Home
Department of Economics

Main content

 

1.      Eirik S. Amundsen: "Ikke-fornybare ressurser og økonomisk teori". I Knut Fægri (red.): Møtested Miljø. Gyldendal Norsk Forlag, 1991.

2.      John Eriksen og Kjell Erik Lommerud: "Er lønnsforskjellene i Norge for små? Noen fakta og noen teoretiske betraktninger." Vedlegg 3 til NOU 1992:26 En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene, 360-393.

3.      Jan Erik Askildsen: "Konkurransepolitikk og markedsanalyser." Vedlegg 4 til NOU 1992:26. En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-Õrene, 394-415.

4.      Kjell Erik Lommerud: "Gary Becker: Nobelprisen i økonomi til rasjonalitetens apostel." Sosialøkonomen 46 (11), 1992, 13-15.

5.      Jan Erik Askildsen: "Eiendomsrett og organisatorisk effektivitet." I Agnar Sandmo og Kåre Petter Hagen (red.): Offentlig politikk og private incitamenter. Tano, 1992.

6.      Jan Erik Askildsen: "Medarbeiderstyre eller kapitaliststyre?" I Agnar Sandmo og Kåre Petter Hagen (red.): Offentlig politikk og private incitamenter. Tano, 1992.

7.      Eirik S. Amundsen, Dag Lønning og Heine Rasmussen: "Analyse av internasjonale CO2-avtaler," Sosialøkonomen 46 (7/8), 1992, 14-19.

8.      Kjell Erik Lommerud: "Endogen vekstteori og Porter-konseptet: Motsetningsforhold eller to sider av samme sak?" Sosialøkonomen 47 (4), 1993, 14-20.

9.      Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Det kostbare norske jordbruket," Nord Revy, 1, 1993, 39-43.

10.  Eirik S. Amundsen og Jan Gaute Sannarnes: "Skatt på kraftverk: Virkninger av nye forslag." Sosialøkonomen 48(1), 1994, 8-14.

11.  Knut Anton Mork og Kjell Vaage: "Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande?" Sosialøkonomen 48(3), 1994, 10-12.

12.  Sjur Didrik Flåm: "Kor mykje er dei norske sildefiskeria verdt?" Sosialøkonomen 48(4), 1994, 2-5.

13.  Arild Aakvik: "Overgangen fra attføring til arbeid". Sosialøkonomen 48(4), 1994, 16-18.

14.  Eirik S. Amundsen og Kjell Sunnevåg: "Fjerning av petroleumsinnretninger". Sosialøkonomen 48 (5), 1994, 2-7.

15.  Rolf Jens Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Norges medlemsskapsavtale med EU på landbruksområdet". Sosialøkonomen 48 (7/8), 1994, 14-21.

16.  Rolf Jens Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Inntekter, sysselsetting og omstillinger". I Jesper W. Simonsen (red.): Norsk landbruk og EU - hva kan forskerne si? Ås: Norges forskningsråd, Landbrukspolitisk forskningsprogram, 1994.

17.  Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Prisstabilisering i jordbruket". Norsk Økonomisk Tidsskrift 108, 1994, 173-188.

18.  Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard: "Strukturendringer i dagligvaresektoren". Sosialøkonomen 49 (5), 1995, 10-16.

19.  Jan Erik Askildsen: "Alternative banker". Sosialøkonomen 49 (5), 1995, 22-29.

20.  Tommy Staahl Gabrielsen: "Distribusjonskanaler og fusjonspolitikk". Sosialøkonomen 49 (10), 1995, 2-8.

21.  Kjell Erik Lommerud: "Familiepolitikk og familieøkonomi". NOU 1996:13 Offentlige overføringer til barnefamilier. Vedlegg 12, 382-395.

22.  Kjell Erik Lommerud: "Konkurransepolitikk eller aktiv nµringspolitikk i en liten, åpen økonomi?" I Victor D. Norman (red.): Næringspolitikk og økonomisk utvikling. Norge fra gjenreisning til gjenreisning. Oslo: Universitetsforlaget, 1996.

