Hjem
Grieg forskerskole i interdisiplinære musikkstudier

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Guidelines for Mid-term Evaluation

Grieg Research School offers to take an active role in the member candidates' mid-term evaluations.

Foto/ill.:
Steinar Figved

Hovedinnhold

The Faculty of Humanities at UiB has established guidelines for mid-term evaluation (see textbox below and documents for downloading to the right - unfortunately only in Norwegian). Based on these guidelines Grieg Research School has established the following procedures:

1) Candidates that are obliged to follow the HF guidelines: If the Grieg Academy is interested, GRS contributes with one member (usually the GRS leader) in the evaluation committee.

2) Candidates that are employed by one of the owner institutions but not obliged to follow the HF guidelines: If the owner institution is interested, GRS contributes with one member (usually the GRS leader) in the evaluation committee. The GRS work load should not significantly exceed that of alternative 1 and travel costs etc. are covered by the institution in question.

3) Candidates that are neither employed by one of the owner institutions nor obliged to follow the HF guidelines: GRS offers assistance upon request, with reimbursement from the institution in question.

 

Retningslinjer for midtveisevaluering av ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultet, UiB

Det overordnede formålet med midtveisevalueringen er å bidra positivt til at kandidaten gjennomfører forskerutdanningsløpet på normert tid og med vellykket resultat. Konkret innebærer dette at evalueringen skal

1. gjøre opp status for progresjonen i prosjektet gjennom å evaluere framdriften i forhold til framdriftsplanen

2. resultere i en plan for det videre arbeidet der dette viser seg nødvendig

3. fange opp utfordringer tidlig nok til å kunne sette inn tiltak som kan forhindre forsinkelser og frafall

 

Midtveisevalueringen skal gjennomføres når kandidaten er halvveis i avtaleperioden, og skal omfatte alle kandidater i ph.d.-programmet med oppstart fra og med våren 2009, uavhengig av tilsettingsforhold og finansiering. Midtveisevalueringen erstatter framdriftsrapportering det året den finner sted.

 

Ansvaret for den praktiske gjennomføringen er lagt til instituttene/sentrene. Kjernen i evalueringen er et møte der progresjonen i prosjektet både med hensyn til opplæringsdel og avhandling blir gjennomgått med utgangspunkt i innlevert rapport (se nedenfor). Målsettingen er konstruktive diskusjoner med utgangspunkt i den innleverte rapporten. Både kandidat og hovedveileder får tilbud om alenetid med komiteen.

 

Rammene for møtet er som følger:

1. Tidspunkt: Halvveis i prosjektperioden

2. Tidsramme: Ca. 1 time

3. Komité:

a. Ved instituttene: Instituttleder, forskningskoordinator, forskningskonsulent (sekretær).

b. Ved sentrene: Senterleder, en faglig ansatt utpekt av senterleder, administrasjonssjef (sekretær).

c. Dersom instituttleder eller senterleder selv er veileder, oppnevner prodekan leder for komiteen.

4. Deltakere: Ph.d.-kandidat, hovedveileder og komité

5. Forberedelse: Instituttet varsler kandidatene ca. 6 måneder på forhånd om evalueringen. Formell innkalling sendes kandidat og hovedveileder 3 uker før møtet. Senest 1 uke før møtet skal både kandidat og veileder levere en skriftlig statusrapport (maks 5 sider) til komiteen. Rapportene skal redegjøre for

a. hva som er gjort i forhold til opprinnelig framdriftsplan og en vurdering av prosjektutviklingen i lys av denne. Det bør legges vekt på ev. årsaker i de tilfeller der prosjektet er forsinket.

b. eventuell artikkelproduksjon, konferansedeltaking og lignende (bare kandidaten)

c. innholdet i veiledningen fram til evalueringstidspunktet (ca. hvor mye veiledning, hovedtema i veiledningen, vurdering av veiledningen)

d. oversikt over gjennomført opplæringsdel før evalueringstidspunktet (bare kandidaten)

e. oppdatert framdriftsplan med forslag til tiltak der prosjektet er forsinket.

6. Referat: Det skal framgå om progresjonen er tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende. Konklusjonen skal begrunnes. Eventuelle tiltak skal konkretiseres, også med hensyn til ansvar for oppfølging. Alle møtedeltakerne skal signere referatet, som sammen med rapportene arkiveres som konfidensielle og legges fram for forsknings- og forskerutdanningsutvalget som orienteringssaker.