Hjem
Ansattsider

Etter- og videreutdanning

Her finner du steg-for-steg beskrivelse av oppretting av etter- og videreutdanningstilbud, fra ide til utlysning. Ta kontakt med UiB Videre for råd og veiledning.

UiB Videre koordinerer etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen.
UiB Videre koordinerer etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Alle EVU-tilbud skal være faglig forankret i fagmiljøene. Etter- og videreutdanningsvirksomheten er basert på de samme kravene som er fastsatt for andre studietilbud i UiBs kvalitetssikringssystem.

Rutinene som går fram av avsnitt om nye studieprogram gjelder også for videreutdanningsvirksomheten. Det følgende gjelder oppretting av nye videreutdanningstilbud. 

Hvis du har en ide til nytt videreutdanningstilbud er det viktig å melde fra om dette til fakultetet samt til UiB Videre. Vi ønsker å bidra i prosessen og kan kontaktes for eventuell bistand, uavhengig av frister.

Følg stegene videre for oppretting av videreutdanningstilbud fra ide til opptak og registrering av studenter.

1. Målgruppe og marked

Definer målgrupper

Hvem skal tilbudet rette seg mot? Hva er målgruppens kompetansenivå? Hva er målgruppens kompetansebehov? Hvis du ikke vet hva behovet er, hvem kan du kontakte for å få informasjon om det?

Vurder markedspotensialet

Gitt at målgruppen har et kompetansebehov, er det likevel et marked? Hvor stor etterspørsel vil du kunne regne med? Skal tilbudet være gratis eller finansieres med studieavgift? Er målgruppen villig til å betale og/eller har de finansieringsmuligheter gjennom f.eks. arbeidsgiver eller stipendordninger?

Finnes det konkurrenter i form av andre som tilbyr tilsvarende kurs?

Det er ikke sikkert vi kan finne svar på alle disse spørsmålene. Men det er viktig å ha tenkt gjennom dette slik at du har en viss formening om det planlagte kurset vil være attraktivt.

2. Faglig innhold og organisering av undervisning

Samarbeid
Skal du samarbeide med andre bidragsytere - interne eller eksterne? 

Bestem faglig innhold ut fra avdekkede kompetansebehov hos målgruppen og fagmiljøenes/ bidragsyternes kompetanse og definer læringsmål og læringsutbytte.


Digitale verktøy

Vurder i hvilken grad bruk av teknologiske og digitale verktøy er egnet til undervisning og læring sett i lys av fagets egenart. UiB Videre bistår med råd og veiledning om digitalisering av etter- og videreutdanningstilbud. Ta kontakt med læringsdesigner Tane Holm Høisæter og produsent Ingrid Losnegaard for råd og veiledning. 

UiB læringslab kan bistå med rådgivning om digitale læringsressurser, og kan bistå med ulike verktøy og tjenester samt produksjoner.

Måten vi organiserer undervisningen på vil til dels være avhengig av hvilket nedslagsfelt vi tenker oss at videreutdanningstilbudet skal ha: lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Jo mer fleksibelt tilbudet er, jo større nedslagsfelt.

 LokaltRegionalt Nasjonalt Internasjonalt 
Fysiske samlinger ved UiB eller annen lokalitet.
En eller flere samlinger à 1-5 dager, ukedager eller helg.  
 x x  
Fysiske samlinger kombinert med undervisning over Internett x x x(x)
Kun nettbasert undervisning x x x x

3. Vurdering

Må studentene komme til Bergen for å få vurdering? Dette er kostbart både mht penger og tid for studentene (reise, opphold, fri fra jobb), og disse kostnadene kan ha betydning for om en potensiell søker velger å søke opptak eller ikke. Dersom vi kan unngå vurdering i Bergen øker fleksibiliteten og kurset blir rimeligere for studentene.

Alternative vurderingsformer:

Skriftlig vurdering:

Slike eksamener kan arrangeres over hele verden etter søknad fra studenten til Studieavdelingen (SA). SA administrerer ordningen som er gratis for studenten i forhold til UiB. Studenten kan imidlertid bli avkrevd et administrasjonsgebyr av den eksterne eksamensarrangøren.

Muntlig vurdering:

Ekstern muntlig eksamen over telefon/Skype/videokonferanse. Denne vurderingsmåten må administreres av instituttet selv.

4. Utarbeid emnebeskrivelse

Under arbeid med emnebeskrivelsen, må dere vurdere pedagogisk tilnærming, undervisnings- og læringsmetoder og -verktøy. Lag en framdriftsplan for utviklingsfasen dersom man trenger å lage undervisnings-/læringsressurser på forhånd, f. eks. videoer.

5. Formalisering og frister

Et videreutdanningsemne må opprettes etter ordinære rutiner ved institutt og fakultet:

 1. Emnet godkjennes på instituttet
 2. Fakultetet godkjenner emnet og oppretter det i FS
 3. Fakultetet melder inn emnet til UiB Videre - se under for frister
 4. UiB Videre markedsfører emnet og foretar opptak. Dersom emnet skal ha særskilte opptakskrav, skjer opptaket i samarbeid med institutt/faglig ansvarlige.

Utfyllende informasjon om oppretting av videreutdanningsemner.

Hovedfrister for innmelding av videreutdanningsemner til UiB Videre:

10. mars:
Fakultetene melder inn videreutdanningsemner for kommende studieår (høst og vår) til UiB Videre. Vi ber om detaljerte undervisningsplaner og andre praktiske detaljer for emner som skal gå i påfølgende høstsemester.