23.  Sjur Didrik Flåm, Torhild Kjeldby and Tor Rødseth: "Fiskeformue og forvaltningsstrategi." Økonomi og Økologi, 1997, 196-206.

24.  Kjell Erik Lommerud: "Lønnsdannelse, lønnsforskjeller og kvinnelønn." Sosialøkonomen 51 (4), 1997, 26-36.

25.  Kjell Erik Lommerud: "Lönebilding, löneskillnader och kvinnolöner." Lönepolitikk och kvinnors löner, 1997, 60-88.

26.  Espen Kvilekval og Erling Vårdal: "Valutauroen ved årsskiftet 1996/97 - årsak og lærdommer." Sosialøkonomen, 51(8), 1997, 6-8.

27.  Kjell Vaage:  "Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat". Norsk Økonomiske Tidsskrift 112, 35-60, 1998.

28.  Gaute Torsvik: "Informasjonsproblem og organisering av økonomiske aktivitetar". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering.  Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

29.  Trond E. Olsen og Gaute Torsvik: "Organisering av arbeidsoppgåver i hierarkiske organisasjonar". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering. Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

30.  Steinar Vagstad: "Auksjonsteori og offentleg politikk". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering. Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

31.  Jan Erik Askildsen: "Asymmetrisk informasjon i kredittmarkeder". I G. Torsvik (red.): Informasjonsproblem og økonomisk organisering. Bergen: Fagbokforlaget, 1998.

32.  Gaute Torsvik og Bertil Tungodden: "Fattigdom og forsikring". I A. Rødseth og C. Riis (red.): Markeder, ressurser og fordeling. Artikler i anvendt økonomi. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998.

33.  Jan Erik Askildsen og Petter Osmundsen: "Økonomisk styring og insentivproblemer i helsesektoren: Noen forskningsutfordringer." Sosialøkonomen 52(3), 1998, 16-20.

34.  Espen Kvilekval, Kjell Vaage og Erling Vårdal: "Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge." Norsk Økonomisk Tidsskrift, 112, 1998, 185-211.

35.  Erling Vårdal: "Bør kronen flyte?" Sosialøkonomen, 52 (9), 10-12, 1998.

36.  Gjermund Nese, Yngvar Tveit og Erling Vårdal: "Risikopremie og kapitalmobilitet". BETA 2, 1998, 35-46.

37.  Kjetil Bjorvatn og Gaute Torsvik: "Økonomiske institusjoner i fattige land." I Rune Jansen Hagen og Karl R. Pedersen (red.): Fordeling og vekst i fattige land. Bergen: Fagbokforlaget, 1999.

38.  Kjell Erik Lommerud: "Globalisering og fagorganisert arbeidskraft." SNF Bulletin 11(3), 1999, 7-10.

39.  Tommy Staahl Gabrielsen: "Nærings-, skatte- og konkurransepolitikk overfor flernasjonale felleseide selskap." SNF Bulletin 11(3), 1999, 15-17.

40.  Jan Erik Askildsen, Espen Bratberg og Øivind Anti Nilsen: " Hva kan forklare det økte sykefraværet?" Magma, 3(5), 46-53, 2000.

41.  Gaute Torsvik: "Tillit og økonomi". Sosiologi i dag, 30(3), 13-30, 2000.

42.  Øivind Anti Nilsen: "Virkninger av penge- og kredittpolitikken ved kapitalmarkedsimperfeksjoner". Norsk Økonomisk Tidsskrift, 114, 135-150, 2000.

43.  Kjell Vaage: "Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkelig for å redusera talet på nye uførepensjonistar?" Økonomisk Forum, 55(1), 6-9, 2001.

44.  Lars Petter Holgersen og Erling Vårdal: "Arbeidsfortjenesten i jordbruket." Landbruksøkonomisk Forum, 17(4), 69-74, 2000.

45.  Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås: "Arbeidsmarkedet for helsepersonell i Norge: Hvor blir det av sykepleierne?" I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2000.

