Hjem
Personvernportalen

Roller og ansvar i forsknings- og studentprosjekter

Hovedinnhold

Forskningsansvarlig / behandlingsansvarlig

Forskningsansvarlig / behandlingsansvarlig er den som utøver behandlingsansvaret på vegne av rektor i forskningsprosjekter. Helseforskning bruker begrepet forskningsansvarlig, mens for den øvrige forskningen er tilsvarende begrep behandlingsansvarlig. ‘Forskningsansvarlig’ brukes som samlebegrep i retningslinjen.

Forskningsansvarlig er dekan som har det overordnete ansvaret for alle forskningsprosjekt som foregår ved fakultetet. Dekan kan delegere oppgavene til instituttleder. 

Forskningsansvarlig skal tilrettelegge for at forskning blir utført slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt fra planlegging til avslutning og for etterforvaltning av forskningsdata og humant biologisk materiale. 

Forskningsansvarlig skal:    

 • sørge for rutiner, infrastruktur og internkontrollsystemer for forskningsvirksomheten i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer og for at disse er implementert og følges i praksis
 • være involvert før søknad sendes REK / rådføring med NSD og skal informeres om utfallet av behandlingen
 • i forkant eller i etterkant vurdere om prosjektet faller innenfor virksomhetens strategi og om de nødvendige ressurser foreligger (?)
 • etter at et prosjekt er forhåndsgodkjent av REK eller vurdert av NSD godkjenne prosjektet før det kan settes i gang
 • ha oversikt over sin forskningsportefølje i prosjektoversikten
 • skal stanse forskning som er etisk eller juridisk uforsvarlig eller som er i strid med forutsetningene for prosjektet
 • gjennomføre systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med gjeldende regelverk

Prosjektleder (hvis kun én forsker så er vedkommende prosjektleder)

Prosjektleder:

 • har det operative ansvaret og skal sørge for internkontroll ved gjennomføringen av forskningsprosjektet, fra planlegging til avslutning, herunder at krav i relevant lovverk og forskningsetiske og interne retningslinjer etterleves
 • skal sørge for nødvendig søknad til REK eller rådføring med NSD samt sørge for at avtaler som er påkrevet for ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern blir inngått (for inngåelse av databehandleravtaler se punktet Databehandleravtale)
 • skal involvere forskningsansvarlig i forkant av søknad til REK eller rådføring med NSD og legge frem søknad og grunnlaget for vurdering (prosjektbeskrivelse) dersom forskningsansvarlig ber om det
 • skal foreta en risikovurdering og rådføre seg med NSD/virksomhetens personvernombud hvis det skal foretas en vurdering av personvernkonsekvenser etter personvernforordningen artikkel 35
 • skal utarbeide en datahåndteringsplan, jf. punktet Datahåndteringsplan
 • er ansvarlig for å sørge for tilgangsstyring dersom det er behov for konfidensialitet ved behandling av personopplysninger i prosjektet 
 • er ansvarlig for at relevante og nødvendige dokumentasjonskrav ivaretas i prosjektet 
 • skal sette seg inn i relevant lovgivning for behandling av personopplysninger og relevante retningslinjer for informasjonssikkerhet ved bruk av UiBs IKT-infrastruktur, herunder bruk av UiBs forskningsserver SAFE
 • er ansvarlig for å følge opp henvendelser fra forskningsdeltakere om innsyn mm. 
 • er pliktig til å melde avvik (uønsket hendelse) ved brudd på informasjonssikkerhet og personvern i henhold til UiBs retningslinje for avviksbehandling 

skal melde fra til forskningsansvarlig og Helsetilsynet om alvorlige, uønskede og uventede medisinske hendelser. Forskningsdeltakerne skal også omgående informeres dersom de har blitt påført skade eller det har oppstått komplikasjoner som følge av forskningsprosjektet.  

Doktorgradskandidater kan være prosjektledere. Studenter på lavere nivå kan ikke være prosjektledere.  

Veileder for studentprosjekt 

er alltid prosjektleder for studentprosjekter på lavere nivå enn doktorgrad 

er ansvarlig for at studenter i studentprosjekt er gjort kjent med UIBs rutiner og retningslinjer og overordnet regelverk innen informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger