Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Plan for behandling av delprosjektenes anbefalinger

Styringsgruppen for Ou-prosjektet besluttet en plan for behandling av rapportene fra de ti delprosjektene som ble gjennomført i prosjektet.

Hovedinnhold

Det var Styringsgruppen for prosjektet som ga universitetsledelsen anbefalinger til utvikling av de sentraladministrative tjenestene. Styringsgruppen besluttet en plan for behandling av rapportene fra de ti delprosjektene som skulle gjennomføres i prosjektet. Planen ble lagt fram for IDU for sentraladministrasjonen og Forhandlingsutvalget som ga sin tilslutning. 

Det gis her en kort oversikt over prosessen slik den ble lagt opp:

 

1. Prosjektetablering

Grunnlaget for prosjektet var en bred kartlegging blant fakultetene og de sentraladministrative avdelingene som ble gjennomført våren 2014. Universitetsstyret vedtok etableringen av organisasjonsutviklingsprosjektet  i april 2014

2. Delprosjektene ble gjennomført

Styringsgruppen besluttet å gjennomføre  10 delprosjekter som skulle gi anbefalinger for utvikling av de sentraladministrative  tjenestene. Delprosjektene ble utført av bredt sammensatte arbeidsgrupper bestående av administrativt og vitenskapelig ansatte.

3. Delprosjektene presenterte sine anbefalinger:

Styringsgruppen mottok rapporter fra de seks første delprosjektene rett over nyttår 2015. De fire øvrige delprosjektene leverte sine anbefalinger i slutten av februar 2015.

4. Delprosjektenes rapporter offentliggjort og innspill ble gitt gjennom tillitsvalgte i  IDU for sentraladm. og Forhandlingsutvalget

Rapportene for de seks første delprosjektene ble gjort tilgjengelig for alle enheter og ansatte i januar 2015. Rapportene ble lagt fram for IDU for sentraladministrasjonen og Forhandlingsutvalget som ble invitert til å gi innspill til rapportene. Innspill fra disse utvalgene inngikk så i grunnlaget for styringsgruppens behandling av delrapportene.

5. Behandling i styringsgruppen

Styringsgruppen ga sine anbefalinger om videreutvikling av de sentraladministrative tjenestene på bakgrunn av delprosjektenes rapporter og innspill fra IDU og Forhandlingsutvalget.

6. Universitetsledelsen besluttet

Universitetsledelsen vurderte styringsgruppens anbefalinger og besluttet så hvilke tiltak det var ønskelig å gå videre med.  I henhold til lov- og avtaleverk ble det også gitt informasjon og drøftinger i IDU for sentraladministrasjonen og Forhandlingsutvalget .

7. Universitetsstyret  ble orientert

Universitetsstyret ble forelagt en plan for utvikling av de sentraladministrative tjenestene.

8. Gjennomføring av vedtatte tiltak.