Hjem
Økonomiavdelingen

Organisering av innkjøp ved UiB

UiB har en sentral koordinerende innkjøpsfunksjon, som ivaretar interne og eksterne forhold vedrørende innkjøp og utvikling av innkjøpsprosesser. Seksjon for innkjøp gir støtte og rådgiving til alle institutter og avdelinger vedrørende anskaffelsesprosesser.

Hovedinnhold

Innkjøpsavtaler inngås sentralt av Seksjon for innkjøp på vegne av institutter og avdelinger.

Kommunikasjon er et vesentlig suksesskriterium for videreutvikling. UiB har derfor innført et webbasert innkjøpssystem, hvor kontraktsadministrasjon og kommunikasjon mot bestillere og ledelsen ved UiB er vesentlige oppgaver.

UiBs institutter og avdelinger medvirker i innkjøpsgrupper, som koordinerer arbeidet og prosessene med inngåelse av avtaler.

UiB handler årlig for over 1 mrd NOK kr, vesentlige innen følgende varekategorier:

•    Energi
•    Rådgivning og konsulenttjenester
•    Reiserelaterte kategorier
•    IKT
•    Rengjøring og vedlikehold
•    Maskiner
•    Laboratorie– og forskningsutstyr
•    Kjemikalier ol
•    Møbler og inventar
•    Kontorrekvisita med mer
•    Bygg og anlegg

Dynamisk innkjøpsordning ->