraftig arbeidsdeltakelse. 

Prof. Silje Mæland deler tiden sin mellom vitenskapelig arbeid og kunnskapsklyngearbeid. Hun er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge. Hun har spesialisert seg på forskning innen arbeids- og helse feltet og er leder av Nasjonalt fagråd for arbeid og helse. Mæland leder Faglig forum i Alrek helseklynge, og leder forskning og utviklings gruppen i Idrettsklynge Vest og i Sunnaasstiftelsen.

Mæland leder forskningsprosjektet Bergen in Change COVID-19-studien, et forskningssamarbeid mellom partnere i Alrek helseklynge: https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien#publikasjoner 

 

Les også: https://forskning.no/arbeid-kjonn-og-samfunn-kvinnehelse/helseplager-ved-overgangsalderen-kan-vaere-en-viktig-arsak-til-at-mange-kvinner-i-50-arene-fases-ut-av-arbeidslivet/2239514