Hjem
Institutt for økonomi

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hovedinnhold

 

1.      Eirik S. Amundsen: "Ikke-fornybare ressurser og økonomisk teori". I Knut Fægri (red.): Møtested Miljø. Gyldendal Norsk Forlag, 1991.

2.      John Eriksen og Kjell Erik Lommerud: "Er lønnsforskjellene i Norge for små? Noen fakta og noen teoretiske betraktninger." Vedlegg 3 til NOU 1992:26 En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene, 360-393.

3.      Jan Erik Askildsen: "Konkurransepolitikk og markedsanalyser." Vedlegg 4 til NOU 1992:26. En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-Õrene, 394-415.

4.      Kjell Erik Lommerud: "Gary Becker: Nobelprisen i økonomi til rasjonalitetens apostel." Sosialøkonomen 46 (11), 1992, 13-15.

5.      Jan Erik Askildsen: "Eiendomsrett og organisatorisk effektivitet." I Agnar Sandmo og Kåre Petter Hagen (red.): Offentlig politikk og private incitamenter. Tano, 1992.

6.      Jan Erik Askildsen: "Medarbeiderstyre eller kapitaliststyre?" I Agnar Sandmo og Kåre Petter Hagen (red.): Offentlig politikk og private incitamenter. Tano, 1992.

7.      Eirik S. Amundsen, Dag Lønning og Heine Rasmussen: "Analyse av internasjonale CO2-avtaler," Sosialøkonomen 46 (7/8), 1992, 14-19.

8.      Kjell Erik Lommerud: "Endogen vekstteori og Porter-konseptet: Motsetningsforhold eller to sider av samme sak?" Sosialøkonomen 47 (4), 1993, 14-20.

9.      Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Det kostbare norske jordbruket," Nord Revy, 1, 1993, 39-43.

10.  Eirik S. Amundsen og Jan Gaute Sannarnes: "Skatt på kraftverk: Virkninger av nye forslag." Sosialøkonomen 48(1), 1994, 8-14.

11.  Knut Anton Mork og Kjell Vaage: "Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande?" Sosialøkonomen 48(3), 1994, 10-12.

12.  Sjur Didrik Flåm: "Kor mykje er dei norske sildefiskeria verdt?" Sosialøkonomen 48(4), 1994, 2-5.

13.  Arild Aakvik: "Overgangen fra attføring til arbeid". Sosialøkonomen 48(4), 1994, 16-18.

14.  Eirik S. Amundsen og Kjell Sunnevåg: "Fjerning av petroleumsinnretninger". Sosialøkonomen 48 (5), 1994, 2-7.

15.  Rolf Jens Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Norges medlemsskapsavtale med EU på landbruksområdet". Sosialøkonomen 48 (7/8), 1994, 14-21.

16.  Rolf Jens Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Inntekter, sysselsetting og omstillinger". I Jesper W. Simonsen (red.): Norsk landbruk og EU - hva kan forskerne si? Ås: Norges forskningsråd, Landbrukspolitisk forskningsprogram, 1994.

17.  Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Prisstabilisering i jordbruket". Norsk Økonomisk Tidsskrift 108, 1994, 173-188.

18.  Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard: "Strukturendringer i dagligvaresektoren". Sosialøkonomen 49 (5), 1995, 10-16.

19.  Jan Erik Askildsen: "Alternative banker". Sosialøkonomen 49 (5), 1995, 22-29.

20.  Tommy Staahl Gabrielsen: "Distribusjonskanaler og fusjonspolitikk". Sosialøkonomen 49 (10), 1995, 2-8.

21.  Kjell Erik Lommerud: "Familiepolitikk og familieøkonomi". NOU 1996:13 Offentlige overføringer til barnefamilier. Vedlegg 12, 382-395.

22.  Kjell Erik Lommerud: "Konkurransepolitikk eller aktiv nµringspolitikk i en liten, åpen økonomi?" I Victor D. Norman (red.): Næringspolitikk og økonomisk utvikling. Norge fra gjenreisning til gjenreisning. Oslo: Universitetsforlaget, 1996.

