Hjem
Forskningsetikk

Roller og ansvar i forsknings- og studentprosjekter

Hovedinnhold

Forskningsansvarlig/behandlingsansvarlig

Rektor er øverste ansvarlig for forskningsvirksomheten ved UiB. Forskningsansvarlig i forskningsprosjekter er den som utøver ansvaret på vegne av rektor. Dekanen er forskningsansvarlig og har det overordnete ansvaret for alle forskningsprosjekt som foregår ved fakultetet. Dekan kan delegere oppgavene til instituttleder. Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet.

I forskningsetikkloven og helseforskningsloven bruker begrepet forskningsansvarlig, mens personvernregelverket bruker begreper behandlingsansvarlig for den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. ‘Forskningsansvarlig’ brukes her som et samlebegrep.

Forskningsansvarlig skal tilrettelegge for at forskning blir utført slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt fra planlegging til avslutning og for etterforvaltning av forskningsdata og humant biologisk materiale. 

Forskningsansvarlig skal:    

 • sørge for opplæring, rutiner, infrastruktur og internkontrollsystemer for forskningsvirksomheten i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer og for at disse er implementert og følges i praksis
 • ha oversikt over sin forskningsportefølje i prosjektoversikten
 • skal stanse forskning som er etisk eller juridisk uforsvarlig eller som er i strid med forutsetningene for prosjektet
 • gjennomføre systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med gjeldende regelverk
 • gjennomføre personvernkonsekvenser der dette er påkrevd i henhold til personvernforordningen
 • involvere virksomhetens personvernombud på rett måte og til rett tid i spørsmål som berører personvernet til forskningsdeltakere

Prosjektleder

Prosjektleder:

 • har det operative ansvaret og skal sørge for internkontroll ved gjennomføringen av forskningsprosjektet, fra planlegging til avslutning, herunder at krav i relevant lovverk og forskningsetiske og interne retningslinjer etterleves
 • skal rådføre seg med virksomhetens personvernombud hvis det er sannsynlig at behandlingen av personopplysninger vil medføre høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, og det må foretas en vurdering av personvernkonsekvenser i samsvar med personvernforordningen artikkel 35
 • skal utarbeide en datahåndteringsplan
 • er ansvarlig for å sørge for tilgangsstyring dersom det er behov for konfidensialitet ved behandling av personopplysninger i prosjektet
 • er ansvarlig for at relevante og nødvendige dokumentasjonskrav ivaretas i prosjektet
 • skal sette seg inn i relevant lovgivning for behandling av personopplysninger og relevante retningslinjer for informasjonssikkerhet ved bruk av UiBs IKT-infrastruktur, herunder bruk av UiBs forskningsserver SAFE
 • er ansvarlig for å følge opp anmodninger fra forskningsdeltakere om innsyn mm.
 • er pliktig til å håndtere brudd på personopplysningssikkerheten
 • skal sørge for at avtaler som er påkrevet for ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern blir inngått
 • er veileder for studentprosjekter på lavere nivå enn doktorgrad. Veileder har ansvarfor at studenter er gjort kjent med UIBs retningslinjer og rutiner for behandling av personopplysninger og anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer

For medisinsk- og helsefaglig forskning gjelder i tillegg at:

 • veileder er ansvarlig prosjektleder for doktorgradsprosjekter
 • Prosjektleder er ansvarlig for nødvendig søknad til Regional etisk komite for medisinsk for helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • Prosjektleder er ansvarlig for å sikre at det meldes fra til forskningsansvarlig og Helsetilsynet om alvorlige, uønskede og uventede medisinske hendelser. Forskningsdeltakerne skal også omgående informeres dersom de har blitt påført skade eller det har oppstått komplikasjoner som følge av forskningsprosjektet.