Hjem
UiB læringslab
Veiledning

Vi hjelper deg å utvikle emner og studieprogram

Hovedinnhold

UiB læringslab har lang erfaring med å støtte fagmiljø ved alle fakultet i utvikling av emner og studieprogram. UiBs sentrale læringsdesigngruppe, med veiledningsansvar for utvkling av nye studieprogram, er forankret her.

Vi har variert og tverrfaglig kompetanse, og anerkjenner betydningen av å ta utgangspunkt i fagspesifikke behov. Utdanningsutvikling kan ta ulike former og skje i ulik skala. Vi kan bidra til lokalt kvalitetsarbeid, f.eks. gjennom å fasilitere verksteder og seminarer.  

Emner og studieprogram

Når vi utformer et emne eller et helt studieprogram, anbefaler vi å planlegge baklengs for å skape et helhetlig læringsdesign: vi tar utgangspunkt i hva studentene skal kunne gjøre når de er ferdige med emnet eller programmet (læringsutbyttene), og planlegger undervisningsaktiviteter og vurderingsformer ut fra dette. UiB læringslab har utviklet to åpne ressurser i Mitt UiB:

Etter- og videreutdanning

Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud skjer i utgangspunktet etter samme prinsipper og -prosedyrer som for ordinære emner og studieprogram. Samtidig er det en del særlige hensyn å ta, både med tanke på utforming av faglig innhold tilpasset målgruppens behov og forkunnskaper og tilrettelegging av undervisningsformer tilpasset voksne deltidsstudenter, som gjerne er bosatt andre steder. Utvikling av helt- eller delvis nettbasert undervisning er derfor sentralt i utvikling av nye etter- og videreutdanningstilbud eller i revisjon av eksisterende tilbud. 

UiB Videre kan bistå med råd om utvikling og revisjon av etter- og videreutdanningstilbud. Du kan også gjøre deg kjent med prosedyrer og tidsfrister som gjelder for EVU-tilbud på UiBs ansattsider.

Støtte til eksternfinansierte utdanningsprosjekter (BOA)

I tillegg til UiBs egne insentivordninger, finnes det nasjonale og internasjonale støtteordninger for fagmiljø som har ambisjoner om å gjennomføre større eller mindre utviklingsprosjekter i sine studieprogram. Les mer om støtte eksternfinansierte utdanningsprosjekter