23.  Sjur Didrik Flåm, Torhild Kjeldby and Tor Rødseth: "Fiskeformue og forvaltningsstrategi." Økonomi og Økologi, 1997, 196-206.

24.  Kjell Erik Lommerud: "Lønnsdannelse, lønnsforskjeller og kvinnelønn." Sosialøkonomen 51 (4), 1997, 26-36.

25.  Kjell Erik Lommerud: "Lönebilding, löneskillnader och kvinnolöner." Lönepolitikk och kvinnors löner, 1997, 60-88.

26.  Espen Kvilekval og Erling Vårdal: "Valutauroen ved årsskiftet 1996/97 - årsak og lærdommer." Sosialøkonomen, 51(8), 1997, 6-8.

27.  Kjell Vaage:  "Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat". Norsk Økonomiske Tidsskrift 112, 35-60, 1998.

28.  Gaute Torsvik: "Informasjonsproblem og organisering av økonomiske aktivitetar". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering.  Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

29.  Trond E. Olsen og Gaute Torsvik: "Organisering av arbeidsoppgåver i hierarkiske organisasjonar". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering. Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

30.  Steinar Vagstad: "Auksjonsteori og offentleg politikk". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering. Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

31.  Jan Erik Askildsen: "Asymmetrisk informasjon i kredittmarkeder". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering. Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

32.  Gaute Torsvik og Bertil Tungodden: "Fattigdom og forsikring". I A. Rødseth og C. Riis (red.): Markeder, ressurser og fordeling. Artikler i anvendt økonomi. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998.

33.  Jan Erik Askildsen og Petter Osmundsen: "Økonomisk styring og insentivproblemer i helsesektoren: Noen forskningsutfordringer." Sosialøkonomen 52(3), 1998, 16-20.

34.  Espen Kvilekval, Kjell Vaage og Erling Vårdal: "Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge." Norsk Økonomisk Tidsskrift, 112, 1998, 185-211.

35.  Erling Vårdal: "Bør kronen flyte?" Sosialøkonomen, 52 (9), 10-12, 1998.

36.  Gjermund Nese, Yngvar Tveit og Erling Vårdal: "Risikopremie og kapitalmobilitet". BETA 2, 1998, 35-46.

37.  Kjetil Bjorvatn og Gaute Torsvik: "Økonomiske institusjoner i fattige land." I Rune Jansen Hagen og Karl R. Pedersen (red.): Fordeling og vekst i fattige land. Bergen: Fagbokforlaget, 1999.

38.  Kjell Erik Lommerud: "Globalisering og fagorganisert arbeidskraft." SNF Bulletin 11(3), 1999, 7-10.

39.  Tommy Staahl Gabrielsen: "Nærings-, skatte- og konkurransepolitikk overfor flernasjonale felleseide selskap." SNF Bulletin 11(3), 1999, 15-17.

40.  Jan Erik Askildsen, Espen Bratberg og Øivind Anti Nilsen: " Hva kan forklare det økte sykefraværet?" Magma, 3(5), 46-53, 2000.

41.  Gaute Torsvik: "Tillit og økonomi". Sosiologi i dag, 30(3), 13-30, 2000.

42.  Øivind Anti Nilsen: "Virkninger av penge- og kredittpolitikken ved kapitalmarkedsimperfeksjoner". Norsk Økonomisk Tidsskrift, 114, 135-150, 2000.

43.  Kjell Vaage: "Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkelig for å redusera talet på nye uførepensjonistar?" Økonomisk Forum, 55(1), 6-9, 2001.

44.  Lars Petter Holgersen og Erling Vårdal: "Arbeidsfortjenesten i jordbruket." Landbruksøkonomisk Forum, 17(4), 69-74, 2000.

45.  Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås: "Arbeidsmarkedet for helsepersonell i Norge: Hvor blir det av sykepleierne?" I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2000.

