Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Om organisasjonsutviklingsprosjektet

Målet for organisasjonsutviklingsprosjektet har vært å utvikle de sentraladministrative tjenestene i tråd med universitetets strategiske mål og kjernevirksomhet.

Hovedinnhold

Organisasjonsutviklingsprosjektet springer ut av rektoratets valgplattform:

"UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte opplever å ha det samme samfunnsoppdraget og identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet. Det er universitetsledelsens ansvar å sørge for en organisasjon som er tilpasset kjernevirksomhetens behov, og som er innrettet slik at vi når våre mål".

Universitetsstyret vedtok følgende mål for organisasjonsutviklingsprosjektet.

Overordnede mål

  • Å oppnå en formålstjenlig organisering av universitetets administrative tjenester som er tilpasset universitetets strategi og kjernevirksomhet.

  • Å utvikle områder der fakulteter og institutter trenger sterkere støtte fra sentraladministrasjonen for å sikre profesjonelle og framtidsrettede tjenester.

  • Å identifisere hvilken kompetanse som kreves for viktige tjenester på ulike nivå, og utvikle kompetanseprogram og andre personaltiltak som sikrer tjenester av høy kvalitet.

  • Å styrke samspill, arbeidsdeling og informasjonsflyt mellom nivåene for å oppnå kvalitet og effektivitet i tjenestene.