Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet