Hjem

Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

PANDRISK-forskningsprosjektet vil måle, spore og forutsi effekten av risikopersepsjon på føre-var-oppførsel, sosial dynamikk og etterlevelse av råd gjennom forskjellige faser av pandemien. Vi vil teste om psykologiske trekk, som optimisme, motivasjon og mental fleksibilitet forklarer individuell variasjon i menneskers oppførsel.

COVID-19 pandemien er både en nasjonal og en internasjonal krise som påvirker nesten alle i større eller mindre grad. Forskningsprosjektet PANDRISK skal gjøre grundig psykologisk forskning for å forstå hvordan mennesker reagerer på pandemiutbruddet. Dette skal gi et kunnskapsgrunnlag som helsemyndighetene kan benytte seg av og som skal forberede oss på fremtidige pandemi utbrudd.  

Vi er interessert i hva folk tenker om risiko og konsekvenser av pandemien, og hvordan denne oppfattelsen igjen påvirker: hvordan folk oppfører seg, om de eksponeres for smitte, sjansen for å smitte andre, bekymringer, uro og deres mentale helse. PANDRISK består av flere understudier, og har også som mål å se på hvordan individuell trekk som mestring, optimisme, og motivasjon påvirker individuell oppførsel og mental helse under pandemiutbruddet.  

Prosjektet vil gjennomføre 18 måneder med datainnsamling ved bruk av "Norsk medborgerpanel" som deltakere. Det vil også foregå mer detaljerte intervjuer av deltakere om hvordan risiko, mestring og karantenetiltak oppleves. En smarttelefon-app vil også bli benyttet for å samle informasjon om daglige opplevelser og psykiske helsekonsekvenser av pandemiutbruddet. Vi vil undersøke risikovurderingen hos de som har vært syke med korona og de som testes for korona.

PANDRISK ledes av forskningsgruppengruppen Operativ psykologi ved UiB. Med bidrag fra regionale, nasjonale og internasjonale eksperter og samarbeid med Columbia University i New York og King's college i London. Funn i studiene vil bli tilgjengelig fortløpende samt publiseres i fagfellevurderte tidsskrifter. All data som samles, vil bli fullstendig anonymisert. Data og informasjon samlet gjennom PANDRISK prosjektet skal være åpent og tilgjengelig for andre forskere i håp om å komplementere i stedet for å konkurrere med forskning på pandemien.  

PANDRISK-prosjektet er finansiert av Trond Mohn Stiftelse, prosjektnummer TMS2020TMT08.