Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Forskingsstøtte

Polyfon deler ut forskingsstøtte

Hver vår og høst deler Polyfon ut forskingsstøtte til prosjekt innen musikkterapi / musikk og helse. Seks nye spennende prosjekt har fått tildeling høsten 2023. Det er tre fra CREMAH/NMH, to fra GAMUT/UiB og ett fra GAMUT/NORCE.

Oppslått bok
Foto/ill.:
Jonas Jacobsson, unsplash.com

Hovedinnhold

Prosjektsøknadene er som vanlig vurdert av en ekstern vitenskapelig komité. Polyfon gratulerer alle som har fått tildeling! Vi gir her en kort oppsummering av hvilke prosjekt som har fått støtte:

1. Hjerterytmevariabilitet (HRV) og subjektiv opplevelse i musikkterapi i psykisk helsevern: en eksplorativ deltakende, dobbel case studie

Ansvarlig klyngedeltaker: Norges musikkhøgskole

Prosjektleder: Phd-stipendiat Bettina Flater

Medforskere: Silje Rasmussen Sandnes og Anne Malerbakken

I Flaters Phd-prosjekt undersøkes hjerterytmevariablitet målt under musikkterapitimer på både terapeut og klient. Det brukes spørreskjema hvor man kartlegger subjektiv opplevelse av musikkterapien, og sammenlikner disse med de objektive biologiske målene. Prosjektet har i løpet av prosessen så langt blitt et deltakende prosjekt der brukermedvirkning står sentralt, og to informanter er invitert med som medforskere i prosjektet. Prosjektleder søkte Polyfon om støtte for å kunne utvide medforskernes rolle i prosjektet, og for å kunne ivareta medforskernes rettigheter blandt annet ved å kompensere for arbeidstid.

2. Synchrony between parent and preterm infant during music therapy

Ansvarlig klyngedeltaker: NORCE

Prosjektleder: Forsker 1 Christian Gold

Daglig ansvarlig for prosjektet: Postdoktor Shulamit Epstein

Målsettingen med dette prosjektet er å måle synkronisitet i atferd mellom foreldre og spedbarn og utforske metoder som gir kunnskap om nevro-synkroni. Man vil utforske en hypotese om at synkron atferd mellom mor og for tidlig fødte spedbarn, slik det kommer til syne i foreldrenes atferd, samt i spedbarnet atferd og vokaliseringer, kan registreres. Deltakerne i studien vil være tre foreldre-barn dyader som skal rekrutteres ved Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.

Det vil i første omgang bli gjennomført en liten pilotstudie for å evaluere om det er mulig å gjennomføre en kartlegging av nevral synkronisering i løpet av musikkterapi. Det er planer om senere å utvide til en større internasjonal undersøkelse.

3. Kartlegging av musikkopplegg som forebyggende tiltak mot skolefrafall i videregående skoler i Vestland Fylke

Ansvarlig klyngedeltaker: Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Prosjektleder: Forskingsleder Viggo Krüger

Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvordan videregående skoler i Vestland fylke bruker/ikke bruker musikk for å forebygge skolefrafall. Problemstillingen handler om «Hvordan kan musikk brukes i skolen for å forebygge skolefrafall?» For å undersøke dette ønsker man å kartlegge bruk av musikkrom, musikkinstrumenter og musikkundervisning, samarbeid med nær- og lokalmiljø, kulturorganisasjoner og kulturlag. Hensikten er å lære mer om hvordan musikk kan inngå i skolens samlede strategi for frafallsforebygging, å vekke interesse hos, og inspirere, skoler til å skape eller forbedre eksisterende musikkopplegg, og få en oversikt over hvor det er rom for musikkterapeutiske opplegg. Det vil gjennomføres en spørreundersøkelse i alle skolene i Vestland fylke.

4. Utvikling av musikkterapi på en nyoppstartet barnepalliasjonsavdeling

Ansvarlig klyngedeltaker: Norges musikkhøgskole

Prosjektleder: Musikkterapeut Silje Måseide

Prosjektleder arbeider ved barnepalliasjonsavdelingen ved Stiftelsen Nordre Aasen i Oslo. Avdelingen følger opp barn etter behov og noen av barna kommer til avdelingen for å leve sine siste dager eller uker der. Men aller mest følges barna og familiene opp i hjemmet. Feltet barnepalliasjon er ungt og det etterlyses generelt mer forskning. Også når det gjelder musikkterapi i barnepalliasjon er det behov for mer forskning der barnet, deres søsken og familie får komme til orde. Det vil bli gjennomført kvalitative forskningsintervjuer med familier som har deltatt på barnepalliasjonsavdelingen. Problemstillingen er «hvordan opplever familier å delta i musikkterapi ved enbarnepalliasjonsavdeling?» Studien vil ha en såkornfunksjon med tanke på å utvikle en større kvantifiserbar randomisert studie sammen med aktuelle forskningssentra og helsemiljøer hvor musikkterapeuter jobber.

5. Musikkterapeuters erfaringer fra oppsøkendevirksomhet innen psykisk helse og rus

Ansvarlig klyngedeltaker: Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Prosjektleder: Førsteamanuensis Lars Tuastad

Prosjektet vil undersøke hvilke erfaringer musikkterapeuter har med å arbeide i oppsøkende virksomhet innen psykisk helse og rusfeltet, og hvilke implikasjoner erfaringene har for praksis. Man vil kartlegge musikkterapeuters erfaring med ansettelses- ogarbeidsforhold, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen, samarbeid i tverrfaglige team, oppfølging og forhold knyttet til HMS, og samle erfaringer fra nåværende praksis for å finne gode løsninger framover. Formålet er å øke kunnskapsgrunnlaget innen det oppsøkende musikkterapifeltet.

6. Gender-neutral voice training: understanding,experiencing, and performing voice and gender in contemporary vocal societies

Ansvarlig klyngedeltaker: Norges musikkhøgskole

Prosjektleder: Phd-stipendiat Guro von Germeten

Prosjektet tar utgangspunkt i tanker rundt sangundervisning, stemmesyn og sangutøvelse som sterkt binært kjønnede praksiser i dagens samfunn. Prosjektet ønsker å utforske, få oversikt over og prøve ut hypotesen om at det finnes, og er mulig å implementere, et mer kjønnsnøytralt vokalt språk, vokalpedagogikk og stemmesyn i dagens mange varierte vokalepraksiser, herunder blant annet, musikkterapi, logopedi, vokalpedagogikk og kunstutøvelse. Støtten fra Polyfon går til første del av prosjektet - gjennomføring av en scoping-review/litteraturstudie med mål om å gi en oversikt over hvor konseptet ‘gender-neutral voice training’ står og forstås i et bredt internasjonaltforskningsfelt.