Hjem

Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

PANDRISK-forskningsprosjektet målte, sporet og forutså effekten av risikopersepsjon på føre-var-oppførsel, sosial dynamikk og etterlevelse av råd gjennom forskjellige faser av pandemien. Vi testet om psykologiske trekk, som optimisme, motivasjon og mental fleksibilitet forklarte individuell variasjon i menneskers oppførsel.  

COVID-19-pandemien var både en nasjonal og en internasjonal krise som påvirket nesten alle i større eller mindre grad. Forskningsprosjektet PANDRISK gjorde grundig psykologisk forskning for å forstå hvordan mennesker reagerte på pandemiutbruddet. Dette ga et kunnskapsgrunnlag som helsemyndighetene kunne benytte seg av og som skulle forberede oss på fremtidige pandemiutbrudd.   

Vi var interessert i hva folk tenkte om risiko og konsekvenser av pandemien, og hvordan denne oppfatningen igjen påvirket: hvordan folk oppførte seg, om de ble eksponert for smitte, sjansen for å smitte andre, bekymringer, uro og deres mentale helse. PANDRISK bestod av flere understudier, og hadde også som mål å se på hvordan individuelle trekk som mestring, optimisme og motivasjon påvirket individuell oppførsel og mental helse under pandemiutbruddet. Prosjektet  gjennomførte 18 måneder med datainnsamling ved bruk av "Norsk medborgerpanel" som deltakere. Det ble også gjennomført mer detaljerte intervjuer av deltakere om hvordan risiko, mestring og karantenetiltak ble opplevd. En smarttelefon-app ble også benyttet for å samle informasjon om daglige opplevelser og psykiske helsekonsekvenser av pandemiutbruddet. Vi undersøkte risikovurderingen hos de som hadde vært syke med korona og de som ble testet for korona. 

PANDRISK ble ledet av forskningsgruppen Operativ psykologi ved UiB. Med bidrag fra regionale, nasjonale og internasjonale eksperter og samarbeid med Columbia University i New York og King's college i London. Funn i studiene ble gjort tilgjengelig fortløpende samt publiseres i fagfellevurderte tidsskrifter. All data som ble samlet, ble fullstendig anonymisert. Data og informasjon samlet gjennom PANDRISK-prosjektet skulle være åpent og tilgjengelig for andre forskere i håp om å komplementere, i stedet for å konkurrere med forskning på pandemien. 

PANDRISK-prosjektet ble finansiert av Trond Mohn Stiftelse, prosjektnummer TMS2020TMT08.