Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
TVERRFAGLIG, RÅDGIVENDE ORGAN

Polyfons Fagråd

Lysformasjon
Fagrådet gir råd til Styringsgruppa og klyngedeltakerne om vitenskapelige spørsmål og prioriteringer.
Foto/ill.:
Adrienne Converse

Hovedinnhold

Klynga har et sterkt fagråd med god faglig og geografisk spredning. I alfabetisk rekkefølge:

Kari Bjerke Batt-Rawden: Dosent, helsefremmande arbeid, Institutt for helsevitskap, NTNU 

Nåværende stilling: Dosent i helsefremmande arbeid ved Institutt for helsevitskap i Gjøvik, Fakultet for medisin og helsevitskap, NTNU

Annen relevant erfaring:  Folkemusiker med fokus på keltisk musikk gjennom mange år. Gitar, sang og fele.  

Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Embetseksamen i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO), 1988. PhD fra University of Exeter, England (2007) i “Music and Health Promotion”. Musikkens kraft kan forstås utfra et salutogent perspektiv. Menneskers bruk av musikkens kraft og styrke til å regulere vår emosjonelle tilstand, følelser, til å vekke minner, assosiasjoner, danne relasjoner og sosiale nettverk har vært en folkelig praksis i århundre. Forskning viser at sang og musikk kan ha en livsstøttende eller 'livreddende' funksjon i hverdagen. Systematisk, regelmessig og bevisst bruk av musikk og sang i hverdagen kan for mange mennesker i sårbare livssituasjoner oppleves som helbredende og helende.Sang og musikk kan bidra til å skape en trygg forankring i vanskelige situasjoner, noe som gjør livet mer håndterbart, forutsigbart og verdt å leve for. For å ivareta ens mentale helse i sårbare livsfaser, blir musikken et viktig ankerfeste i ens liv. Musikk og sang som en metode eller strategi i helsefremmende arbeid og rehabilitering bør være inkludert som en viktig komponent for forbedring av generell helse og livskvalitet i befolkningen i fremtiden.

Lenke til nettside: Nettside: Kari Bjerke Batt-Rawden

 

Unni Tanum Johns: Emerita, Psykologisk institutt, UiO

Nåværende stilling: Emerita, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Annen erfaring: Er musikkterapeut, psykolog og psykologspesialist med doktorgrad på intersubjektiv barneterapi. Har mange års klinisk erfaring med barn, unge og familier og tverrkulturelt arbeid. Deltok i etablering av norsk musikkterapiutdanning og en tverrfaglig spesialistutdanning ved RBUP øst og sør og har lang undervisnings- og veiledningserfaring. Har forsket på musikk som terapeutisk kommunikasjonsmiddel og skrevet fagartikler og bokkapitler om kreative uttrykksformer i terapi med barn og unge.

Engasjement for feltet musikkterapi/musikk og helse: Er for tiden engasjert i flere forsknings- og formidlingsprosjekter om barneterapi, musikkterapi og betydningen av kreativ og nonverbal kommunikasjon med mennesker som strever med egne liv. 

Lenke til nettside: Nettside: Unni Tanum Johns

 

Nora Bilalovic Kulset: Instituttleder, Institutt for musikk, NTNU

Nåværende stilling: Instituttleder ved Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet, NTNU


Annen relevant erfaring: Utdannet utøvende musiker og jobbet som selvstendig næringsdrivende i musikkfeltet i over 20 år før en doktorgrad i musikkvitenskap. Forsker på og har utgitt flere bøker om hvorfor musikk er viktig for mennesker og er i dag leder av NTNUs musikkutdanning, Institutt for musikk. 


Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Musikk er vårt private medisinskap og menneskets superkraft. Vårt behov for og evne til både å skape og å oppleve musikk, er det som til sjuende og sist gjør oss til mennesker, og ikke kunstig intelligens.

Lenke til nettside: Nettside: Nora Bilalovic Kulset 

 

Arnhild Lauveng: Forsker, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nåværende stilling: Forsker hos Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse. 

Annen relevant erfaring: Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, visepresident for fag og profesjon hos norsk psykologforeningen, medlem i Tvangsbegrensingsutvalget.

Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Jeg har ingen formell utdanning i, eller erfaring med musikkterapi. Men jeg har en lang og vedvarende interesse for helhetlige og sammensatte tilbud til mennesker med psykiske vansker, brukermedvirkning og brukerperspektiv. I doktorgraden min utforsket jeg tilbudet mennesker med alvorlig psykisk sykdom fikk på to norske DPS, og på to danske daghøyskoler for mennesker med psykiske plager. Jeg fant at tilbudet på daghøyskolene, med trygge relasjoner og et bredt tilbud, inkludert musikk, fysisk aktivitet, håndtverk og mye annet, hadde en klar positiv effekt på elevenes livskvalitet og utvikling. 

Lenke til nettside: Nettside: Arnhild Lauveng

 

Lars Lien: Professor, Høgskolen Innlandet / Leder, Norsk psykiatrisk forening 

Nåværende stilling: Professor på Høgskolen Innlandet og leder i Norsk psykiatrisk forening

Annen relevant erfaring: Sittet i advisory board for GAMUT og POLYFON i mange år

Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Jeg er opptatt av evidensbaserte tilnærminger og at vi må ha et bredt spekter av tilbud til våre pasienter.

Lenke til nettside: Nettside: Lars Lien

 

Ottar Ness: Professor, rådgivningsvitenskap / Leder, Wellfare, NTNU

Nåværende stilling: Professor i rådgivningsvitenskap og leder ved WellFare: Nordisk forskningssententer for livskvalitet og sosial bærekraft ved NTNU. Forskning omhandler recoveryprosesser og recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rus, livskvalitet, sosial ulikhet og sosial rettferdighet, samt tjenesteinnovasjon innen offentlig sektor.

Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Forsket på bruk av musikk, korsang og teater innen recoveryfeltet innen psykisk helse og rus. Opptatt av disse temaene i tillegg til kunst som kontekster og tilnærminger innen psykisk helse.

Lenke til nettside: Nettside: Ottar Ness

 

Marie Strand Skånland: Forskningsleder / førsteamanuensis / post. doc, Musikk og helse, Ansgar Høyskole

Nåværende stilling: Forskningsleder og førsteamanuensis i musikk og helse og post doc. Forsker ved Ansgar Høyskole i Kristiansand

Annen relevant erfaring: PhD i musikk og helse fra Norges musikkhøgskole (2012), undervisning og veiledning av studenter i musikk og helse, musikkterapi og musikkvitenskap (Norges musikkhøgskole, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo), forsknings- og formidlingsarbeid.

Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Gjennom forskning ser vi hvilken ressurs musikk kan være for mennesker i ulike livssituasjoner, og hvor betydingsfull – og noen ganger avgjørende – musikk kan være. Måten musikk virker på oss er kompleks og omfattende, og likevel tilsynelatende så enkel. Musikkopplevelser er nært knyttet til eksistensiell helse, og er en tilgjengelig ressurs som bør benyttes i enda større grad.

Lenke til nettside: Nettside: Marie Strand Skånland

 

Ánde Somby: Førsteamanuensis, Juridisk fakultet, UiT 

Nåværende stilling: Førsteamanuensis i juss, Juridisk Fakultet, Norges Arktiske Universitet

Annen relevant erfaring: Aktiv joiker med en rekke turneer. Produsent av 4 plater med tradisjonel joik, (1985, 1991, 2001, 2004)

Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Jeg har alltid tenkt på joiken som en måte å være på i verden, og det mener jeg også gjelder all annen vokalmusikk.

Lenke til nettside: Nettside: Ánde Somby

 

Rita Sørly: Professor, sosialt arbeid, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT

Nåværende stilling: Professor i sosialt arbeid, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet 

Annen relevant erfaring: Familie- og nettverksterapeut, forfatter av norsk- og nordsamiske barnebøker, skribent for gateavisa «Virkelig», tidligere redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Engasjement for feltet musikkterapi/ musikk og helse: Jeg er opptatt av et helhetlig og inkluderende folkehelseperspektiv innenfor psykisk helse- og rusfeltet, som innebærer recovery- orienterte tjenester med søkelys på arbeid, meningsfulle aktiviteter, venner og familie, selvbestemmelse, lokalmiljø, tilhørighet, håp og likeverd. Musikkterapeutiske tilnærminger er en vesentlig del av dette. Jeg tror på åpen dialog, samspill, mer brukerstyring i tjenestene og mer samarbeidsbasert forskning. Jeg tror på mer musikk, mer litteratur, mer kunst, mer kreative, individuelt tilpassede tjenester og tilnærmingsmåter for den enkelte, og for pårørende. For barn, voksne og eldre. For oss alle sammen.

Lenke til nettside: Nettside: Rita Sørly

 

 

Frode Kibsgaard Larsen: Stipendiat / spesialrådgiver ved Nasjonalt senter for aldring og helse

Nåværende stilling: Stipendiat / spesialrådgiver ved Nasjonalt senter for aldring og helse

Annen relevant erfaring: Utdannet vernepleier med master i folkehelsevitenskap og er nå i et doktorgradsløp knyttet til UIO hvor fokus er på demens hos personer med Downs syndrom. Har utgitt lærebøker og læremateriell og har tidligere arbeidet innen kulturområdet på fylkes- og kommunenivå.

Engasjement for feltet musikkterapi / musikk og helse: Musikk har alltid vært en hovedinteresse og erfarer musikkens påvirkning og kraft uavhengig av kognitive eller funksjonelle barrierer. Har vært med å utvikle programmet Musikkbasert miljøbehandling og medforfatter i et opplæringsprogram om musikkbasert miljøbehandling. Er selv amatørmusiker og spiller saksofon.  

Lenke til nettside: Nettside: Frode Kibsgaard Larsen