Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Sekretariatet

Klyngas sekretariat arbeider med å leggje til rette for fagleg samarbeid og utvikling i klynga og med å realisere dei målsetjingane styringsgruppa fastset.

Hovedinnhold

Til saman 1,3 stillingar er knytte til sekretariatet, fordelte på fagleg leiar/klyngeleiar (50% stilling), administrativ koordinator (60 % stilling) og koordinator for brukarmedverknad (20 % stilling):

  • Klyngeleiar: Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB

  • Administrativ koordinator: Liv Gunnhild Qvale, seniorkonsulent ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

  • Koordinator for brukarmedverknad: Kristianne Storhaug Ervik, førstekonsulent ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB