Hjem
Pedagogisk akademi
Utlysning 2018

Utlysning 2018 - Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner)

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere (Gruppe A) til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert og bli tatt opp i Fakultetets Pedagogiske Akademi. Søknadsfristen er 10. oktober 2018.

Fremragende underviser
Foto/ill.:
MN/UiB

Hovedinnhold

Godkjente søknader gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser/Excellent Teaching Practitioner (Fund/ETP), og medfører også lønnsøkning for den enkelte ETP/Fund-underviser. Det understrekes at ETP/Fund-merittering er uavhengig av de akademiske opprykksordningene og at merittering tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

Fra og med 2018 vil ordningen være i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Status som Fremragende underviser tildeles undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Vurderingsprosessen består av vurdering av søknad/undervisningsportefølje og dokumentasjon, samt et intervju. Underviseren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder.

Undervisere som blir tildelt status som ETP/Fund danner fakultetets Pedagogiske Akademi, og skal bidra til en kollegial undervisningskultur ved fakultetet. Dette er basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning, for eksempel gjennom å ta ansvar for, og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, gjennom å dele erfaring og fremme utveksling gjennom kollegiale fora for undervisningsutvikling og gjennom veiledning (mentorskap) av kolleger. Fakultetets Pedagogiske Akademi forvalter, i samarbeid med fakultetet, midler til pedagogisk/didaktisk utviklingsaktivitet.

Søknad kan leveres når som helst gjennom året, med siste frist 10. oktober 2018. Vurdering av søknadene vil foregå i oktober-desember samme år. Fakultetet vil tilby oppfølging for undervisere som ønsker å søke om merittering, blant annet gjennom portefølje-workshops vår og høst 2018.

Kriterier og detaljer om søknadens innhold og bedømming.

Søknad sendes til fakultetet via instituttet i ephorte.

Ta kontakt med prodekan for utdanning Harald Walderhaug (harald.walderhaug@uib.no) eller fungerende studiesjef Birthe Gjerdevik (birthe.gjerdevik@uib.no) dersom du har spørsmål.