10. september:
Fakultetene bekrefter videreutdanningsemner for påfølgende vårsemester, med detaljerte undervisningsplaner og andre praktiske detaljer.

6. Budsjett og økonomi - finansieringsmuligheter

Videreutdanningstilbud kan finansieres gjennom studiepoenguttelling eller egenbetaling fra studentene, etter nærmere bestemte regler. For bistand til budsjettering, kontakt fakultetets økonomiseksjon, evt UiB Videre.
 

7. Forberedelse av opptak 

10. mars:
Fakultetene melder inn videreutdanningsemner for kommende studieår (høst og vår) til UiB Videre. Vi ber om detaljerte undervisningsplaner og andre praktiske detaljer for emner som skal gå i påfølgende høstsemester. UiB Videre legger ut informasjon om videreutdanningsemnene på uib.no/videre og markedsfører dem snarest mulig etter at fakultetene har meldt inn emnene. Vi forutsetter at eventuelle endringer i portefølje eller enkeltemner meldes inn fortløpende.

Lånekassen skal ha oversikt for et helt studieår over hvilke emner som skal tilbys, og derfor er det særs viktig at fakultetene bekrefter høst- og våremnene innen fristen 10. mars


10. september:
Fakultetene bekrefter videreutdanningsemner for påfølgende vårsemester, med detaljerte undervisningsplaner og andre praktiske detaljer (pris, timeplan for undervisning, sted for undervisning, vurderingsdato mm). 

 

8. Markedsføring

UiB Videre har ansvar for å markedsføre emnene og samarbeider tett med fakultet og institutter samt Studieavdelingen for øvrig mht innhold og kanaler for markedsføringen.

 • Nettsider: uib.no/videre
 • Sosiale medier: Facebook
 • Annonsering i relevante fagtidsskrifter etc.
 • Annonsering i søkenettverk som Google mm.
 • Brosjyrer/flyers
 • E-post/ direkte kommunikasjon med målgrupper og interessenter
 • Konferanser og arrangementer

Videreutdanningsemnene lyses ut på uib.no/videre og søknader registreres i EVU-web. 

Kontaktperson for kursinformasjon på nett samt øvrig markedsføring: Marianne Lundanes

8. Behandle søknader og registrere studenter

Registrering av søkere

 • Søkere legger inn elektronisk søknad til det enkelte emnet i Søknadsweb for etter- og videreutdanning (EVU-web) innen søknadsfristen.
 • Søknader registreres i EVU-modulen i FS. Søkerne tas opp på bakgrunn av opptakskrav spesifisert i emnebeskrivelsen. Se Opptakskrav til videreutdanning.  

Når søknadsfristen er gått ut, avklarer UiB Videre i samråd med institutt om det er tilstrekkelig søkergrunnlag til at kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass.  Det tas hensyn til at 15-30 % av søkerne erfaringsmessig kan takke nei til studieplass.

Tilbud om studieplass 

UiB Videre sender tilbudsbrev med svarfrist til søker på e-post fra FS. Søker svarer via EVU-web. Dersom det er tvil om det er nok deltakere til at emnet kan settes i gang når svarfristen er gått ut, avklares dette med fagansvarlig institutt. 

Registrere studenter 

UiB Videre registrerer de studentene som har tatt i mot studieplass med studierett kun på emnet de er tatt opp til. Varigheten tilpasses de enkelte emner – noen emner går over mer enn ett semester. Deretter blir studenten semesterregistrert, undervisningsmeldt og vurderingsmeldt. Også når det gjelder emner over mer enn ett semester er det UiB Videre som semesterregistrerer og vurderingsmelder studentene hvert semester. 

Bekreftelse på opptak 

Bekreftelse på opptak sendes til søkere som har takket ja til plass. I tillegg til bekreftelse på at søker er tatt opp, semesterregistrert og evt vurderingsmeldt i emnet, inneholder bekreftelsen informasjon om praktiske forhold knyttet til oppstart av emnet, faktura på studieavgift, Lånekassen mm.

9. Semesterregistrering og semesteravgift

Det er egne regler og prosedyrer for betaling av semesteravgift for videreutdanningsstudenter, som administreres av UiB Videre og alle spørsmål rettes dit.

 • Studenter på etterutdanningskurs uten studiepoeng skal ikke betale semesteravgift.
 • Studenter som tar videreutdanningsemner med studiepoeng betaler som oftest semesteravgift, men etter egne prosedyrer

Følgende retningslinjer gjelder studenter som er tatt opp til videreutdanning med studiepoeng:

 • For videreutdanningsemner med færre enn 15 studiepoeng pr semester:

Studentene må ikke betale semesteravgift, men kan gjøre det om de selv ønsker det for å få de fordelene som semesteravgiften gir (reiserabatter, tilgang til trening osv).

 • For videreutdanningsemner på 15 studiepoeng eller mer pr semester:

Emner med studieavgift:
Studentene skal ikke selv betale semesteravgiften. Semesteravgiften er innbakt i studieavgiften.

UiB Videre foretar opptaket, semesterregistrerer studentene og utarbeider lister over antall studenter det skal betales semesteravgift for. Listen sendes til de instituttene som har det faglige og administrative ansvaret for videreutdanningsemnet. Instituttet betaler så semesteravgiften samlet hvert semester til SiB. Semesteravgiften er fratrukket SAIH-andelen.

Emner uten studieavgift:
Studentene må selv betale semesteravgift. Dette gjør de via Studentweb etter at de har fått bekreftet opptak.

Studenter som skal betale semesteravgift vil få melding om dette fra UiB Videre når de får bekreftelse på opptak.

NB: Semesteravgiften betales kun i vurderingssemesteret.