Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Reglement

Vedteke av instituttrådet 30.09.13, IR-sak 26/13

Formål

Instituttrådet er det øvste representative organet ved LLE. Rådet gjer vedtak for instituttet på viktige saksfelt, gjev råd til instituttleiaren og verkar elles som eit kontakt- og kommunikasjonsorgan for alle faggrupper og stillingskategoriar ved instituttet, medrekna studentane. Medlemene av instituttrådet ser ikkje seg sjølve som partsrepresentantar, men arbeider til det beste for instituttet som heilskap.

Storleik, samansetning og val

Instituttrådet ved LLE har 19 representantar og er samansett slik:

  1. I alt 10 representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstilling: to representantar frå faggruppa nordisk, ein frå kvar av dei sju andre faggruppene (allmenn litteraturvitskap, lingvistiske fag, klassiske fag, kunsthistorie, digital kultur, teatervitskap, norskkursa), pluss instituttleiaren.
  2. To representantar for dei mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstilling
  3. To representant for dei teknisk og administrativt tilsette
  4. Fem studentrepresentantar

Funksjonstida er fire år, likevel slik at representantane for gruppe B og D vert valde for eitt år, jf. valreglementet.

Det skal veljast like mange varamedlemer som det vert valt medlemer i kvar gruppe, med tillegg av to. For dei ni representantane frå gruppe A vert dette likevel presisert slik: To vararepresentantar frå kvar faggruppe, med unntak for faggruppa nordisk, som får fire vararepresentantar. Nestleiaren ved instituttet er vara for instituttleiaren.

Instituttleiaren går inn i gruppe A som leiar av rådet og legg fram sakene. Administrasjonssjefen er sekretær for instituttrådet, men kan delegera oppgåva.

Valstyret ved LLE har ansvaret for at vala i gruppene A, B og C går rett for seg.

Kompetanse og ansvar

Instituttrådet skal behandla, gjera vedtak på vegner av instituttet og gje innstilling til fakultetet eller anna overordna organ i saker som gjeld:

  • Forskingsmelding, forskarutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som vert utarbeidde av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplanar
  • Budsjettframlegg, årsbudsjett og årsrekneskap

Instituttrådet ved LLE har valt å delegera ansvaret for undervisningsadministrasjonen til Utvalet for undervisning og internasjonalisering (UUI).

I alle andre saker er instituttrådet eit rådgjevande informasjons- og kontaktorgan mellom instituttleiaren, dei tilsette og studentane.

Saksbehandling og møtepraksis

Møta i instituttrådet er opne. Rådet behandlar ikkje personalsaker.

Rutinane for saksbehandling, møteleiing, referat m.m. følgjer elles dei normalreglane som universitetsstyret har fastsett.