Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
PROSJEKTSTØTTE

Polyfon deler ut prosjektstøtte

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi har lyst ut prosjektmidler til fagprosjekter for musikkterapeuter og forskere i Polyfon-nettverket. Søknadene er nå vurdert av en vitenskapelig komité.

Bildet viser litt av en person og en bærbar PC. Personen sitter med hendene oppå tastaturet
Prosjektstøtte for våren 2023 er nå delt ut.
Foto/ill.:
Christin Hume, Unsplash.com

Hovedinnhold

Polyfon deler ut prosjektstøtte

Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi har lyst ut prosjektmidler til fagprosjekter for musikkterapeuter og forskere i Polyfon-nettverket. Søknadene er vurdert av en vitenskapelig komité.

 

Polyfon gratulerer følgende personer, som tildeles prosjektstøtte:

Anne Kristine Wallace Turøy med prosjektet «Syngende vernepleierstudenter»:

Forskergruppen Sang i danning og Høgskulen på Vestlandet, ved prosjektleder Anne Kristine Wallace Turøy vil med dette forskningsprosjektet gi vernepleierstudenter på første studieår oppfrisking av egne sangferdigheter. De vil få et reportoar, før sykehjempraksis på første studieår, gjennom frivillig deltakelse i allsangøkter ledet av Sang i danning. Det vil også bli tilrettelagt for en digital ressursbank med tekster og annet materiell som omhandler musikk og sang for personer med demens og som skal gjøres tilgjengelig for studentene. Tiltaket skal følges av spørreskjema Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse til deltakende studenter og til praksisplassene. Problemstillingene er: «På hvilke måter virker vernepleierstudenters deltakelse i allsang inn på deres praksis på sykehjem? På hvilke måter virker tiltaket inn på samspillet mellom vernepleierstudentene og praksisplassene? På hvilke måter kan tiltaket styrke samarbeidet mellom profesjoner som arbeider med eldre og demente?»

Kjetil Hjørnevik med prosjektet «Terapeutisk musikkmiljø i Bergen»:

Prosjektet er et eksplorerende mixed-methods pilotprosjekt med sikte på å studere og dokumentere framveksten av et terapeutisk musikkmiljø i Bergen, der ulike aktører inkludert brukere av musikkterapitjenester, musikkterapeuter, profesjonelle musikere, musikkpedagoger, pårørende, publikum og institusjoner m.m. medvirker i et komplekst nettverk av samhandling, tilknytninger og relasjoner. Målet med pilotprosjektet er å berede grunnen for videre forskning rundt de dynamiske prosessene og nettverk som utgjør den lokale musikkscenen, og erfaringer knyttet til disse. Empirisk forskning på musikkmiljøet i Bergen framover vil kunne gi viktig kunnskap om musikkterapeutenes rolle i fremveksten av lokale musikkmiljø, bidra til å definere musikkterapi i forhold til andre musikkprofesjoner og gi kunnskap om tverrfaglige samarbeidsprosesser. Det vil videre bidra til evaluering av helhetstilbudet i musikkterapi lokalt, og det vil fremme brukerstemmer samt stemmene til andre interessegrupper. Videre forskning vil også kunne gi viktige pekepinner med hensyn til institusjonelle og organisatoriske strategier for fremming av samfunnsmusikkterapi som praksis- og fagfelt.

Monika Geretsegger (NORCE) med prosjektet “Developing a research protocol with users and stakeholders in the field of music therapy and substance use”:

Prosjektet er rettet mot å gjennomføre en pilotstudie som skal utvikle en forskningsprotokoll for bruk i et planlagt større forskningsprosjekt om musikkterapi i behandling av mennesker med rusproblemer i Norge og potensielt også andre land. Pilotstudien tar sikte på å identifisere den potensielt mest "potente" formen for musikkterapi for mennesker med rusproblemer. Studien vil bli delt inn i fire beslektede arbeidspakker som vil bidra til å undersøke de spesifikke egenskapene til målpopulasjonen, aktuelle intervensjoner og hvilke primære og sekundære utfall som vil kunne undersøkes i det planlagte prosjektet.

Karette Stensæth (Nmh) med prosjektet «Analyse og kvalitative utdypninger av survey (en kartleggingsundersøkelse) av demenskor i Norge»:

Bakgrunnen for prosjektet er en sterkt økende interesse for demenskor og mangel på dokumentasjon på effekt og verdi av slike tiltak. Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kor- og gruppesangaktivitetstilbud for personer med demens i Norge, og undersøke behovene ved etablering og ledelse av slike kor. Søknaden er rettet mot å utvide forskning på demenskorene og viser til positive effekter av sang og musikkterapi på personer med demens, inkludert redusert depresjon, angst, smerte og økt livskvalitet.
 

Polyfon gratulerer alle med gode søknader og ønsker lykke til videre med prosjektene!