Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
NYE DATA FRÅ HELSEDIREKTORATET

Polyfon-samarbeidet aukar tilgangen på musikkterapitenester

Polyfon samlar inn indikatordata for å kunne vurdere samfunnseffekten av klyngesamarbeidet. Nye data frå Norsk pasientregister (NPR) tyder på at Polyfon-samarbeidet aukar tilgangen på musikkterapitenester.

Statistikk frå NPR
Data frå NPR tyder viser behov for å løfte innsatsen for musikkterapi i fleire regionar.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Figuren over byggjer på tal frå Norsk pasientregister (NPR) og viser tal pasientar som er registrerte med kode for musikkterapi i spesialisthelsetenesta i dei fire helseregionane i landet vårt. Tala gjeld for perioden 2016-2022.

Som vi ser: I Helse Sør-Øst og særleg i Helse Vest har det vore ein klar vekst i tilbod sidan 2016, sjølv om veksten har stoppa litt opp i Helse Sør-Øst dei siste åra. I Helse Midt og Helse Nord er det snakk om stabilt svært låge tal.

Det er positivt at veksten i Helse Vest held fram, men nasjonalt er det behov for eit løft. Her vil det då vere nyttig å diskutere både kva skilnadene skuldast og kva som kan gjerast.

At det er så lite implementering i spesialisthelsetenesta i Helse-Midt og Helse-Nord, kan vere knytt til at dette er regionar utan musikkterapeututdanning.

At veksten er såpass mykje kraftigare i Helse Vest enn i Helse Sør-Aust, kan vere relatert til ein Polyfon-effekt. Førebels er Helse Vest den einaste regionen i Noreg der mesteparten av spesialisthelsetenesta er meldt inn i klyngesamarbeidet. Dette bidreg til brukarmedverknad og til plan- og leiarforankring av systematisk implementering.

Vi presiserer at det må takast høgde for feilmarginar i tala, då det kan vere tilbod som ikkje vert registrerte med rett kode. Kanskje slår dette meir ut der musikkterapi er minst etablert, altså i Midt-Noreg og Nord-Noreg.

Elles må vi sjølvsagt justere for folketal i kvar region. Dersom musikkterapi var like tilgjengeleg i alle regionar, skulle t.d. Helse Sør-Aust si søyle ikkje vere lågare enn Helse Vest si, men tre gonger så høg.