Home
Police and Prosecution Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.

Main content

Om Publikasjonen

Forlagets omtale:
Gjensidig rettslig bistand mellom stater er ikke noe nytt fenomen, men de senere årenes internasjonalisering har medført at samarbeid mellom statene er nødvendig i stadig flere straffesaker. I Internasjonalt strafferettslig samarbeid omtales den praktiske fremgangsmåten for slikt samarbeid, samt de konvensjoner og regelverk som er av størst betydning for samarbeidet. Bokens hovedtema er bevisinnhenting i utlandet til bruk i norske straffesaker og bevissikring i Norge til bruk i utenlandske straffesaker. Videre behandles blant annet overføring av saker og enkelte spørsmål knyttet til saker om overføring av fullbyrding av straffereaksjoner. Det gis dessuten en oversikt over gangen i saker om utlevering og overlevering av personer. Internasjonalt strafferettslig samarbeid har en praktisk tilnærming, og er særlig rettet mot domstolene, påtalemyndigheten og advokater som behandler saker om rettslig bistand i straffesaker.

Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademiske. Les mer om utgivelsen på Cappelen Damm Akademiske sine nettsider.

Boken er et resultat av Annes opphold som gjesteforsker på prosjektet, i perioden 1. sept. - 30. nov. 2019. Jeg er svært glad for at Politi og påtalerettsprosjektet har bidratt til å få realisert et så viktig bidrag til faglitteraturen og - ikke minst - et godt verktøy for det praktiske rettsliv, sier prosjektleder Gert Johan Kjelby.

Om Forfatteren

portrett av Anne Grøstad
Foto/ill.:
Riksadvokatens kontor