46.  Arild Aakvik: "Samfunnsøkonomisk evaluering av legemidler". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

47.  Espen Bratberg, Astrid Grasdal og Alf Erling Risa: "Økonomisk evaluering av rehabiliteringstiltak". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

48.  Oddvar Kaarbøe og Katarina Østergren: "Erfaringer fra ledelses- og organisasjonsreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

49.  Oddvar Kaarbøe og Egil Kjerstad: "Statlig eierskap av sykehus - valg av selskapsform". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

50.  Jan Erik Askildsen og Kurt Richard Brekke: "Er konkurranse i helsesektoren en god idé?" I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

51.  Alf Erling Risa: "Teknologisk utvikling, informasjonstilgang og økonomisk organisering av helsesektoren". I J.E. Askildsen og K. Haug (red.): Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001.

52.  Espen Bratberg, Kjell Erik Lommerud, Øivind Anti Nilsen og Alf Erling Risa: "Utdanning og etablering i arbeidsmarkedet." Søkelys på arbeidsmarkedet, 18 (1), 3-8, 2001.

53.  Espen Bratberg, Alf Erling Risa og Kjell Vaage: "Sosial utjevning og veksten i uføretrygden." Tidsskrift for Velferdsforskning, 169-182, 2001.

54.  Tommy Staahl Gabrielsen og Steinar Vagstad: "Prising av teletjenester." I Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsprofil. SNF Årbok 2001. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.

55.  Tor Rødseth: "Inntekter i landbruket." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

56.  Tor Rødseth: "Levekår i landbruket." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

57.  Erling Vårdal: "Markedsmakt i foredlings- og handelsleddene." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

58.  Tor Rødseth: "Landbruket ved en korsvei." I Tor Rødseth (red.): Landbruket ved en korsvei. Fagbokforlaget, 2002.

59.  Kjell Erik Lommerud: "Fusjonspolitikk og nasjonalt eierskap." I Einar Hope (red.): Næringspolitikk for en ny økonomi. Fagbokforlaget, 2002.

60.  Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgaard: "Allianser og maktkamp i dagligvaresektoren." I Magma. Tidskrift for økonomi og ledelse. Fagbokforlaget, 2003.

61.  Sigve Tjøtta: "Økonomi - fag og retorikk." I Økonomisk Forum, 57(6), 22-24, 2003.

62.  Erling Vårdal: "Støtten til distriktsjordbruket sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv." I Landbruksøkonomisk Forum, 3, 15-27, 2003.

63.  Jan Erik Askildsen, Espen Bratberg og Øivind Anti Nilsen. "Svingninger i sykefraværet: Er arbeidsledigheten avgjørende?" I Søkelys på arbeids-markedet, 1, 3-12,2004.

64.  Arild Aakvik, Svenn-Åge Dahl og Kjell Vaage. "Hvem går av med tidlig-pensjon?" I Søkelys på arbeidsmarkedet, 1, 13-20, 2004

65.  Eirik S. Amundsen og Fridrik M. Baldursson: "En dynamisk modell for et miljøvennlig kraftmarked" (på islandsk). Fra Icelandic Journal of Science and Mathematics, 1 (2), 1-10, 2003.

66.  Eirik S. Amundsen og Lars Bergman: "Trenger vi omsetningsselskapene for kraft?" Fra Konkurranse i samfunnets interesse, Fagbokforlaget, 14-29, 2004.

67.  Eirik S. Amundsen og Gjermund Nese: Omsettelige grønne sertifikater under autarki og handel: Noen analytiske resultater.  Norsk Økonomisk Tidsskrift, 119, 1-15, 2005.

68.  Espen Bratberg, Kjell G. Salvanes og Kjell Vaage: "Avtakande jobbstabilitet i Noreg?" I Heum, Nesheim, Nordhaug og Salvanes (red): Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 19-34.

69.  Jarle Møen, Kjell G. Salvanes og Kjell Vaage: "Kva er konstandene ved omstilling?" I Heum, Nesheim, Nordhaug og Salvanes (red): Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 125-145.