Hjem

Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss

Hovedinnhold

giorgione

Samfunnet forbereder seg på eldrebølgen

Hvilke myter, metaforer, fortellinger og stereotyper er med på å forme de eldres selvbilder? I hvilken grad er kulturelle forestillinger om aldring og alderdom bestemmende for den subjektive opplevelse av tid og mening, minne og glemsel?

Endringer i synet på alderdommen etterspores i litterære, medisinske, psykologiske og juridiske tekster. Gjennom en kulturhistorisk undersøkelse av det aldrende selvet, særlig slik der fremstilles litterært, vil prosjektet gi økt innsikt i de ulike forestillinger om aldring og alderdom som eksisterer side om side i dagens samfunn.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) i perioden 2016-2021.

SAMKUL har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer.

Vi lever i en overgangstid i aldringens historie, en tid som er kjennetegnet av motstridende diskurser og definisjoner, ikke bare når det gjelder alderdommens grenser, men også eldre menneskers rettigheter og plikter.

I Vesten dominerer ungdomskulturen. Men livsutsiktene blir stadig forlenget, og forestillinger om at aldring lar seg "kurere" medisinsk eller "reparere" teknologisk skaper helt nye fremtidsvisjoner for de sene livsfaser. En dypere, videre og mer kritisk forståelse av alderdommen før og nå, er nødvendig for å motvirke forenklende kollektive holdninger av den typen som idag svinger mellom ekstrem optimisme og skam, mellom reklameidealer om "vellykket" aldring og pessimistiske hentydninger til alderdommens unevnelige redsler.

Vårt tverrfaglige prosjekt søker å forstå subjektive og symbolske dimensjoner ved menneskelig aldring, særlig slik de er representert i ulike former for vestlig litteratur fra førmoderne tid og frem til idag. Hensikten er å avdekke kulturelle og vitenskapelige premisser for skiftende forestillinger og ideer om hva det vil si å være gammel.

På grunnlag av litterære, men også medisinske, psykologiske, og juridiske diskurser, og med særlig fokus på det eldre individs selvopplevelse og identitet, analyseres utvalgte eksempler på aldringens psykologi, filosofi og retorikk. Ved å bidra til en alderdommens kulturhistorie, vil prosjektet også skape en større bevissthet om de motstridende forestillinger om aldring som lever side om side i multikulturelle samfunn, om tradisjoner og tradisjonsbrudd knyttet til denne livsfasen og hvordan de preger eldre menneskers ulike vilkår.

film
Woman standing outdoors, smiling

Prisvinnende film av Soledad Marambio

Med dokumentaren "About my blood: an essay about menopause" har Soledad Marambio laget en nær og personlig film som har høstet gode tilbakemeldinger fra filmfestivaler både i Norge og internasjonalt.

Fotoutstilling
illustrasjonsbilde

Fremdeles her - en fotoutstilling om musikkterapi og demens

21. september markeres den internasjonale Alzheimerdagen med en utendørs interaktiv fotoutstilling i Bergen. Utstillingen "Fremdeles her" formidler hvordan musikkterapi kan fremme positiv helse hos mennesker med demens.

Nyhet
Kjønn og aldring

Digitalt seminar: kjønn og aldring i det førmoderne Europa

Velkommen til den nye seminarserien "Kjønn og aldring" organisert av Laura Cayrol-Bernardo:

New anthology
Kittelsen

Cultural Histories of Ageing: Myths, Plots and Metaphors of the Senescent Self

Drawing on 16th- to 21st-century American, British, French, German, Polish, Norwegian and Russian literature and philosophy, this collection teases out culturally specific conceptions of old age as well as subjective constructions of late-life identity and selfhood.

Roma
Network Meeting in Rome

Why should literature be privileged in disciplinary approaches to ageing?

George Rousseau, Margery Vibe Skagen, Margareth Hagen