46.  Arild Aakvik: "Samfunnsøkonomisk evaluering av legemidler". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

47.  Espen Bratberg, Astrid Grasdal og Alf Erling Risa: "Økonomisk evaluering av rehabiliteringstiltak". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

48.  Oddvar Kaarbøe og Katarina Østergren: "Erfaringer fra ledelses- og organisasjonsreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

49.  Oddvar Kaarbøe og Egil Kjerstad: "Statlig eierskap av sykehus - valg av selskapsform". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

50.  Jan Erik Askildsen og Kurt Richard Brekke: "Er konkurranse i helsesektoren en god idé?" I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

51.  Alf Erling Risa: "Teknologisk utvikling, informasjonstilgang og økonomisk organisering av helsesektoren". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

52.  Espen Bratberg, Kjell Erik Lommerud, Øivind Anti Nilsen og Alf Erling Risa: "Utdanning og etablering i arbeidsmarkedet." Søkelys på arbeidsmarkedet, 18 (1), 3-8, 2001.

53.  Espen Bratberg, Alf Erling Risa og Kjell Vaage: "Sosial utjevning og veksten i uføretrygden." Tidsskrift for Velferdsforskning, 169-182, 2001.

54.  Tommy Staahl Gabrielsen og Steinar Vagstad: "Prising av teletjenester." I Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsprofil. SNF Årbok 2001. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.

55.  Tor Rødseth: "Inntekter i landbruket." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

56.  Tor Rødseth: "Levekår i landbruket." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

57.  Erling Vårdal: "Markedsmakt i foredlings- og handelsleddene." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

58.  Tor Rødseth: "Landbruket ved en korsvei." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

59.  Kjell Erik Lommerud: "Fusjonspolitikk og nasjonalt eierskap." I Einar Hope (red.): Næringspolitikk for en ny økonomi. Fagbokforlaget, 2002.

60.  Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgaard: "Allianser og maktkamp i dagligvaresektoren." I Magma. Tidskrift for økonomi og ledelse. Fagbokforlaget, 2003.

61.  Sigve Tjøtta: "Økonomi - fag og retorikk." I Økonomisk Forum, 57(6), 22-24, 2003.

62.  Erling Vårdal: "Støtten til distriktsjordbruket sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv." I Landbruksøkonomisk Forum, 3, 15-27, 2003.

63.  Jan Erik Askildsen, Espen Bratberg og Øivind Anti Nilsen. "Svingninger i sykefraværet: Er arbeidsledigheten avgjørende?" I Søkelys på arbeids-markedet, 1, 3-12,2004.

64.  Arild Aakvik, Svenn-Åge Dahl og Kjell Vaage. "Hvem går av med tidlig-pensjon?" I Søkelys på arbeidsmarkedet, 1, 13-20, 2004

65.  Eirik S. Amundsen og Fridrik M. Baldursson: "En dynamisk modell for et miljøvennlig kraftmarked" (på islandsk). Fra Icelandic Journal of Science and Mathematics, 1 (2), 1-10, 2003.

66.  Eirik S. Amundsen og Lars Bergman: "Trenger vi omsetningsselskapene for kraft?" Fra Konkurranse i samfunnets interesse, Fagbokforlaget, 14-29, 2004.

67.  Eirik S. Amundsen og Gjermund Nese: Omsettelige grønne sertifikater under autarki og handel: Noen analytiske resultater.  Norsk Økonomisk Tidsskrift, 119, 1-15, 2005.

68.  Espen Bratberg, Kjell G. Salvanes og Kjell Vaage: "Avtakande jobbstabilitet i Noreg?" I Heum, Nesheim, Nordhaug og Salvanes (red): Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 19-34.

69.  Jarle Møen, Kjell G. Salvanes og Kjell Vaage: "Kva er konstandene ved omstilling?" I Heum, Nesheim, Nordhaug og Salvanes (red): Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 125-145.