Hjem
UiB læringslab
Kontakt oss

Vi hjelper deg å planlegge kurs, emne eller studieprogram

Hovedinnhold

Ved UiB er utdanningene i hovedsak organisert i emner og studieprogram. Unntaket er etterutdanningskurs, som ikke gir formell uttelling, eller kurs som inngår i emner.

Læringslaben er representert i oppretting og videreutvikling av emner og studieprogram, på institutt-, fakultets- og institusjonsnivå. Du og ditt fagmiljø er velkomne til å ta kontakt med oss med spørsmål om læringsutbytte, vurderingsformer og helhetlig utforming av studieprogram.

Emner

Ønsker dere at studentene skal være bedre forberedt og mer aktive og engasjerte i undervisningen? I så fall er det vesentlig å vurdere samsvar mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Hvis du trenger noen å diskutere med, ta kontakt med oss. Vi har oversikt over relevante pedagogiske tilnærminger og (digitale) verktøy.

Studieprogram

Læringsdesign er et satsningsområde i UiB læringslab fordi det handler om systematiske prosesser for å forme læringserfaringer og -innhold med utgangspunkt i studenters forutsetninger og behov, noe som er viktig både på emne- og programnivå.

Gjennom denne satsingen bygger UiB en sentral støttefunksjon for fagmiljø som skal opprette nye eller redesigne eksisterende studieprogram. Studenten i sentrum er et hovedprinsipp, og meningsfylt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læring og vurdering bør stå sentralt.

Etter- og videreutdanning

Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud skjer i utgangspunktet etter samme prinsipper og -prosedyrer som for ordinære emner og studieprogram. Samtidig er det en del særlige hensyn å ta, både med tanke på utforming av faglig innhold tilpasset målgruppens behov og forkunnskaper og tilrettelegging av undervisningsformer tilpasset voksne deltidsstudenter, som gjerne er bosatt andre steder. Utvikling av helt- eller delvis nettbasert undervisning er derfor sentralt i utvikling av nye etter- og videreutdanningstilbud eller i revisjon av eksisterende tilbud. 

UiB Videre kan bistå med råd om utvikling og revisjon av etter- og videreutdanningstilbud. Du kan også gjøre deg kjent med prosedyrer og tidsfrister som gjelder for EVU-tilbud på UiBs ansattsider.

Søke ekstern finansiering av kvalitetsarbeid i emner og studieprogram

I tillegg til UiBs egne insentivordninger, finnes det nasjonale og internasjonale støtteordninger for fagmiljø som har ambisjoner om å gjennomføre større eller mindre utviklingsprosjekter, gjerne med vekt på aktiv læring og integrert bruk av læringsteknologi.

Les mer om kvalitetsarbeid i emner og studieprogram