Hjem
Politi- og påtalerett
Ny publikasjon

Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.

Hovedinnhold

Om Publikasjonen

Forlagets omtale:
Gjensidig rettslig bistand mellom stater er ikke noe nytt fenomen, men de senere årenes internasjonalisering har medført at samarbeid mellom statene er nødvendig i stadig flere straffesaker. I Internasjonalt strafferettslig samarbeid omtales den praktiske fremgangsmåten for slikt samarbeid, samt de konvensjoner og regelverk som er av størst betydning for samarbeidet. Bokens hovedtema er bevisinnhenting i utlandet til bruk i norske straffesaker og bevissikring i Norge til bruk i utenlandske straffesaker. Videre behandles blant annet overføring av saker og enkelte spørsmål knyttet til saker om overføring av fullbyrding av straffereaksjoner. Det gis dessuten en oversikt over gangen i saker om utlevering og overlevering av personer. Internasjonalt strafferettslig samarbeid har en praktisk tilnærming, og er særlig rettet mot domstolene, påtalemyndigheten og advokater som behandler saker om rettslig bistand i straffesaker.

Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademiske. Les mer om utgivelsen på Cappelen Damm Akademiske sine nettsider.

Boken er et resultat av Annes opphold som gjesteforsker på prosjektet, i perioden 1. sept. - 30. nov. 2019. Jeg er svært glad for at Politi og påtalerettsprosjektet har bidratt til å få realisert et så viktig bidrag til faglitteraturen og - ikke minst - et godt verktøy for det praktiske rettsliv, sier prosjektleder Gert Johan Kjelby.

Om Forfatteren

portrett av Anne Grøstad
Foto/ill.:
Riksadvokatens kontor